Berichten van 03.04.2021


Fietsvisie

Lourraine Lents 03.04.2021

De Raadsvergadering begon met de Fietsvisie. In de kern kan de fractie van BBE zich vinden in de Fietsvisie, want investeren in veiligheid voor fietsers en realisatie van mooie recreatieve en sportieve fietsroutes, is een thema waar Burgerbelangen Enschede volledig  achter staat. We hadden echter ook twee bedenkingen en daar hebben we tijdens de raadsvergadering specifieke aandacht voor hebben gevraagd.

Het eerste punt is het belang van een integrale afweging. Vanuit transparantie en duidelijkheid naar onze inwoners toe vinden we het belangrijk om keuzes in mobiliteit integraal af te wegen en niet vanuit een specifieke (Fiets)visie. Immers elke fietsmaatregel die je neemt heeft impact op alle andere weggebruikers. Andersom geldt dit natuurlijk ook voor de impact van automaatregelen op het fietsverkeer. Keuzes op gebied van mobiliteit kun je gewoon niet los van elkaar zien en dat is waar we als Burgerbelangen Enschede aandacht voor zullen blijven vragen, ook bij toekomstige invulling van verkeersprojecten.

Het tweede punt betreft het belang van een goede bereikbaarheid in de stad en aandacht voor de doorstroom op de singels. In de Fietsvisie staan maatregelen genoemd die ook impact hebben op andere verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld het uitgangspunt om bij kruispunten van de singel met een doorfietsroute te kiezen voor rechtsaf in, rechtsaf uit voor auto’s waarbij alleen fietsers de singel  kunnen de singel oversteken.

Rechtsaf in, rechtsaf uit is in principe een ‘knip’ waarbij de automobilist slechts een richting van de singel mag gebruiken, namelijk, rechtsom. Dit kan betekenen dat automobilisten die toch linksaf willen om bijvoorbeeld van de Hogelandsingel richting de snelweg te rijden, eerst moeten omrijden om te keren of via sluipwegen proberen een andere route te vinden om alsnog linksaf te kunnen slaan. Dit zijn wat BBE betreft onwenselijke effecten van een dergelijke knip. Hierover hebben we tijdens de raadsvergadering verduidelijking gevraagd.

Op beide punten heeft de wethouder toezeggingen gedaan. Er zal altijd sprake zijn van een integrale afweging en ook niet alle oversteken op de singel zullen worden afgesloten voor het autoverkeer. In beginsel wordt er een proef gestart op de twee gevaarlijkste kruisingen. Vervolgens zal een uitgebreide evaluatie moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk tot het gewenste effect heeft geleid.  Slechts wanneer uit de evaluatie een positieve uitwerking op het fiets-en autoverkeer naar voren komt, wordt er gekeken naar mogelijke andere plekken!


Terugblik raad

Marc Teutelink 03.04.2021

Week 13 en alweer een digitale raadsvergadering met een te drukke agenda. De beoogde eindtijd van 23:00 is wederom niet gehaald met doorgeschoven agendapunten tot gevolg. Dit is zeker niet de bedoeling. Met een dergelijke agenda en zoveel meningen in de raad is dit natuurlijk wel logisch en we willen natuurlijk genoeg tijd nemen voor de agendapunten. Agendapunten verdienen een gedegen besluitvorming met een goede beraadslaging. Hier moeten wij elkaar maar eens goed over praten.

De burgemeester werkt nog niet 100% en is daarom niet aanwezig als voorzitter; nu redden we ons prima, maar wij hopen toch dat hij op korte termijn zijn plek als voorzitter weer kan innemen. Bovenal hopen wij dat de digitale beraadslaging eindelijk eens kan worden vervangen door een fysieke … in onze vertrouwde raadszaal. Digitale beraadslaging leidt tot zwart-wit discussies, die op het scherpst van de snede worden gehouden, terwijl in een fysiek gesprek vaak de nuance wordt gevonden met betere besluitvorming tot gevolg.


Fietsvisie

De raadsvergadering begon met de fietsvisie; in de basis een goed visie. Burgerbelangen Enschede had echter een tweetal bedenkingen en heeft hiervoor aandacht gevraagd. Als eerste het feit dat besluiten met betrekken tot fietsen altijd effect hebben op de andere weggebruikers; wij hebben daarom gepleit voor een integrale afweging op het gebied van mobiliteit in het algemeen in plaats enkel op deelgebieden, zoals de fietsvisie, met daarbij ongewenste effecten op de automobilisten.

Als tweede wil het college dat er op de singel altijd rechtsaf in en rechtsaf uit gaat gelden. Een rechtsaf in en rechtstaf uit is in principe een knip, waarbij de automobilist enkel een richting van de singel kan gebruiken: rechtsom. Dit kan betekenen dat automobilisten die toch linksaf moeten, heel ver moeten omrijden om te draaien of gedwongen worden om de wijken als sluipwegen te gebruiken om de juiste richting. Al met al onwenselijke effecten van een dergelijke knip en toont de noodzaak aan van een integrale afweging.
Op beide bedenkingen heeft de wethouder uitgebreide toezeggingen gedaan: er zal altijd een integrale afweging komen en niet alle oversteken worden ge-rechtsaf-ert, maar slechts de meeste gevaarlijke (die ook zijn benoemd). Er wordt begonnen met een pilot op twee plekken, waarna een evaluatie zal uitwijzen of het zijn doel heeft behaald. Dan en slechts dan kan er worden gekeken naar mogelijke andere plekken. 
Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat omwonenden uitgebreid worden meegenomen in de besluitvorming en uitvoering. Hierbij moet worden benadrukt dat dat niet altijd via de wijkraden kan, omdat helaas niet elk gedeelte van de singel wordt vertegenwoordigd in een wijkraad. Zo is de wijkraad Zuid Oost, die een groot gedeelte van de singel vertegenwoordigde, gestopt en zal de participatie op dit gedeelte van de singel op een andere manier plaatsvinden. Burgerbelangen vindt het belangrijk dat bij besluiten met impact voor de buurten, er een uitgebreid participatietraject wordt gevolgd. Wij zullen hier dan ook kritisch op blijven.


Adviesraad sociaal domein

De gemeente heeft besloten om alle adviesraden m.b.t. het sociale domein te consolideren tot één adviesraad: de bewoners adviesraad sociaal domein (BAS). Deze gaat vanuit een brede beleving en ervaring van inwoners op een integrale manier het college adviseren. Dit betekent echter dat de verschillende andere adviesraden, zoals de sportadviesraad, daarmee zal komen te vervallen en onderdeel zal worden van de BAS.   Burgerbelangen Enschede vindt sport een belangrijk thema dat niet enkel het sociale domein betreft, maar vaak overstijgend is. Het is echter niet gezegd dat het daarmee een eigen adviesraad dient te blijven. De nieuwe BAS regeling biedt ruimte voor klankbordgroepen, maar is dit voldoende? De coalitie heeft hier aandacht voor gevraagd en heeft een motie ingediend om te onderzoeken hoe er met die verschillende sport gerelateerde gremia een platform kan worden opgezet die in de openbaarheid gevraagd en ongevraagd advies kan geven.


Regio

De regio Twente is al jaren een discussie punt. Enschede is de grootste stad van de regio met een een aandeel van ruim 25% aandeel in de hoeveelheid Twentse bewoners. De andere gemeenten kijken altijd naar Enschede om het voortouw te nemen, maar als we dat vervolgens doen, dan vindt men weer dat Enschede te dominant is: Calimero gedrag! Het is nooit goed of het deugt niet! Met deze nieuwe regeling hoopt de regio te komen tot een betere samenwerking onderling. Recreatie en gezondheid krijgen, terecht, een eigen regeling en de regio gaat over in een stichting Twenteboard in combinatie met een bestuursovereenkomst (een soort samenwerkingsverband waarbij het gaat het over de sociaal economische structuurversterking). Kernwoorden zijn hier: focus en eenvoud! Snapt u het nog? 
Het komt er als volgt op neer: de gemeenten in Twente werken op tal van terreinen samen. Soms doen ze dit onderling dan weer met ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de drie O’s). Deze samenwerking moet af en toe opnieuw worden bekeken. Dat is in de afgelopen periode gebeurd en nu liggen er voorstellen om de samenwerking op o.a. gezondheid, recreatie en toerisme, economie en werkgelegenheid, bereikbaarheid anders vorm te geven. De drie O’s krijgen een belangrijkere positie en er wordt een nieuwe stichting Twenteboard opgericht waarmee bijvoorbeeld regiedeals kunnen worden beklonken; Enschede krijgt een voorkeurszetel in deze nieuwe stichting. Voor verder overleg is er een bestuursovereenkomst gesloten tussen alle gemeenten van de regio, waarbij Enschede de voorzitter wordt.
Wij hebben hierbij aangegeven via een gezamenlijke zienswijze dat het belangrijk is dat de raden beter betrokken worden bij de nieuwe opzet en dat Enschede niet alleen in de Twenteboard, maar zeker ook in de bestuursovereenkomst een belangrijke stem moet hebben. In de oorspronkelijke opzet van de bestuursovereenkomst was dit namelijk niet het geval en dat is onacceptabel. In de bestuursovereenkomst wordt namelijk ook veel besproken wat in de Twenteboard niet wordt besproken. Het kan niet zo zijn dat Enschede, als grootste stad, hierbij geen stemrecht geeft. 


Rubber

Het laatste bespreekstuk ging over de rubberverwerking fabriek. Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen in onze nieuwsbrief heeft het rubber-reclyclebedrijf RVN eind december 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd voor een vestiging in de binnenhaven in Enschede. RVN is een bedrijf uit de zwaarste milieucategorie. Burgerbelangen Enschede maakt zich, met omliggende bedrijven aan de binnenhaven, zorgen over de gevolgen van de mogelijke vestiging van het rubberreclyclebedrijf RVN m.b.t. gezondheid, milieu, verkeersoverlast, geluidsoverlast en brandgevaar.

We hebben ondertussen uitgebreid met het bedrijf gesproken. Het bestemmingsplan maakt de vestiging in principe mogelijk. Voorkomen is hierdoor niet aan de orde. Wel is het goed om eens met de raad te spreken over bedrijven van de zwaarste milieucategorie. In hoeverre willen wij als Enschede dit.

Burgerbelangen Enschede heeft samen met Enschede Anders gevraagd om het uitvoeren van een maatschappelijke kosten baten analyse inzake de vestiging van RVN en hoopt met de uitkomst een goed gesprek te kunnen hebben met de raad over de toekomst van het havengebied! 

– –


Leerlingenvervoer

Gert Kel 03.04.2021

De gemeente zal maandag 12 april een regeling vast stellen, op basis waarvan ouder(s)/verzorger(s) van een leerling aanspraak kan maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervoer naar speciaal onderwijs dat verder weg is dan drie kilometer of in situaties waarbij het zelfstandig reizen naar school door een beperking niet lukt.

De nieuwe voorgestelde verordening maakt het gemakkelijker voor de uitvoering om te doen wat nodig is voor een leerling en/of gezin. Er ontstaat meer ruimte voor bekostiging van het vervoer in situaties waarbij dat in de huidige situatie lastig was. Vanuit de gedachte één sociaal domein wil de uitvoering maatwerk leveren. Daarom is het nodig dat de verordening daarop aansluit. De nieuwe verordening voorziet hierin door maatwerken-mogelijkheden te bespreken hoe een leerling zelfstandig kan (leren) reizen zodat diegene meer zelfredzaam wordt. Daarnaast is er een betere aansluiting op vervoer op basis van de jeugdwet. Bijvoorbeeld door vervoer in te zetten naar een locatie dat formeel geen school is, maar wel noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de jeugdige.

Het team leerlingenvervoer van Wijkteams Enschede zal bij aanvragen voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 in gesprek gaan met ouder(s)/verzorger(s)/leerling(en) over de mogelijkheden die ze hebben om op school te komen. Er zal, ook in overleg met school, gekeken worden welke leerlingen kansrijk zijn om te leren zelfstandig te reizen en wat daarvoor nodig is. Dit is zoals aangegeven een leerproces en zal geleidelijk gaan. Het uitgangspunt is dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van de leerling zelf en het gezin, waarbij het niet eenzijdig opgelegd wordt.

– –


Herbestemmen van de Usseler Es West

Peter Brouwer 03.04.2021

Afgelopen dinsdagavond in Stadsdeelcommissie West, met een tjokvolle agenda, bespraken we o.a. het (gewijzigd)vaststellen van het bestemmingsplan Usseler Es West. Een heugelijk en bijzonder moment, dat na het raadsbesluit in 2019 om de bolling en westkrans niet meer als bedrijventerrein te gaan ontwikkelen.

Nu dit deel na 10 jaar te gaan herbenoemen en het een voornamelijk agrarische en natuurlijke bestemming te geven. Het is een zeer uitgebreid, gedegen stuk. Daar is de organisatie druk mee geweest. Wat betreft de participatie die we in het stuk lazen zijn we tevreden, waarbij ik de kanttekening wil maken dat ik hierin de Buurtkring Usseler Es miste (maar waarbij ik aanneem dat die met het inlichten van de eigenaren, bewoners deze wel zijn bereikt). Er zijn een aantal zienswijzen ingediend en hierop zijn ambtelijk ook een aantal aanpassingen gedaan. In de onderliggende stukken bij het raadsvoorstel zat ook een uitgebreide toelichting met daarin ook een analyse m.b.t. de cultuurhistorie en de vele erven in dit gebied.

Geweldig om dit te lezen en doet je des te meer beseffen hoe bijzonder en waardevol dit gebied is. Waarbij de opsteller van de cultuurhistorische quickscan van de Usseler Es nog de suggestie doet om de ruimtelijke inrichting zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen met een identieke vormgeving in de openbare ruimte (zoals bijvoorbeeld de straatnaamborden, lantaarnpalen, routemarkeringen) om zo het geheel nog mooier te laten uitkomen. Wij zien dit wel zitten. De komende periode zal de verdere invulling van dit gebied aan de orde komen. Kortom wij zijn tevreden met het voorstel. En vooral ook omdat het binnenkort officieel geen bedrijvenpark meer heet.

– –


Burgerforums

Barry Overink 03.04.2021

Zoals de vorige keer aangegeven ligt op dit moment de energievisie ter inzag voor de Enschedese inwoner. Dit betekent dat inwoners op deze visie, die met name gaat over grote zonneparken en windmolens een reactie kunnen geven. Vorige week stonden wij als BBE hiermee al uitgebreid in de krant ( https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/weerstand-tegen-grote-windmolens-groeit-in-boekelo-en-usselo-petitie-al-800-keer-ondertekend~a5583d9a/ ).

Naar aanleiding van dit artikel heeft onze fractie met ontzettend veel bezorgde inwoners gesproken. De zorgen gingen met name over de hoogte van de windmolens in combinatie met de gezondheid. Daarnaast is er ook veel zorg over de grote impact van de zonneparken op ons prachtige buitengebied.

Bij al deze gesprekken viel het ons op dat inwoners niet goed weten wat nu een ‘’zienswijze procedure’’ is (een reactie/ bezwaar) en hoe ze daar mee moeten omgaan. Hierdoor haken veel inwoners af, omdat het te ingewikkeld lijkt.

Als Burgerbelangen Enschede pleiten wij er dan ook voor dat het duidelijker moet zijn wat een zienswijze procedure is en waar het over zou moeten gaan. Wij zien namelijk veel reacties die voor een zienswijze niet heel relevant zijn, maar wel terechte zorgen oplevert bij de inwoners.

Er zou bij iedere zienswijze een mailadres en telefoonnummer moeten staan voor toelichting of uitleg. En inwonerscollectieven, die een zienswijze willen indienen, zouden professioneel en onafhankelijk moeten worden ondersteund en zouden daar eventueel ook een bijdrage voor moeten krijgen. Zo ontstaat er een gelijk speelveld en worden inwoners serieuzer genomen.

Daarnaast overwegen wij bij de komende raadsvergadering met een motie te komen om bij de energievisie gebruik te maken van Burgerforums. Hiermee kunnen onze eigen wijken, dorpen of misschien wel stadsdelen van onderop het initiatief nemen voor de energietransitie, met begeleiding of ondersteuning vanuit de gemeente.

Wij verwachten dat er zo veel meer draagvlak ontstaat, mensen echt worden betrokken en daarmee ook verantwoordelijk zijn voor deze gezamenlijke opgave.