Leerlingenvervoer

Gert Kel 03.04.2021

De gemeente zal maandag 12 april een regeling vast stellen, op basis waarvan ouder(s)/verzorger(s) van een leerling aanspraak kan maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervoer naar speciaal onderwijs dat verder weg is dan drie kilometer of in situaties waarbij het zelfstandig reizen naar school door een beperking niet lukt.

De nieuwe voorgestelde verordening maakt het gemakkelijker voor de uitvoering om te doen wat nodig is voor een leerling en/of gezin. Er ontstaat meer ruimte voor bekostiging van het vervoer in situaties waarbij dat in de huidige situatie lastig was. Vanuit de gedachte één sociaal domein wil de uitvoering maatwerk leveren. Daarom is het nodig dat de verordening daarop aansluit. De nieuwe verordening voorziet hierin door maatwerken-mogelijkheden te bespreken hoe een leerling zelfstandig kan (leren) reizen zodat diegene meer zelfredzaam wordt. Daarnaast is er een betere aansluiting op vervoer op basis van de jeugdwet. Bijvoorbeeld door vervoer in te zetten naar een locatie dat formeel geen school is, maar wel noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de jeugdige.

Het team leerlingenvervoer van Wijkteams Enschede zal bij aanvragen voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 in gesprek gaan met ouder(s)/verzorger(s)/leerling(en) over de mogelijkheden die ze hebben om op school te komen. Er zal, ook in overleg met school, gekeken worden welke leerlingen kansrijk zijn om te leren zelfstandig te reizen en wat daarvoor nodig is. Dit is zoals aangegeven een leerproces en zal geleidelijk gaan. Het uitgangspunt is dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van de leerling zelf en het gezin, waarbij het niet eenzijdig opgelegd wordt.

– –