Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Eindpunt van de trein

Hans De Ruiter 12.02.2024

Het is het eindpunt van de trein,
bijna geen mens hoeft er te zijn.
Bijna geen hond gaat zover mee: Enschede

Zoals Willem Wilmink het al schreef lijkt de NS en Den Haag dit letterlijk te nemen.
Met het voorstel om de intercity trein Enschede-Amsterdam Schiphol en vice versa te schrappen in 2025 schoffeert de NS en Den Haag het gehele gebied vanaf Amersfoort richting Enschede. Als reden wordt gegeven dat er problemen zijn met de hogesnelheidslijn Amsterdam-Rotterdam, scheurvorming wordt benoemd.

Wij weten allemaal dat de wijzen uit het oosten komen maar het is volledig van de zotte dat wij voor Randstedelijke problemen moeten opdraaien. Dit voorstel, wat vooralsnog tijdelijk wordt benoemd, zal wellicht definitief worden. En dit kan grotere gevolgen hebben dan alleen reizen met de trein. Denk aan wonen, investeringsklimaat, studenten en forenzen naar Enschede, en welk signaal geef je hiermee richting duurzaamheid.

Daarom heeft de fractie van Burgerbelangen Enschede de volgende vragen gesteld:

  1. Hoe kan het dat de gehele Overijsselse politiek inclusief de provincie verrast wordt door dit nieuws en welke inzet heeft de gemeente en de regio de afgelopen tijd gedaan om een goede regeling voor elkaar te krijgen?
  2. Wij investeren enorm in wonen en werken in Enschede, een goede bereikbaarheid via het spoor is een belangrijke voorwaarde. Wat doet dit met het vestigingsklimaat van Enschede en wat gaat u als college hier aan doen?
  3. Het college neemt het voortouw voor alle gemeenten richting Den Haag mbt het Ravijn jaar. Prachtig om te zien. Maar gaat het college ook hierbij het voortouw nemen en wat gaan zij doen?

Daarnaast hebben wij met de gehele gemeenteraad een statement opgesteld welke via de regio zal worden aangeboden aan Pro Rail en de NS.


Mobiliteit

Hans De Ruiter 25.01.2024

De afgelopen maanden is er binnen de portefeuille Mobiliteit veel aan de orde geweest. Zo hebben we het Wijksverkeersplan Noord-West Enschede besproken, waar wij een aanvullende motie hebben ingediend mbt het onderzoeken om verkeersbeweging te verminderen rond Walhof-Roessingh (aangenomen). Eerste werkzaamheden (Deurningestraat-lyceumstraat) zijn hier al geweest en die worden door omwonenden goed ontvangen. 

Zo hebben wij ook het raadsvoorstel deelmobiliteit besproken, waar wij voorafgaand hebben ingebracht dat de deelfietsen en deelscooters geclusterd gestald moeten worden en niet meer kris-kras overal neergezet kunnen worden. En dit is gelukt. Onze wethouder Marc Teutelink heeft dit goed verwerkt in het voorstel en vanuit stadsdeel Noord wordt nu met Hubs dit uitgerold over de gehele stad.

Verder is vanaf 1 januari 2024 de nieuwe parkeervisie ingevoerd. Naast het iets oprekken van zone 1 in de binnenstad is een belangrijke verandering geweest in de parkeertarieven. Vanaf 1 januari kun je na 19:00 uur parkeren in de parkeergarages voor €1,00 per uur. Dit tarief geldt tot de volgende ochtend 07:00 uur met een maximum van €3,00. Ondernemers in de binnenstad zijn hier erg blij mee en ook het ziekenhuis heeft de nieuwe tarieven omarmt. De eerste reacties van inwoners is tot nu toe ook erg positief en er is al geconstateerd dat er meer auto’s in de avonden geparkeerd zijn in de garages. Dit was ook het doel; minder straat parkeren, meer in de garages.

Met betrekking tot de fietssnelweg (F35) zijn beide fietsbruggen geplaatst langs het spoor en ligt er een schets om de F35 door te laten trekken naar en door Lonneker. Het dorpsverkeerplan in Lonneker zal verder uitgewerkt gaan worden. Een eerste discussie heeft plaats gevonden over de nieuwe OV-visie waar ook de toekomst van het station besproken gaat worden. Tenslotte is de verwachting dat de problemen rond de Ovatonde bij de Deurningestraat, de drukte bij de Oostweg en N35 en ook fietsdrukte bij de Keppelerdijk de komende maanden aangepakt gaan worden.


Sport

Danny Wakeren 25.01.2024

Bij de laatste raadsvergadering van vorig jaar, 18 december 2023, hebben wij de motie: ”Sporthal met zwemvoorziening bij MFSA oost” ingediend. Aanleiding hiervoor waren de discussienota sport en de brief van het college van B&W omtrent de vorderingen van de clusteropgave van de multifunctionele sportaccommodaties in onze stad.

In de discussienota sport kwam het grote tekort aan sporthallen duidelijk naar voren. Een tekort waarvan Burgerbelangen Enschede tijdens de discussienota heeft aangegeven dat er opgeschaald dient te worden. Multifunctionele sportaccommodaties vinden wij dé geschikte locatie om sporthallen te plaatsen, mits daar ook de behoefte aanwezig is. Die behoefte aan een sporthal is dan ook zeker aanwezig in stadsdeel Oost. 

Zoals in ons verkiezingsprogramma aangegeven zijn wij voor de-centraal zwemmen. ”Er moet worden geïnvesteerd in (nieuwe) zwemgelegenheid in Glanerbrug”, staat in ons verkiezingsprogramma 22-26. Alle bovenstaande punten zijn verwerkt in één motie welke oproept: ”bij de door de gemeente uit te werken visie en aanpak van de MFSA clusterlocatie Enschede oost met het voorstel te komen een sporthal te realiseren met hierin een zwemvoorziening zoals bijvoorbeeld Trifora”’. 

Er wordt momenteel hard gewerkt door de ambtenaren om alles uit te werken, door te rekenen en één goed scenario te maken. Er is een extra projectleider ingezet om dit voor de zomernota volledig doorberekenend af te hebben. De uitwerking zal terugkomen in de zomernota, daar waar de integrale afweging zal plaatsvinden. 


Vergrijzing thema avonden

Zehra Ceben 25.01.2024

Er is in Enschede sprake van dubbele vergrijzing. Wij worden allemaal ouder en de groep van ouderen wordt steeds groter. Heel mooi natuurlijk, maar wat zijn de gevolgen hiervan?

Een aantal dilemma’s waar we tegen aan lopen:

  • Hoe willen wij gaan wonen?
  • Hoe ziet onze zorg er straks uit?
  • Hoe brengen wij onze tijd zo prettig mogelijk door?
  • Wat kunnen wij verwachten van Zorg&Welzijn?
  • Op welke manier kunnen we Enschede voorbereiden op de uitdagingen die hiermee samenhangen?

Wij als gemeente kunnen niet alles in ons eentje oplossen, maar wat moet de gemeente in elk geval wél doen? 

  • Ontstaan er problemen? Vast wel.
  • Komen er ook kansen? Zeker wel.

Wij willen graag  samen met inwoners jong en oud, partners, ervaringsdeskundigen, professionals, woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en ondernemers het thema vergrijzing in kaart brengen. Er zijn al 2 thema avonden/ bijeenkomst geweest waar veel is gedeeld vanuit de verschillende invalshoeken en organisaties. Ook in februari staat er weer een thema avond gepland. Iedereen die een bijdrage wilt leveren is van harte welkom.


Halverwege

Barry Overink 25.01.2024

We zijn inmiddels alweer bijna twee jaar onderweg na de gemeenteraadsverkiezingen en dat betekent ook dat we al halverwege deze periode zitten. Inmiddels zijn wij als Burgerbelangen Enschede al zes jaar de grootste partij in de stad, met 10 raadsleden en twee wethouders. Dat betekent ook dat wij veel verantwoordelijkheid dragen, maar ook dat we veel van onze plannen daadwerkelijk kunnen realiseren en hebben gerealiseerd.

Een groene en prettige stad

Als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we dat er echt veel gebeurd is in de stad. Zo is de stad in de openbare ruimte veel groener geworden, en we horen van inwoners ook terug dat ze dit echt prettig vinden in de stad. Daarom blijven we hierop ook inzetten en zal zelfs het Van Heekplein ook flink vergroenen, en gaan we alle stadsparken in de stad met een groen lint verbinden. Ook zijn we in veel wijken begonnen met maatregelen tegen wateroverlast en vergroenen we verder.

Meer bouwen voor ouderen

Ook wordt er weer volop gebouwd in de stad, en we lopen op schema met de 9300 woningen die we extra willen realiseren. Bij het Esmarkerveld en de Leuriks is inmiddels de schop in de grond gegaan. De seniorenhofjes lopen nog iets achter bij de ambitie die wij als BBE hebben, maar de komende twee jaar zullen wij als fractie hier nog meer op inzetten dan we al deden.

Helpen waar het kan

Ook de waan van de dag houdt ons bezig. Wij zien dat heel veel inwoners het goed hebben en tevreden zijn. Wel maken wij ons zorgen over de groei van het aantal werkende gezinnen en ouderen die steeds moeilijker kunnen rondkomen. De afgelopen jaren hebben we dan ook heel veel extra geld kunnen vrijmaken voor inkomensondersteuning, kansengelijkheid en preventie en hebben ook extra stappen gezet om meer inwoners te kunnen bereiken. Via deze link kun je kijken of je zelf ook in aanmerking komt voor deze regelingen: https://www.enschede.nl/rondkomen-met-je-inkomen.

Toekomstvisie

Ondanks dat we met heel veel goede en mooie dingen in de stad bezig zijn, is het ook belangrijk dat we veel verder vooruit kijken. Daarom hebben wij als Burgerbelangen Enschede het initiatief genomen om samen met de stad een toekomstvisie te ontwikkelen. Welke stad willen wij zijn voor de komende 25 jaar? En wat heeft de stad nodig voor onze kinderen en kleinkinderen? En hoe zorgen we ervoor dat onze ouderen op een prettige manier oud kunnen worden in onze stad? Daarover gaan we als stadsbestuur graag met onze inwoners in gesprek in het komende halfjaar, en wij nodigen dan ook iedereen uit om hier actief een bijdrage aan te leveren. Ook hiervoor geldt het motto van onze partij: Gewoon samen doen!


Molenstraat

Lourraine Lents 08.03.2022

Sinds de aanpassingen aan de Molenstraat tot fietsstraat en het afsluiten van de doorgang vanaf de Molenstraat naar de Hengelosestraat, is er met grote regelmaat sprake van een verkeersinfarct op de Molenstraat en in de aanliggende straten.

De route vanaf de Molenstraat over de Deurningerstraat naar de singel, is dagelijks het toneel van stevige filevorming. De beruchte ovatonde op de Deurningerstraat fungeert als een fuik waarbij automobilisten niet af kunnen slaan richting de Raifeissenstraat maar naar de singel wordt geleid. Vanwege het gebrek aan doorstroming op de singels, ziet de weggebruiker vervolgens het verkeerslicht een aantal malen verspringen voordat de route over de singels vervolgd kan worden.

Deze ontstane situatie is precies waarom Burgerbelangen Enschede in de afgelopen jaren steeds heeft gepleit om eerst de doorstroming op de singels op orde te hebben alvorens de herinrichting van de Molenstraat aan te pakken, in plaats van andersom.

De stroom aan berichten van onvrede die we regelmatig ontvangen uit de stad over de ontstane verkeerssituatie bevestigen dit. Voor Burgerbelangen Enschede is de nieuwbouw aan de Molenstraat een goed moment om de huidige situatie te evalueren en eventuele maatregelen te nemen.


Oudere berichten