Fietsvisie

Lourraine Lents 03.04.2021

De Raadsvergadering begon met de Fietsvisie. In de kern kan de fractie van BBE zich vinden in de Fietsvisie, want investeren in veiligheid voor fietsers en realisatie van mooie recreatieve en sportieve fietsroutes, is een thema waar Burgerbelangen Enschede volledig  achter staat. We hadden echter ook twee bedenkingen en daar hebben we tijdens de raadsvergadering specifieke aandacht voor hebben gevraagd.

Het eerste punt is het belang van een integrale afweging. Vanuit transparantie en duidelijkheid naar onze inwoners toe vinden we het belangrijk om keuzes in mobiliteit integraal af te wegen en niet vanuit een specifieke (Fiets)visie. Immers elke fietsmaatregel die je neemt heeft impact op alle andere weggebruikers. Andersom geldt dit natuurlijk ook voor de impact van automaatregelen op het fietsverkeer. Keuzes op gebied van mobiliteit kun je gewoon niet los van elkaar zien en dat is waar we als Burgerbelangen Enschede aandacht voor zullen blijven vragen, ook bij toekomstige invulling van verkeersprojecten.

Het tweede punt betreft het belang van een goede bereikbaarheid in de stad en aandacht voor de doorstroom op de singels. In de Fietsvisie staan maatregelen genoemd die ook impact hebben op andere verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld het uitgangspunt om bij kruispunten van de singel met een doorfietsroute te kiezen voor rechtsaf in, rechtsaf uit voor auto’s waarbij alleen fietsers de singel  kunnen de singel oversteken.

Rechtsaf in, rechtsaf uit is in principe een ‘knip’ waarbij de automobilist slechts een richting van de singel mag gebruiken, namelijk, rechtsom. Dit kan betekenen dat automobilisten die toch linksaf willen om bijvoorbeeld van de Hogelandsingel richting de snelweg te rijden, eerst moeten omrijden om te keren of via sluipwegen proberen een andere route te vinden om alsnog linksaf te kunnen slaan. Dit zijn wat BBE betreft onwenselijke effecten van een dergelijke knip. Hierover hebben we tijdens de raadsvergadering verduidelijking gevraagd.

Op beide punten heeft de wethouder toezeggingen gedaan. Er zal altijd sprake zijn van een integrale afweging en ook niet alle oversteken op de singel zullen worden afgesloten voor het autoverkeer. In beginsel wordt er een proef gestart op de twee gevaarlijkste kruisingen. Vervolgens zal een uitgebreide evaluatie moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk tot het gewenste effect heeft geleid.  Slechts wanneer uit de evaluatie een positieve uitwerking op het fiets-en autoverkeer naar voren komt, wordt er gekeken naar mogelijke andere plekken!