Terugblik raad

Marc Teutelink 03.04.2021

Week 13 en alweer een digitale raadsvergadering met een te drukke agenda. De beoogde eindtijd van 23:00 is wederom niet gehaald met doorgeschoven agendapunten tot gevolg. Dit is zeker niet de bedoeling. Met een dergelijke agenda en zoveel meningen in de raad is dit natuurlijk wel logisch en we willen natuurlijk genoeg tijd nemen voor de agendapunten. Agendapunten verdienen een gedegen besluitvorming met een goede beraadslaging. Hier moeten wij elkaar maar eens goed over praten.

De burgemeester werkt nog niet 100% en is daarom niet aanwezig als voorzitter; nu redden we ons prima, maar wij hopen toch dat hij op korte termijn zijn plek als voorzitter weer kan innemen. Bovenal hopen wij dat de digitale beraadslaging eindelijk eens kan worden vervangen door een fysieke … in onze vertrouwde raadszaal. Digitale beraadslaging leidt tot zwart-wit discussies, die op het scherpst van de snede worden gehouden, terwijl in een fysiek gesprek vaak de nuance wordt gevonden met betere besluitvorming tot gevolg.


Fietsvisie

De raadsvergadering begon met de fietsvisie; in de basis een goed visie. Burgerbelangen Enschede had echter een tweetal bedenkingen en heeft hiervoor aandacht gevraagd. Als eerste het feit dat besluiten met betrekken tot fietsen altijd effect hebben op de andere weggebruikers; wij hebben daarom gepleit voor een integrale afweging op het gebied van mobiliteit in het algemeen in plaats enkel op deelgebieden, zoals de fietsvisie, met daarbij ongewenste effecten op de automobilisten.

Als tweede wil het college dat er op de singel altijd rechtsaf in en rechtsaf uit gaat gelden. Een rechtsaf in en rechtstaf uit is in principe een knip, waarbij de automobilist enkel een richting van de singel kan gebruiken: rechtsom. Dit kan betekenen dat automobilisten die toch linksaf moeten, heel ver moeten omrijden om te draaien of gedwongen worden om de wijken als sluipwegen te gebruiken om de juiste richting. Al met al onwenselijke effecten van een dergelijke knip en toont de noodzaak aan van een integrale afweging.
Op beide bedenkingen heeft de wethouder uitgebreide toezeggingen gedaan: er zal altijd een integrale afweging komen en niet alle oversteken worden ge-rechtsaf-ert, maar slechts de meeste gevaarlijke (die ook zijn benoemd). Er wordt begonnen met een pilot op twee plekken, waarna een evaluatie zal uitwijzen of het zijn doel heeft behaald. Dan en slechts dan kan er worden gekeken naar mogelijke andere plekken. 
Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat omwonenden uitgebreid worden meegenomen in de besluitvorming en uitvoering. Hierbij moet worden benadrukt dat dat niet altijd via de wijkraden kan, omdat helaas niet elk gedeelte van de singel wordt vertegenwoordigd in een wijkraad. Zo is de wijkraad Zuid Oost, die een groot gedeelte van de singel vertegenwoordigde, gestopt en zal de participatie op dit gedeelte van de singel op een andere manier plaatsvinden. Burgerbelangen vindt het belangrijk dat bij besluiten met impact voor de buurten, er een uitgebreid participatietraject wordt gevolgd. Wij zullen hier dan ook kritisch op blijven.


Adviesraad sociaal domein

De gemeente heeft besloten om alle adviesraden m.b.t. het sociale domein te consolideren tot één adviesraad: de bewoners adviesraad sociaal domein (BAS). Deze gaat vanuit een brede beleving en ervaring van inwoners op een integrale manier het college adviseren. Dit betekent echter dat de verschillende andere adviesraden, zoals de sportadviesraad, daarmee zal komen te vervallen en onderdeel zal worden van de BAS.   Burgerbelangen Enschede vindt sport een belangrijk thema dat niet enkel het sociale domein betreft, maar vaak overstijgend is. Het is echter niet gezegd dat het daarmee een eigen adviesraad dient te blijven. De nieuwe BAS regeling biedt ruimte voor klankbordgroepen, maar is dit voldoende? De coalitie heeft hier aandacht voor gevraagd en heeft een motie ingediend om te onderzoeken hoe er met die verschillende sport gerelateerde gremia een platform kan worden opgezet die in de openbaarheid gevraagd en ongevraagd advies kan geven.


Regio

De regio Twente is al jaren een discussie punt. Enschede is de grootste stad van de regio met een een aandeel van ruim 25% aandeel in de hoeveelheid Twentse bewoners. De andere gemeenten kijken altijd naar Enschede om het voortouw te nemen, maar als we dat vervolgens doen, dan vindt men weer dat Enschede te dominant is: Calimero gedrag! Het is nooit goed of het deugt niet! Met deze nieuwe regeling hoopt de regio te komen tot een betere samenwerking onderling. Recreatie en gezondheid krijgen, terecht, een eigen regeling en de regio gaat over in een stichting Twenteboard in combinatie met een bestuursovereenkomst (een soort samenwerkingsverband waarbij het gaat het over de sociaal economische structuurversterking). Kernwoorden zijn hier: focus en eenvoud! Snapt u het nog? 
Het komt er als volgt op neer: de gemeenten in Twente werken op tal van terreinen samen. Soms doen ze dit onderling dan weer met ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de drie O’s). Deze samenwerking moet af en toe opnieuw worden bekeken. Dat is in de afgelopen periode gebeurd en nu liggen er voorstellen om de samenwerking op o.a. gezondheid, recreatie en toerisme, economie en werkgelegenheid, bereikbaarheid anders vorm te geven. De drie O’s krijgen een belangrijkere positie en er wordt een nieuwe stichting Twenteboard opgericht waarmee bijvoorbeeld regiedeals kunnen worden beklonken; Enschede krijgt een voorkeurszetel in deze nieuwe stichting. Voor verder overleg is er een bestuursovereenkomst gesloten tussen alle gemeenten van de regio, waarbij Enschede de voorzitter wordt.
Wij hebben hierbij aangegeven via een gezamenlijke zienswijze dat het belangrijk is dat de raden beter betrokken worden bij de nieuwe opzet en dat Enschede niet alleen in de Twenteboard, maar zeker ook in de bestuursovereenkomst een belangrijke stem moet hebben. In de oorspronkelijke opzet van de bestuursovereenkomst was dit namelijk niet het geval en dat is onacceptabel. In de bestuursovereenkomst wordt namelijk ook veel besproken wat in de Twenteboard niet wordt besproken. Het kan niet zo zijn dat Enschede, als grootste stad, hierbij geen stemrecht geeft. 


Rubber

Het laatste bespreekstuk ging over de rubberverwerking fabriek. Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen in onze nieuwsbrief heeft het rubber-reclyclebedrijf RVN eind december 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd voor een vestiging in de binnenhaven in Enschede. RVN is een bedrijf uit de zwaarste milieucategorie. Burgerbelangen Enschede maakt zich, met omliggende bedrijven aan de binnenhaven, zorgen over de gevolgen van de mogelijke vestiging van het rubberreclyclebedrijf RVN m.b.t. gezondheid, milieu, verkeersoverlast, geluidsoverlast en brandgevaar.

We hebben ondertussen uitgebreid met het bedrijf gesproken. Het bestemmingsplan maakt de vestiging in principe mogelijk. Voorkomen is hierdoor niet aan de orde. Wel is het goed om eens met de raad te spreken over bedrijven van de zwaarste milieucategorie. In hoeverre willen wij als Enschede dit.

Burgerbelangen Enschede heeft samen met Enschede Anders gevraagd om het uitvoeren van een maatschappelijke kosten baten analyse inzake de vestiging van RVN en hoopt met de uitkomst een goed gesprek te kunnen hebben met de raad over de toekomst van het havengebied! 

– –