Berichten van 10.06.2016


Enschede en de noodopvang van vluchtelingen

Ben Sanders 10.06.2016

Afgelopen dinsdag hebben wij als leden van de Stadsdeelcommissie West, samen met de wijkraden, de politie en overige geïnteresseerden een rondleiding door het v.m. Wegenerpand aan de Gertfertsingel gehad. Met enthousiaste uitleg door de medewerkers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) hebben we een goede indruk gekregen van deze noodopvang. Het immens grote gebouw -beter bekend als “Tubantia”- wordt op alle fronten aangepast, brandveilig gemaakt en klaar gemaakt voor de noodopvang van de vluchtelingen.
Het was echt voor iedereen een verrassing om te zien op welke schaal, met welke middelen en met veel mankracht het gebouw brandveiliger wordt gemaakt door het aanbrengen van “brand- en rookmelders”. Daarnaast worden de grote ruimtes omgebouwd tot woonunits met stapelbedden voor gezinnen en alleenstaanden. Er zijn hele “straten” douche- en wc cabines gebouwd, er is een centrale eetzaal met keuken, verschillende ontspanningsruimten met TV en klaslokalen voor basisonderwijs etc. Er is werkelijk aan alles gedacht voor de opvang van de ca 350 al geregistreerde vluchtelingen waarvan de eersten omstreeks juli zullen arriveren.
De nieuwe bewoners krijgen een eigen ingang aan de kant van de Zuiderval, het personeel, bezoekers en leveranciers zullen de “oude” hoofdingang aan de Gertfertsingel gaan gebruiken, dit wordt gedaan om zoveel mogelijk de overlast voor de bewoners aan de Singel tegen te gaan. Van de 25 COA medewerkers komen er 20 uit Enschede en 5 uit de directe omgeving zodat ook zij de bewoners kunnen helpen met het leren kennen van onze stad.


Enschede en de drugsproblemen…

Barry Overink 10.06.2016

Sedert meerdere jaren en dan meerdere malen, en met name in de laatste 2 jaar, hebben wij als Burgerbelangen Enschede aandacht gevraagd voor de ernstige overlast en problematiek in het Centrum en dan m.n. op en rond het mooie nieuwe Willem Wilminkplein.

De Burgermeester -als zijnde Portefeuillehouder Openbare Orde & Veiligheid- heeft twee jaar geleden al en nu recentelijk opnieuw op het plein en in de omliggende straten aan personen gebiedsverboden en een samenscholingsverbod ingesteld en hij heeft tevens de mogelijkheid tot preventief fouilleren ingevoerd. Er worden diverse acties gehouden, er is regulier extra politie inzet en er is cameratoezicht. Ondanks dit alles, blijkt dit helaas niet voldoende te helpen en lijkt het een druppel op een gloeiende plaat te zijn. Er wordt nu niet meer alleen op het Willem Wilminkplein zelf gedeald, maar nu wordt er zelfs ook al gebruik gemaakt van ‘’reguliere taxi’s’’ die als runners worden ingezet om van binnen- en van buiten Enschede de (hard)drugs aan te leveren op het Willem Wilminkplein e.o. Wat wel positief is, is dat er recentelijk in die omgeving diverse mogelijke dealers en junks zijn aangehouden.

Afgelopen twee jaar is er door de Burgemeester aangegeven dat de inzet-capaciteit van de politie in Enschede enigszins beperkt is. Maar als Burgerbelangen kunnen wij dit aan de stad gevoegelijk niet langer uitleggen mede ook omdat er in de afgelopen jaren per jaar wel zo’n kleine 18.000 extra manuren politie inzet kon worden gepleegd bij bijvoorbeeld het betaalde voetballen. Dan kan het niet zo zijn dat er geen extra mankracht (politie of handhaving) beschikbaar is of kan komen voor deze bovengenoemde ernstige drugsoverlast.

Mede daarom hebben wij nogmaals een viertal vragen aan de Burgemeester gesteld dit om nog adequater deze problemen te kunnen gaan bestrijden. Nog voordat deze vragen van Burgerbelangen officieel door de Burgermeester zijn beantwoord, is het al wel bekend geworden dat de gemeente de komende drie jaar €350.000 per jaar extra voor Openbare Orde & Veiligheid gaat inzetten om m.n. deze drugs problematiek op het Willem Wilminkplein en in het grensdorp Glanerbrug tegen te gaan! Dat is toch al een mooi resultaat mede n.a.v. onze continue aandacht voor deze grote problemen. Wordt vervolgd.


Technology Base Twente en bereikbaarheid: de NOEK!

Marc Teutelink 10.06.2016

Het topteam, die verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente tot de Technology Base Twente, is nu twee jaar bezig en er lijkt weinig voortgang geboekt: er is nog geen concreet bedrijf in de sector HTSM/AMM op het TechBT neergestreken. Dit ondanks de hoge verwachtingen en marktpotentie. Daarom hebben wij tijdens de laatste stedelijke commissie vragen gesteld en gevraagd om opheldering.

Mede hierdoor is er afgelopen week een bijeenkomst geweest op het voormalige vliegveld Twente. Tijdens deze bijeenkomst heeft het topteam uitgebreid uit de doeken gedaan wat de stand van zaken is en ze zijn erg positief. Men verwacht dit jaar de eerste bedrijven te kunnen verwelkomen, maar handtekeningen waren nog niet gezet. Op de vraag wat bedrijven dan tegenhoudt, kwam als antwoord dat er nog niet aan alle voorwaarden voor een toplocatie was voldaan. Als belangrijkste voorwaarde werd genoemd de ontsluiting van het voormalige vliegveld terrein op de A1 en de bereikbaarheid van het kennispark en de UT. Ook de TechBT hecht voor het aantrekken van bedrijven grote waarde aan de Noordelijke ontsluiting van Enschede Kennispark: de NOEK.

De NOEK, een route die de bereikbaarheid van het Kennispark met Universiteit Twente en Business- en Sciencepark en kanaalzone vergroot, die Enschede en TechBT een volwaardige aansluiting geeft op de A1, zorgt voor minder verkeer in Lonneker en die sluipverkeer op het binnenstedelijke wegennet in het Noord-Westelijke deel van de stad voorkomt. Ingrediënten voor economische groei en dat willen we toch allemaal?

Deze maand zijn ook de resultaten van het trillingsonderzoek, welke is uitgevoerd om de effecten van de NOEK op het nano-lab op de UT te onderzoeken, bekend geworden. Door het aanleggen van een vijver tussen de NOEK en het nano-lab, zal ook het nano-lab geen hinder ondervinden en is ook de UT aan boord.

De uitspraken van het topteam en de huidige onderzoeksresultaten luiden de start in van de volgende fase van het NOEK proces. De wethouder kan wat ons betreft verder met het uitwerken van een krachtig plan voor het gehele gebied wat breed gedragen wordt.


De “Zomernota”, hoe gaan wij om met ons geld…

Niels van den Berg 10.06.2016

In Nederland betalen wij allemaal belasting. Met deze belastinggelden worden vele zaken bekostigd die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Uit de Landelijke belastingopbrengsten worden onder andere ook de AZC’s bekostigd en alle andere noodzakelijke dingen rond het thema vluchtelingen. Daarnaast betalen wij als burgers ook “Gemeentelijke belasting” en ook deze opbrengsten maken onderdeel uit van onze gemeentelijke begroting. 

In de zomernota, het kader stellende document, wordt voorgesteld wat en waar wij geld aan moeten gaan uitgeven. Er valt o.a. in te lezen dat wij als gemeente Enschede de komende vier jaar ruim tweehonderdduizend euro (200K) in willen gaan zetten ten behoeve van het asiel beleid. Asielbeleid is nodig en van groot belang om in ons geval integratie in de Enschedese samenleving succesvol te laten zijn. Het vertrouwd raken met de Nederlandse cultuur en de normen en waarden is een vereiste om mee te kunnen doen in onze  samenleving en het leren spreken en schrijven van de Nederlandse taal is een zeer belangrijk onderdeel van de integratie. Enschede ontvangt in de nabije toekomst (waarschijnlijk voor de zomervakantie) de eerste vluchtelingen in de “noodopvang” en Enschede is voornemens om voor het asielbeleid per jaar €200.000 beschikbaar.

Tegelijkertijd moeten wij, de politiek, lastige keuzes maken die met enige regelmaat moeilijk te verteren zijn. Om weer financieel solide te worden (we zijn goed op weg) moeten we sowieso het komend jaar voor ca. €600.000 aan bezuinigingen doorvoeren. Dit vraagt om een ijzeren discipline. Daarbij reserveren we ook een budget voor de komende twee jaar om een bijdrage te leveren aan het integratieproces. Een bijdrage die volgens onze fractie eigenlijk gewoon vanuit Den Haag beschikbaar gesteld zou moeten worden. Hoe nobel het voornemen ook is, onze stad verkeert niet in een positie waarin wij zomaar even een budget van €200.000 vrijspelen. Er zijn nog zoveel andere zaken meer die de aandacht verdienen. Van moment tot moment gaan we met de stofkam door de begroting heen om deze sluitend te krijgen.

Burgerbelangen Enschede heeft vanaf het begin kenbaar gemaakt onder voorwaarden geen problemen te hebben met de opvang van vluchtelingen c.q. asielzoekers. Tegelijkertijd hebben wij daarbij als voorwaarde ook heel duidelijk gesteld dat het de gemeente geen geld mag kosten, dat (financiële) vet hebben wij op dit moment nog niet op de botten, Enschede kan een dergelijke extra financiële belasting momenteel niet lijden. Als Burgerbelangen blijven we zeggen: ‘Laat men vanuit Den Haag een mooi bedrag overmaken en we gaan er vol enthousiasme mee aan de slag”. Om een beeld te krijgen van de Zomernota en de begroting gaat u naar: http://www.koers053.etlab.nl

Gewoon Samen Doen!