Berichten met label 'raad'


Technology Base Twente en bereikbaarheid: de NOEK!

Marc Teutelink 10.06.2016

Het topteam, die verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente tot de Technology Base Twente, is nu twee jaar bezig en er lijkt weinig voortgang geboekt: er is nog geen concreet bedrijf in de sector HTSM/AMM op het TechBT neergestreken. Dit ondanks de hoge verwachtingen en marktpotentie. Daarom hebben wij tijdens de laatste stedelijke commissie vragen gesteld en gevraagd om opheldering.

Mede hierdoor is er afgelopen week een bijeenkomst geweest op het voormalige vliegveld Twente. Tijdens deze bijeenkomst heeft het topteam uitgebreid uit de doeken gedaan wat de stand van zaken is en ze zijn erg positief. Men verwacht dit jaar de eerste bedrijven te kunnen verwelkomen, maar handtekeningen waren nog niet gezet. Op de vraag wat bedrijven dan tegenhoudt, kwam als antwoord dat er nog niet aan alle voorwaarden voor een toplocatie was voldaan. Als belangrijkste voorwaarde werd genoemd de ontsluiting van het voormalige vliegveld terrein op de A1 en de bereikbaarheid van het kennispark en de UT. Ook de TechBT hecht voor het aantrekken van bedrijven grote waarde aan de Noordelijke ontsluiting van Enschede Kennispark: de NOEK.

De NOEK, een route die de bereikbaarheid van het Kennispark met Universiteit Twente en Business- en Sciencepark en kanaalzone vergroot, die Enschede en TechBT een volwaardige aansluiting geeft op de A1, zorgt voor minder verkeer in Lonneker en die sluipverkeer op het binnenstedelijke wegennet in het Noord-Westelijke deel van de stad voorkomt. Ingrediënten voor economische groei en dat willen we toch allemaal?

Deze maand zijn ook de resultaten van het trillingsonderzoek, welke is uitgevoerd om de effecten van de NOEK op het nano-lab op de UT te onderzoeken, bekend geworden. Door het aanleggen van een vijver tussen de NOEK en het nano-lab, zal ook het nano-lab geen hinder ondervinden en is ook de UT aan boord.

De uitspraken van het topteam en de huidige onderzoeksresultaten luiden de start in van de volgende fase van het NOEK proces. De wethouder kan wat ons betreft verder met het uitwerken van een krachtig plan voor het gehele gebied wat breed gedragen wordt.


De “Zomernota”, hoe gaan wij om met ons geld…

Niels van den Berg 10.06.2016

In Nederland betalen wij allemaal belasting. Met deze belastinggelden worden vele zaken bekostigd die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Uit de Landelijke belastingopbrengsten worden onder andere ook de AZC’s bekostigd en alle andere noodzakelijke dingen rond het thema vluchtelingen. Daarnaast betalen wij als burgers ook “Gemeentelijke belasting” en ook deze opbrengsten maken onderdeel uit van onze gemeentelijke begroting. 

In de zomernota, het kader stellende document, wordt voorgesteld wat en waar wij geld aan moeten gaan uitgeven. Er valt o.a. in te lezen dat wij als gemeente Enschede de komende vier jaar ruim tweehonderdduizend euro (200K) in willen gaan zetten ten behoeve van het asiel beleid. Asielbeleid is nodig en van groot belang om in ons geval integratie in de Enschedese samenleving succesvol te laten zijn. Het vertrouwd raken met de Nederlandse cultuur en de normen en waarden is een vereiste om mee te kunnen doen in onze  samenleving en het leren spreken en schrijven van de Nederlandse taal is een zeer belangrijk onderdeel van de integratie. Enschede ontvangt in de nabije toekomst (waarschijnlijk voor de zomervakantie) de eerste vluchtelingen in de “noodopvang” en Enschede is voornemens om voor het asielbeleid per jaar €200.000 beschikbaar.

Tegelijkertijd moeten wij, de politiek, lastige keuzes maken die met enige regelmaat moeilijk te verteren zijn. Om weer financieel solide te worden (we zijn goed op weg) moeten we sowieso het komend jaar voor ca. €600.000 aan bezuinigingen doorvoeren. Dit vraagt om een ijzeren discipline. Daarbij reserveren we ook een budget voor de komende twee jaar om een bijdrage te leveren aan het integratieproces. Een bijdrage die volgens onze fractie eigenlijk gewoon vanuit Den Haag beschikbaar gesteld zou moeten worden. Hoe nobel het voornemen ook is, onze stad verkeert niet in een positie waarin wij zomaar even een budget van €200.000 vrijspelen. Er zijn nog zoveel andere zaken meer die de aandacht verdienen. Van moment tot moment gaan we met de stofkam door de begroting heen om deze sluitend te krijgen.

Burgerbelangen Enschede heeft vanaf het begin kenbaar gemaakt onder voorwaarden geen problemen te hebben met de opvang van vluchtelingen c.q. asielzoekers. Tegelijkertijd hebben wij daarbij als voorwaarde ook heel duidelijk gesteld dat het de gemeente geen geld mag kosten, dat (financiële) vet hebben wij op dit moment nog niet op de botten, Enschede kan een dergelijke extra financiële belasting momenteel niet lijden. Als Burgerbelangen blijven we zeggen: ‘Laat men vanuit Den Haag een mooi bedrag overmaken en we gaan er vol enthousiasme mee aan de slag”. Om een beeld te krijgen van de Zomernota en de begroting gaat u naar: http://www.koers053.etlab.nl

Gewoon Samen Doen!


Diftar en de groene GFT container

Marc Teutelink 15.04.2016

Enschede gaat over op Diftar; deze keuze is al eerder gemaakt… Nu gaat het alleen nog maar om de verschillende beleidskeuzes. BBE heeft destijds tegen gestemd; niet vanwege diftar maar vanwege de haast van met name het omgekeerd inzamelen.
Wij hebben ons geconformeerd aan de doelstellingen van een afval-loos Twente in 2030 en dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden. Diftar is één van deze maatregelen. Wij kunnen ons vinden in diftar; mits dit als een beloningsstelsel wordt ingezet en niet als bezuiniging en goed gedrag moet duidelijk leiden tot minder kosten. Wij denken dat er een grote hoeveelheid mensen voor €20 niet zullen worden verleid tot beter scheiden en dus zou een grote verlaging van de vaste kosten misschien beter motiveren. Je moet er wel aan kunnen verdienen!
Tijdens de bespreking in de stedelijke commissie hebben wij onder andere extra aandacht gevraagd voor hoogbouw en appartementen waar mensen wonen die slecht ter been zijn en meerdere keren per week met afvalzakjes op de rollator naar de (ondergrondse) container lopen, maar ook voor mogelijk de illegale stort in combinatie met handhaving. Maar ook kwam de groene GFT container aan bod.
In 2015 heeft BBE een motie ingediend om het tuinafval gratis weg te kunnen brengen. Die motie werd gesteund en heeft het gehaald en vanaf halverwege 2015 is het wegbrengen inderdaad gratis. En er zijn ook best veel Enschedeërs, die het blad van gemeentelijke bomen (of zelfs nog beter, het gemeentelijk gras maaien en) in hun groene container stoppen. Deze mensen zullen nu ineens moeten gaan betalen voor (openbaar) groen afval wat niet door hen is geproduceerd: hoezo de vervuiler betaald? Daar komt nog bij dat juist de hoeveelheid rest afval in de grijze container naar beneden moet. Groen afval kan erg goed verwerkt worden! Daarom vinden wij dat de variabele kosten van de groene GFT container aanzienlijk naar beneden moet; liefst nog onder de huidige gespecificeerd ondergrens. Of het helemaal gratis kan moet nog worden bekeken, want ook voor GFT moeten kosten worden gemaakt!
Eventueel passen additionele maatregelen zoals het terugplaatsen van blad/gras korven op specifieke plekken in buurten, een extra gratis groene container wanneer men aantoonbaar gemeentelijk groen opruimt. Dit zou in samenspraak met wijkraden kunnen gebeuren om misbruik te voorkomen.
Aanstaande maandag 18 april komt dit punt in de Gemeenteraad aan de orde en er lijkt zich een meerderheid te vormen voor een goedkopere/gratis groene GFT container. Wij overwegen nog om een amendement/motie hierover in te dienen.