Berichten met label 'stadsdeelcommissie-noord'


Technology Base Twente en bereikbaarheid: de NOEK!

Marc Teutelink 10.06.2016

Het topteam, die verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente tot de Technology Base Twente, is nu twee jaar bezig en er lijkt weinig voortgang geboekt: er is nog geen concreet bedrijf in de sector HTSM/AMM op het TechBT neergestreken. Dit ondanks de hoge verwachtingen en marktpotentie. Daarom hebben wij tijdens de laatste stedelijke commissie vragen gesteld en gevraagd om opheldering.

Mede hierdoor is er afgelopen week een bijeenkomst geweest op het voormalige vliegveld Twente. Tijdens deze bijeenkomst heeft het topteam uitgebreid uit de doeken gedaan wat de stand van zaken is en ze zijn erg positief. Men verwacht dit jaar de eerste bedrijven te kunnen verwelkomen, maar handtekeningen waren nog niet gezet. Op de vraag wat bedrijven dan tegenhoudt, kwam als antwoord dat er nog niet aan alle voorwaarden voor een toplocatie was voldaan. Als belangrijkste voorwaarde werd genoemd de ontsluiting van het voormalige vliegveld terrein op de A1 en de bereikbaarheid van het kennispark en de UT. Ook de TechBT hecht voor het aantrekken van bedrijven grote waarde aan de Noordelijke ontsluiting van Enschede Kennispark: de NOEK.

De NOEK, een route die de bereikbaarheid van het Kennispark met Universiteit Twente en Business- en Sciencepark en kanaalzone vergroot, die Enschede en TechBT een volwaardige aansluiting geeft op de A1, zorgt voor minder verkeer in Lonneker en die sluipverkeer op het binnenstedelijke wegennet in het Noord-Westelijke deel van de stad voorkomt. Ingrediënten voor economische groei en dat willen we toch allemaal?

Deze maand zijn ook de resultaten van het trillingsonderzoek, welke is uitgevoerd om de effecten van de NOEK op het nano-lab op de UT te onderzoeken, bekend geworden. Door het aanleggen van een vijver tussen de NOEK en het nano-lab, zal ook het nano-lab geen hinder ondervinden en is ook de UT aan boord.

De uitspraken van het topteam en de huidige onderzoeksresultaten luiden de start in van de volgende fase van het NOEK proces. De wethouder kan wat ons betreft verder met het uitwerken van een krachtig plan voor het gehele gebied wat breed gedragen wordt.


Grondwateroverlast

Marc Teutelink 01.04.2016

Enschede kampt met een hoge grondwaterstand. Dat is niet geheel verwonderlijk, want Enschede is op een stuwwal gebouwd. Het hoogteverschil binnen Enschede is wel 44 meter tussen de laagste en de hoogste plek in Enschede. Een stuwwal is een plek waar bronnen ontspringen en daarmee ligt Enschede aan het begin van het watersysteem. Tel daarbij de ondoordringbare Twentse leemlagen op en je hebt een oorzaak waarom de grondwaterstand hier altijd hoger is dan andere gebieden.

Op zich hoeft dat geen probleem in te houden, ware het niet dat Enschede in het verleden flink heeft ingegrepen. Verharding en het verdwijnen van natuurlijke afwateringen, zoals beken en sloten, hebben het grondwaterpeil behoorlijk laten stijgen. Ook dat heeft lang geen gevolgen gehad, omdat de (textiel) industrie de hoge grondwaterstand heeft verlaagd door het oppompen van een mega hoeveelheid water (3 miljoen kubieke meter per jaar)… Maar ja, die (textiel) industrie is vrijwel compleet verdwenen, waardoor er veel minder water wordt opgepompt en dan worden onze ingrepen steeds duidelijker.

Dit wordt ook onderkend en daarom worden er op veel plekken maatregelen genomen: er zijn daarvoor 7 officiële probleem plekken aangewezen. Dat wil echter niet zeggen dat dat de enige plekken zijn waar maatregelen worden genomen. Ook aan de Kuipersdijk werd wateroverlast ervaren en daar is ondertussen de voormalige afwatering, de sloot richting the vroegere Willemsbeek, hersteld! Hopelijk gaat dit daar voor een oplossing zorgen. Het toont wel aan dat de gemeente het grondwateroverlast probleem heel serieus neemt en luistert naar zijn inwoners. Het voormalige DCW terrein, waar de sloot is gegraven, stond namelijk niet op de lijst van 7 probleem plekken, maar wordt desondanks toch aangepakt!
De gemeente moet hier echter wel een aanleiding voor hebben. In de 7 probleemgebieden (en de Kuipersdijk) werd veel geklaagd richting de gemeente en dan worden de problemen ook inzichtelijk en kan de gemeente (en de politiek) er wat mee. Enschede Noord lijkt nu het epicentrum te zijn van de grondwateroverlast.

Via de Tubantia zijn inmiddels ruim 800 klachten binnen gekomen over grondwateroverlast vanuit de hele stad met als dieptepunt Enschede Noord. De gemeente neemt dit serieus en heeft inmiddels Bureau Tauw opdracht gegeven een uitgebreid oorzaken en oplossingen onderzoek te doen. In mei a.s. zal het bijbehorende rapport verschijnen, waarna we hopelijk oplossingen hebben voor het probleem.

Ondertussen blijft echter de vraag waarom de gemeente niet eerder Enschede Noord als probleem gebied heeft aangemerkt. Bij de gemeente is er slechts een kleine hoeveelheid aan klachten binnengekomen: t.w. 32! En dat is toch wel bijzonder als je dit afzet tegen de ruim 800 klachten die bij de Tubantia zijn gemeld. Dit geeft toch wel stof tot nadenken: waarom gaan mensen niet rechtstreeks naar de gemeente, maar wel naar de krant. Ongeacht wie er verantwoordelijk is, de gemeente zou altijd het aanspreekpunt moeten zijn in deze. Wordt er een ontmoedigingsbeleid gevoerd, is men bang voor de gemeente, teveel moeite of denkt men bij voorbaat al dat de gemeente toch niets doet. Of is er wellicht een andere oorzaak?

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en (re)acties.