Berichten met label 'stadsdeelcommissie-west'


Olielekkage bij de Zoutcavernes

Marc Teutelink 16.09.2016

Begin van dit jaar werd Enschede opgeschrikt door het bericht dat er olie gelekt was uit de zoutwinning locaties van Akzo Nobel. Het betrof hier niet de grootschalige gasolieopslag in de zoutcavernes onder de Marssteden, maar lekkages van olie dat werd gebruikt als afdeklaag voor de pekel in de zoutcavernes tijdens en na de zoutwinning zelf. Deze olie, die voorkomt dat de plafonds van de cavernes oplossen en instorten, was bij de koppelingen van de buizen van en naar de cavernes gaan lekken op circa 50 meter diepte. Lekkages met behoorlijke verontreiniging tot gevolg. Akzo heeft de lekkages reeds een jaar eerder ontdekt, maar de gevolgen zijn pas begin 2016 bekend geworden. Akzo heeft dit niet of niet volledig gecommuniceerd richting de gemeenten Enschede en Hengelo en zeker niet actief en tijdig. Men kan zich voorstellen dat wanneer Akzo dit wel had gedaan, de discussie rondom de gasolieopslag on der Marssteden ook anders was verlopen. Dit geeft toch enigszins te denken over de intenties van Akzo.

Afgelopen dinsdagavond was de eerste vergadering van Stadsdeelcommissie West. Voorafgaand was er een informatiesessie over de lekkages bij de zoutwinning van Akzo Nobel. Er werd informatie gegeven over de aard van de lekkages, waarna er door de zaal vragen konden worden gesteld. En zoals verwacht werd er veel commentaar gegeven over de communicatie en het gebrek aan openheid door Akzo over de huidige lekkages, maar ook over alle voorgaande lekkages van de afgelopen eeuw. Vele daarvan worden door Akzo als “regulier” bestempeld en daarvan gaan mijn haren recht overeind staan. Er was dus nooit een groot urgentie gevoel over lekkages! Verbazingwekkend…

Akzo geeft nu aan de ambitie te hebben vanaf eind volgend jaar nul lekkages te hebben. Hoe is het mogelijk? Waarom is dit geen ambitie geweest vanaf dag één van de zoutwinning en waarom doet men zo verschrikkelijk moeilijk over open communicatie. Dinsdag werd nog eens heel erg duidelijk dat Akzo nog steeds niet voornemens is om volledig open kaart te spelen. Het vertrouwen daalde die avond dan ook net zo snel, als de temperatuur die dag steeg tot 32C.

De gemeente heeft in dit dossier officieel geen zeggenschap. Ook al liggen de leidingen van Akzo slechts 2 meter onder het maaiveld, ze maken onderdeel uit van het geheel van zoutwinning-systemen op grotere diepte en daar is het bevoegd gezag SODM (Staats Toezicht op de Mijnen). Het goede nieuws is wel dat SODM de urgentie nu eindelijk ook ziet en Akzo onmiddellijk onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Ook wordt er op dit moment een onderzoek gedaan door het Openbaar Ministerie naar de communicatie vanuit Akzo. De urgentie wordt wél door ons als gemeenteraad gezien en ook het College van Burgemeester en Wethouders zijn het in dit dossier volledig met elkaar en de raad eens. Akzo moet meer openheid van zaken geven en actief gaan communiceren. Daarnaast moeten de gemeenten meer zeggenschap krijgen over hun eigen bodem, of dat nu zoutwinning is of opslag van afvalwater of van de strategische gasolievoorraad van Nederland. Enschede en het hele Twentse land is mooi en het moet ook mooi blijven.

Het College van B&W is al volop aan het lobbyen in Den Haag en trekken hierin gezamenlijk op met de andere getroffen gemeenten. Vanuit de gemeenteraad gaan wij op korte termijn onderzoeken wat onze opties hierin zijn en dat doen we gezamenlijk, “Gewoon Samen Doen” dus! Hopelijk kunnen we samen een vuist maken en Akzo dwingen tot beterschap.


Enschede en de noodopvang van vluchtelingen

Ben Sanders 10.06.2016

Afgelopen dinsdag hebben wij als leden van de Stadsdeelcommissie West, samen met de wijkraden, de politie en overige geïnteresseerden een rondleiding door het v.m. Wegenerpand aan de Gertfertsingel gehad. Met enthousiaste uitleg door de medewerkers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) hebben we een goede indruk gekregen van deze noodopvang. Het immens grote gebouw -beter bekend als “Tubantia”- wordt op alle fronten aangepast, brandveilig gemaakt en klaar gemaakt voor de noodopvang van de vluchtelingen.
Het was echt voor iedereen een verrassing om te zien op welke schaal, met welke middelen en met veel mankracht het gebouw brandveiliger wordt gemaakt door het aanbrengen van “brand- en rookmelders”. Daarnaast worden de grote ruimtes omgebouwd tot woonunits met stapelbedden voor gezinnen en alleenstaanden. Er zijn hele “straten” douche- en wc cabines gebouwd, er is een centrale eetzaal met keuken, verschillende ontspanningsruimten met TV en klaslokalen voor basisonderwijs etc. Er is werkelijk aan alles gedacht voor de opvang van de ca 350 al geregistreerde vluchtelingen waarvan de eersten omstreeks juli zullen arriveren.
De nieuwe bewoners krijgen een eigen ingang aan de kant van de Zuiderval, het personeel, bezoekers en leveranciers zullen de “oude” hoofdingang aan de Gertfertsingel gaan gebruiken, dit wordt gedaan om zoveel mogelijk de overlast voor de bewoners aan de Singel tegen te gaan. Van de 25 COA medewerkers komen er 20 uit Enschede en 5 uit de directe omgeving zodat ook zij de bewoners kunnen helpen met het leren kennen van onze stad.


Zonnepark Usseler Es

Ben Sanders 15.04.2016

21 hectare Zonnepanelen op de Usseler Es, dat was het voorstel van D66 wethouder Eelco Eerenberg! Dat was voor BBE met de geschiedenis helder op het netvlies net als een klap van de stroom. Deze locatie kent veel historie en betrokkenheid van de omgeving, dat blijkt dan ook wel uit de reactie van de Buurtkring Usselo en de VBU – Vereniging Behoud Usseler Es.
Er werd ons gevraagd om een advies uit te brengen m.b.t. het gebruik van m.n. de bolling op de Usseler Es. Ons advies was en is negatief niet omdat we tegen duurzame energie zijn maar punt 1 omdat het volgens het coalitieakkoord niet kan en punt 2 omdat de Bolling voor zeer velen van zeer grote waarde is m.b.t. de cultuur historische waarde en omdat het de enigste Es in dit soort in Europa is en daarom behouden moet blijven. De Usseler Es is een z.g. strategische reservelocatie voor de verwachte ruimtebehoefte vanaf het eind van dit decennium. Het College heeft in 2014 de grote cultuurhistorische waarde van de Usseler Es erkend en daarom dan ook afgesproken dat er in deze collegeperiode dan ook niet gestart wordt met de ontwikkeling van het gebied. Niet groot- en ook niet kleinschalig! Vanaf de eind jaren 90 is het de VBU gelukt mede door de toen zittende wethouders van D66 en BBE om de Usseler Es te behouden en deze niet te bebouwen, dus ook nu niet!
Daarom is het advies van BBE, wel alternatieve energievoorzieningen maar zeer zeker niet op de Bolling Usseler Es en vooralsnog ook niet op de kransen van de Usseler Es omdat dat mogelijke grote financiële gevolgen heeft van  ca. 8 a 9 miljoen euro voor Meerjaren perspectief Grondbedrijf het z.g. M.P.G. De fractie van D66 bij mondeling van Me. Agnes Haveman wil nu kijken naar de mogelijkheden tot het houden van een referendum om toch op de historische Usseler Es  210.000 m2 zonnepanelen te plaatsen, iets wat volgens ons ook nog eens een enorme landschap vervuiling is op ook nog eens een zichtlocatie. Enschede heeft buiten de Usseler Es nog 42 hectare grond vrij om te bebouwen en inclusief de gronden op het v.m. vliegveld heeft Enschede zelfs nog ruim 150 hectare in de aanbieding, dus voldoende alternatieve gronden en ruimte om te onderzoeken naar haalbaarheid.


Geen extra kosten gemeente m.b.t. noodopvang

Niels van den Berg 27.11.2015

Afgelopen week was er in Nieuwsuur te zien dat de gemeente Helmond in dit geval, geld toe moet gaan leggen op noodopvang van vluchtelingen. Het COA betaald n.l. maar 40 euro per dag per persoon. De andere helft in de Helmondse situatie moet opgebracht worden door de gemeente. Vertaald naar de Enschedese situatie zou dit de gemeente op basis van 500 personen zomaar rond de 100.000 euro per week kunnen gaan kosten.
Enschede, bevindt zich niet in de (financiële) situatie dat de gemeente zich dit kan permitteren. Het geld is er gewoon niet en daarnaast is het ook niet uit te leggen aan de Enschedese bevolking. Wij zijn nog steeds meer en meer genoodzaakt tot bezuinigen, kijk naar het onderhoud dat minder wordt en anders is ingericht, subsidies in het sociaal-maatschappelijke veld die verlaagd worden of stopgezet, maatregelen rond de Wet Werk & Bijstand, huishoudelijke hulp enz enz. allemaal onderwerpen waarbij het zo nu en dan zwaar te verteren is.
Zomaar even een paar ton op tafel leggen t.b.v. noodopvang is mede daarom niet uit te leggen aan de samenleving. Enschede, en met haar ondergetekende, zouden wel willen, maar de financiële positie laat het niet toe. Geen cent erbij van de gemeente wat Burgerbelangen Enschede betreft. “Wie niet of nauwelijks voor zichzelf kan zorgen is niet in staat voor een ander te zorgen’. Hoe graag hij / zij dat ook zou willen.