Berichten van 26.09.2013


Aantal Wijkagenten ver onder de maat.

André Le Loux 26.09.2013

Afgelopen maandag heb ik vragen gesteld over het aantal wijkagenten en, zoals verwacht, in Enschede hebben we 25 wijkagenten

terwijl we er 33 moeten hebben. De burgemeester moest ook nog erkennen dat deze 25 ook nog op andere terreinen worden ingezet, dus effectief hebben we nog minder wijkagenten.
Van de slogan ‘meer blauw op straat ‘ komt dus niets terecht. De burgemeester gaf ook nog aan dat we pas in 2015 op sterkte zouden zijn. Ook daar hebben wij niet veel vertrouwen in. Ik heb er dan ook bij de burgemeester op aangedrongen een brief te schrijven naar minister Opstelten en te eisen dat hij zijn belofte nakomt. Hoewel de burgemeester eerst aangaf dat een zinloze missie te vinden, heeft hij nu richting mij aangegeven om in samenwerking met de gehele regio, een brief op te stellen richting Opstelten.
Dat dit geen overbodige luxe is blijkt wel uit de situatie in Wierden. Op het moment dat de wijkagent op vakantie is blijft het werk weken liggen. Het is ongelooflijk als je zoiets hoort. Maar misschien een tip voor het inbrekersgilde!!!


Bezuinigingen

André Le Loux 26.09.2013

Enschede staat er niet goed voor. We moeten flink bezuinigen.

Het planoptimisme uit het verleden ( u weet hoe wij daar altijd tegen hebben geageerd) en vervolgens de langdurige crisis hebben er toe geleid dat onze reserves volledig zijn verdampt. Ook hebben we een ongekend hoge werkloosheid in onze stad. Dat we nu flink moeten bezuinigen is een gegeven. En dat deze bezuinigingen pijn gaan doen weten we ook. Burgerbelangen gaat zoals altijd, en dus ook nu, de problemen niet uit de weg, we zullen trachten orde op zaken te stellen.
Bij de bezuinigingsmaatregelen willen we de financieel minder draagkrachtige zoveel mogelijk ontzien en tegelijkertijd zullen we een bovengemiddelde lastenverzwaring voor de burger niet accepteren. Dat komt de lokale economie niet ten goede en bevordert de werkgelegenheid niet.
We houden u op de hoogte.


Arbeidsmarktaanpak in Enschede.

Albert Veldt 26.09.2013

Afgelopen week zijn we als raadslid weer eens bijgepraat over de veranderingen die plaats vinden op de arbeidsmarkt

en de wijze waarop Enschede daarop in speelt. Burgerbelangen heeft er al rond 2005 op gewezen dat we in Enschede nog steeds zitten met de naweeën van de textielindustrie. Wethouder Welman gaf nu ook ruiterlijk toe dat er ruim 12.000 mensen zonder werk zitten terwijl er maar 400 vacatures zijn. Eigenlijk een hopeloze zaak die ander inzicht vereist om daar mee om te gaan. Niets doen betekend dat er veel mensen ongemotiveerd thuis zitten en dat wil uiteraard niemand.

Aangezien we in Enschede te veel mensen hebben die werkeloos zijn is het zaak om meer te doen aan participatie, vrijwilligerswerk en in ieder geval actief te blijven of geactiveerd te worden. Daarnaast moeten we écht eens gaan kijken of we de mensen niet véél mobieler maken door de grenzen naar werk op te rekken. De wethouder stelde dat de werkloze mensen in Twente veel te veel honkvast zijn en al moeite hebben om werk in Almelo of Rijssen te accepteren in verband met de reistijd. Wat Burgerbelangen betreft mogen we daar best meer de nadruk op leggen.

Mensen die langer werkloos zijn en in de bijstand belanden (wat toch niemand moet willen) worden al sinds enige jaren betaald door onze eigen Gemeente. Omdat we daarmee veel geld tekort komen in onze begroting springt het Rijk bij, echter die geldstroom wordt i.v.m. de overheidsbezuinigingen steeds minder. Op dit moment worden mensen met bijstand gecompenseerd door kwijtscheldingen. Ander gemeenten doen dit niet of in mindere mate. In de discussie hierover waren alle partijen het er over eens niet te korten op het kwijtscheldingsbeleid om de mensen niet nog meer in armoede te storten. Feit is dat we dit jaar een tekort verwachten van ruim 10 miljoen euro en voor volgend jaar ziet het er niet beter uit.
Als Burgerbelangen maken wij ons toch oprecht zorgen hoe lang we dit nog vol kunnen houden, maar houden jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.


Samen met Petra Garnier een speciaal Cruijffveld openen

Ben Sanders 26.09.2013

Vorig jaar mocht ik samen met Petra de ‘kick off’ doen voor de realisatie van een heel speciaal Cruijff Court.

Nu nog geen jaar later is het al gerealiseerd en hebben wij, Petra Garnier als oud topsportster en ambassadeur van de Stichting Vrienden van Schutte’s Bosschool en ondergetekende namens het Gemeente bestuur afgelopen dinsdag de opening verricht. Onderdeel van het feestje was een geslaagd sportevenement voor de kinderen waarbij de vreugde van de gezichtjes was af te lezen en een receptie voor genodigden, onder wie ouders.

Petra Garnier uit Enschede is voormalig rolstoelbasketbalster en heeft vier keer deelgenomen aan de Paralympics en sleepte op de laatste Olympische Spelen voor topsporters met een handicap in Londen een bronzen medaille in de wacht. De Schutte’s Bosschool is een school voor kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking.
Daarom is bij de school een multifunctioneel sportveld aangelegd, waar kinderen kunnen gymmen, voetballen en basketballen. De leerlingen komen uit Twente en de Achterhoek. De aanleg van het speciale sportveld is mede mogelijk gemaakt door de Cruyff Foundation. Om het project financieel rond te krijgen, moest de school zelf een bijdrage van ca. € 40.000 leveren en om dat geld te vinden hebben wij vorig jaar het eerste geld gedoneerd en is e.e.a. binnen 10 maanden gerealiseerd.


Ben je oud, dan ben je sneller afgeschreven dan verwacht.

Ben Sanders 26.09.2013

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zoveel mogelijk zelfredzaam!

Wie grijpt er in als het thuis niet meer goed gaat? Hoe reëel worden de risico’s als vereenzaming en verwaarlozing afgewogen? Ik hoor niemand over het feit dat je direct als zorgontvanger allerlei vreemde ‘hulpverleners’ over de vloer krijgt en of je dat wel wilt?

Ouderenzorg, waarbij 800 verzorgingstehuizen opgeheven worden en de focus komt te liggen op verpleeghuizen zal binnen enkele jaren leiden tot veel ellende onder de bejaarden. De opvatting om ouderen langer zelfstandig te laten wonen is niet verkeerd, maar dient wel te gelden voor bejaarden die daar daadwerkelijk toe in staat zijn. De ZZP, het zorgzwaarte pakket wordt toegespitst op bejaarden die al een hoge mate van verzorgings- en of verplegingszwaarte nodig hebben. Veel bejaarden die feitelijk al extra zorg nodig hebben (ZZP-3 en 4) zullen dan het ‘slachtoffer’ worden van een ongeorganiseerde en discontinue zorgcarrousel met de nodige ellende van dien. Binnen enkele jaren zal dit ‘nieuwe en verkeerde bezuinigingsbeleid’ leiden tot veel menselijke ellende aangezien de verwachte vrijwillige mantelzorgers capaciteit zwaar wordt overschat.

Bovendien weten de zorgmedewerkers in de verzorgingstehuizen in het algemeen heel deskundig en continu om te gaan met bejaarden en aan hen de op hun afgestemde zorg te bieden. Goed opgeleide zorgmedewerksters worden door dit beleid straks aan de kant gezet en werkloos gemaakt en wordt daarmee de huidige goede en continue zorg aan betreffende omvangrijke bejaardengroep onthouden.

En wat nu, als er bij de familie geen mogelijkheid is en er in een wijk geen cohesie is en/of er geen participatie bestaat en men niet mee wil werken aan die ‘participatiesamenleving’? Het is een mooie term om de bezuinigingen te rechtvaardigen maar worden de consequenties wel overzien? Wordt het niet eens tijd dat onze ‘regeringleiders’ eens enkele maanden gaan meelopen om getuige te zijn van het verkeerde beleid dat zij voeren en om tot het inzicht te komen dat juist ‘de verzorgingsstaat’ niet gecompenseerd kan worden door participatie van los/vast partijen waar niet op gerekend kan worden?

Houdt de verzorgingsstaat in stand en laat die in stand. Wat goed is, is goed en wat moet dat moet, maar experimenteer niet met ondoordachte bezuinigingen van 600 miljoen die leiden tot niets. De Minister President maakt het nog weer eens onduidelijker door in de Algemene Beschouwingen te stellen dat het niet een verplichting is maar een keuze of de oudere dan wel thuis wil blijven of naar een verzorgingshuis wil?
Citaat van donderdag in de Tweede Kamer: ‘Ze worden niet gedwongen’! De tijd zal het leren!


Begrippenlijst en organogram !

Niels van den Berg 26.09.2013

Misschien is het wijs om eens een begrippenlijst en organogram huis aan huis te verspreiden.

Zodat iedere burger de processen kan volgen van de verschillende onderwerpen, groot en klein, die de revue passeren. Als raadslid ben je op veel terreinen een leek. Maar verdiepen in de materie, bezoeken van eventuele locaties en bovenal de betrokken mensen, brengt je een heel eind in de richting.

Onlangs schreef de TC Tubantia over de verbouwingskosten van het stadhuis. Deze zouden van 1,1 ineens op 3,8 miljoen zijn komen te liggen. Daarover wilde de fractie van Burgerbelangen Enschede afgelopen maandag vragen stellen. Maar speurwerk en ondersteuning van de Raadsgriffie hebben op gegeven moment aangetoond dat de middelen in feite al gereserveerd waren. In de programma begrotingen van 2012 en 2013 is het allemaal al opgenomen. Het raadsvoorstel dat als hamerstuk op de agenda staat van 30 september aanstaande, blijkt in Jip en Janneke taal om het volgende te draaien. Men vraagt simpelweg toestemming om de reeds gereserveerde middelen ook daadwerkelijk in te mogen zetten.

Zo blijkt het niet uit het artikel in de Tubantia, en daar kom je niet zo snel achter wanneer je niet dicht bij het vuur zit. Beter communiceren dus, want dit is weer zo’ n item waar de Enschedese gemeenschap het over heeft, en niet ten onrechte, men weet niet hoe het in elkaar zit en kan dergelijke uitgaven niet rijmen met de keuzenota op de achtergrond. Bijna vier jaar na sluiten van het coalitieakkoord moeten we dus stellen dat het speerpunt communicatie, nog op een zware onvoldoende zit! Wederom een speerpunt dus voor Burgerbelangen voor de vier jaar die voor liggen.


Oudere berichten