Berichten van 05.11.2018


Sinterklaas bestaat niet

Marc Teutelink 05.11.2018

Afgelopen week is o.a. via dagblad Tubantia bekend geworden dat de gemeente Enschede een bedrag van €13.3 miljoen via het VNG ontvangt als compensatie voor de fors gestegen zorgkosten van de afgelopen jaren die de gemeente Enschede noodgedwongen in eerste instantie voor haar rekening heeft genomen. Het rijk heeft namelijk drie gebieden van het sociale domein overgeheveld naar de lokale besturen: de gemeentes kregen ineens de volledige verantwoordelijkheid voor de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Tegelijkertijd heeft het rijk besloten om niet alle gelden die daarvoor noodzakelijk zijn aan de gemeentes te geven, maar ons te korten met 15%. Wij moeten dus dezelfde taken doen voor 15% minder geld dan dat het rijk er aan kwijt was. Dat heeft geleid tot vele miljoenen tekort die uit eigen middelen zijn bijgepast.

We begonnen dus met een achterstand en dat hebben we ook gemerkt: er moesten vele miljoenen op toegelegd worden de afgelopen jaren. Voor deze tekorten krijgen we dus nu een compensatie van €13.3 miljoen. BBE is zeer blij met dit nieuws en het is veel meer dan we gehoopt hadden. De enorme inspanningen, die vanuit het college zijn verricht, hebben ook daadwerkelijk wat opgeleverd en daarvoor willen we dan ook de complimenten geven. Top gedaan…maar het is geen winst, maar een doekje voor het bloeden.

Kortom fantastisch nieuws, maar tegelijkertijd moeten we ook al de verwachtingen temperen. Het is een eenmalig bedrag wat bedoeld is om de tekorten van 2016 en 2017 op te vangen. Het grootste gedeelte gaat dan ook op aan het verkleinen van het tekort in het sociaal domein (WMO – Jeugdzorg – Participatie) in het lopende begrotingsjaar. Dan zijn er ook nog diverse andere tekorten in dit lopende begrotingsjaar die met de rest gedeeltelijk zullen worden opgevangen.

Ook dit jaar zijn er bezuinigingen geweest en hebben we een aantal maatregelen uit het coalitieakkoord uitgesteld. Blijft er wat over van die €13.3 miljoen -nadat we de tekorten hebben aangevuld-, dan gaan we eerst kijken of de uitgestelde maatregelen naar voren gehaald kunnen worden en natuurlijk willen we ook kijken naar het eventuele verzachten van bepaalde maatregelen.

Maar de boodschap blijft: Een beetje verlichting, maar niet rijk geworden en daarom blijven we realistisch en helaas, maar sinterklaas bestaat niet.

 – –


Het XL Businesspark

Barry Overink 05.11.2018

 Het gezamenlijke XL Businesspark (RBT) in Almelo is ook in deze nieuwsbrief al regelmatig voorbijgekomen en afgelopen week stond het ook tot tweemaal toe weer uitgebreid in de krant.

De gemeente Enschede is mede aandeelhouder van het Regionaal Bedrijven Terrein “XL Businesspark” samen met Almelo, Borne, Hengelo en de provincie Overijssel. Dit terrein hebben wij ingericht om grote bedrijven die meer dan 2 hectare grond nodig hebben te huisvesten op deze locatie. Deze afspraken zijn overigens op regionaal niveau gemaakt.

De afgelopen weken hebben wij ons verbaasd over de actuele ontwikkelingen. Eerst werd Kees Smit Tuinmeubelen genoemd om zich op deze locatie te gaan vestigen, zowel logistiek -kantoren en magazijnen- als ook een grote showroom. En dát laatste was nu juist niet de bedoeling. In de geldende afspraken uit het verleden, hebben we juist vastgesteld om geen detailhandel te willen toestaan op dit regionale bedrijfsterrein.

In die zelfde week kwam ook het bericht binnen dat ook Rottink zich wil vestigen op het XL park en interesse heeft voor een kavel van 1 hectare. Ook dit druist in tegen alle afspraken die er in regionaal verband zijn gemaakt.

De vraag die bij ons BBE en D66 dan ook leeft is; “Hoeveel waarde moeten we nog hechten aan afspraken die we met omliggende gemeenten en de provincie maken, nu voor de tweede keer in twee weken deze afspraken door XL Businesspark geschonden lijken te worden?”

Vanzelfsprekend hebben BBE en D66 Enschede hier direct actief vragen over gesteld en wij zullen hier ook in de toekomst boven op blijven zitten.

– –


Voedselbos

Barry Overink 05.11.2018

Duurzaamheid lijkt de laatste tijd enkel te gaan over windmolens en zonnepanelen, maar duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder dan dat. Ook BBE vindt dit een belangrijk thema. Maar wij vinden het ook belangrijk dat de stad mooi en aantrekkelijk blijft. Dat is dan ook één van de redenen dat wij in het “Bestuursakkoord” hebben opgenomen dat we de komende jaren willen gaan investeren in een “Stad in het groen”.

Tijdens de komende programmabegroting op 12 november a.s. gaan wij als BBE dan ook een motie indienen waarin we het College zullen vragen om onderzoek te doen naar het aanleggen van een zogenaamd voedselbos.

Een voedselbos is een vorm van driedimensionale landbouw: kruiden op de grond, struiken met bessen, en daarboven vruchten en de noten. Het bos is voor een ieder toegankelijk en draagt daar mee dus bij aan een duurzame leefomgeving in Enschede.

In Brabant is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met een voedselbos en is daar een groot succes gebleken, met als gevolg dat er een tweede bos van ruim 8 hectare wordt aangelegd. Het mooie hiervan is dat de provincie aldaar een flink bedrag uittrekt om dit nieuwe voedselbos te realiseren. Als BBE zullen wij ons college dan ook vragen om te kijken naar de subsidie mogelijkheden bij de provincie en zouden we ook graag willen dat er wordt gekeken naar het bos duurzaam aan te laten leggen door de DCW zo dat het ook bijdraagt aan de duurzame werkgelegenheid.

 


Stadsdeelcommissie Zuid

Gert Kel 05.11.2018

Afgelopen dinsdag waren we als Stadsdeelcommissie te gast bij het Bonhoeffer College aan de Geesinkweg. Met betrekking tot deze druk bezochte vergadering even in vogelvlucht een verslag van een paar in het oog springende agendapunten.

De Magneet 

De commissie is bijgepraat over de stand van zaken en de communicatie met huurders en wijkraad. De Magneet heeft in eerste instantie twee brieven van de gemeente gekregen waarin de huur per 2019 zou worden opgezegd. Dit was voorbarig en had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Wethouder Kampman heeft hier positieve gesprekken over gevoerd met de gebruikers van wijkcentrum de Magneet en de aangekondigde huuropzegging is teruggedraaid. Burgerbelangen Enschede -die ook gesprekken met de wijkraad heeft gevoerd-,  zal het vervolgproces goed blijven volgen.

Doorontwikkeling Kinderboerderij De Wesseler 

Het Zone.College (v.m. AOC+ Groene Welle) maakt dankbaar gebruik van kinderboerderij de Wesseler. Het Zone. College is de derde partner. “De huidige samenwerking met de kinderboerderij is vooral gericht op stages voor leerlingen. Dit wil het Zone.College in de toekomst graag gaan uitbouwen naar een situatie waarin de kinderboerderij een verlengstuk is van de school. De kinderboerderij is een mooie locatie waar heel goed praktijk onderwijs kan worden aangeboden en waar de leerlingen tevens met andere doelgroepen in aanraking komen. BBE wordt er vrolijk van dat deze initiatieven een “win-winsituatie” zijn.

Presentatie winkelcentrum Zuid

Fase 3 is nu aan de gang. BBE heeft -mede door een aantal mails- naar voren gebracht dat de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum Zuid veel te wensen overlaat. Gezien de vele reacties uit de zaal, die ook met voorbeelden zijn gekomen, was deze inbreng zeker geen overbodige luxe.  De verkeersveiligheid is op de aandachtspuntenlijst gezet. “Wordt vervolgd”.

Stadsdeelagenda – vervolgproces 

Waar gaan we de komende 4 jaar in de Stadsdelen werk van maken en welke inzet van mensen en middelen hebben we daarbij nodig? De Thema’s zijn veiligheid, wonen en leven (afval), jeugd, duurzaamheid, voorzieningen, werk en meedoen. Dit moeten we samen realiseren met en door bewoners, partners en gemeentelijke afdelingen. Alles in een begrijpelijke taal die door iedereen wordt verstaan. De hamvraag is: hoe gaan we dat doen? Dat weten we nu nog niet precies! In ieder geval wel samen met wijkraden en partners. Maar we willen ook vernieuwen, innoveren en ontdekken en door eventueel gericht te experimenteren met nieuwe vormen van “samen doen” dus bewonersparticipatie, dichtbij u in de wijken en buurten. Mocht u tips hebben om zoveel mogelijk wijkbewoners en doelgroepen bij elkaar te krijgen, dan horen we dit heel graag.

–  –

 

 


Inloopavond zonnepanelen Stroinkshuis 29 oktober 2018

Lourraine Lents 05.11.2018

Het Stroinkshuis in Zuid was afgelopen maandag het toneel voor een informatieve avond over het initiatief van een tweetal energiecorporaties voor 3 zonneparken in het buitengebied van Enschede.

Veel van de aanwezige omwonenden dragen het milieu een warm hart toe. Diverse mensen hebben hun dak al vol liggen met zonnepanelen. Zo vertelde een van de bewoners dat hij deze zomer 700m2 zonnepanelen had laten leggen op zijn perceel. Een andere familie vertelde vol trots zelfvoorzienend te zijn met elektriciteit en dat zij zelfs in staat zijn om energie op te slaan. Prachtige particuliere initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze stad!

Omwonenden  waren echter ook kritisch zo bleek later op de avond. Aansluitend op de druk bezochte inloopsessie, was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. De volgende aandachtspunten kwamen naar voren:

  • Aandacht voor de impact op de natuur
  • Aandacht voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van landbouwgrond
  • De impact van innovatie en de milieuladder
  • De status van het energiebeleid en hoe passen deze zonneparken hierin.
  • Aandacht voor dakoppervlakte!

Voor ons goed om te weten wat er leeft in de samenleving, zodat we deze punten ook mee kunnen nemen als dit onderwerp in de Raad wordt besproken.

– –