Berichten van 17.04.2015


Jip en Janneke taal

Niels van den Berg 17.04.2015

Gisterenavond heeft de fractie van Burgerbelangen Enschede een verantwoordingsdebat gehouden voor leden en sympathisanten.

Het eerste jaar van de coalitieperiode ligt achter ons en er hebben inmiddels een aantal punten uit het coalitieakkoord de revue gepasseerd. Vanuit de achterban is kenbaar gemaakt dat men de behoefte had om hierover met de fractie in gesprek te gaan.

Er is ruim gelegenheid geweest om vragen te stellen en alle actuele onderwerpen zijn aan de orde geweest. Dat heeft voor verheldering gezorgd.

Het tweede gedeelte van de avond stond in het teken van communicatie tussen de leden en de fractie. Hoe kunnen wij de leden informeren over de onderwerpen die spelen in de politiek?

Daarover zijn een aantal goede suggesties gedaan door aanwezige leden. Ook het betrekken van burgers bij politiek is besproken tijdens deze avond. Onder andere het organiseren van een wekelijks spreekuur bij cafe de Zon in het centrum is aanbevolen door één van de aanwezigen. Hier zullen wij zo spoedig mogelijk invulling aan gaan geven.

Ook zullen wij een avond zoals die donderdag is georganiseerd, vaker gaan organiseren. Hiermee verwachten wij de interesse en het vertrouwen in de politiek, vooral voor onze partij uiteraard, te verbeteren.

Ook nieuwsbrieven moeten meer in ‘Jip en Janneke‘ taal geschreven worden. Ik heb met dit stuk een poging gedaan en heb geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk op te schrijven. Het is even een andere manier van denken, maar ik ben ervan overtuigd dat we deze adviezen ter harte moeten nemen, en er zo ons voordeel mee kunnen doen. Terminologie en kretologie die als ambtelijke taal worden beleefd zullen wij zoveel mogelijk proberen te vermijden. Of moet ik zeggen… Woorden die wij gebruiken in de raadszaal zullen wij proberen in de nieuwsbrief niet meer te gebruiken?

Wel lastig hoor die ‘Jip en Janneke‘ taal. 


Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG)

Marc Teutelink 17.04.2015

Afgelopen maandag stond het jaarlijkse Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) op de agenda van de stedelijke commissie.

Het MPG bevat, naast een financiële verantwoording, ook een doorkijk richting de toekomst van de grondexploitaties in Enschede.

Uit de verantwoording blijkt dat er op het gebied van particuliere woningbouw lichtpuntjes zijn. Deze zijn er echter niet op de andere gebieden en dan met name bedrijventerreinen blijft zorgen baren. Het in het verleden gevoerde actieve grondbeleid, waarbij de gemeente zelf de exploitatie doet en wat ons veel geld heeft opgeleverd in het verleden, speelt ons vandaag de dag parten.

Gelukkig bespeuren we wel realisme sinds de raadsenquete “Grip op grond” van 2012. Er is sindsdien €120M afgeboekt en er zijn veel aanbevelingen vanuit de raadsenquete overgenomen. Toch is het grondbedrijf nog niet gezond.

De financiële reserve is afgelopen jaar met €1.9M gedaald tot -€12.1M. Het verschil tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (het vermogen om je te wapenen tegen risico’s die zich kunnen voordoen) en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt €19.2M als alle stille reserves (de waarde van het bezit van Enschede) van €11.2M worden meegerekend.

Er zullen onorthodoxe keuzes moeten worden gemaakt alvorens ons weerstandsvermogen weer op het gewenste pijl is. Bij ongewijzigd beleid zullen de rentelasten ervoor zorgen dat jaarlijks de weerstandscapaciteit lager zal worden. Uiteindelijk zullen we dit als Enschede niet meer kunnen dragen.

In het MPG is de uitgifte van bedrijventerreinen zelfs met 3 jaar verlengd, waardoor de laatste bedrijventerreinen pas in 2042 zullen worden uitgegeven. Let op… dat is over 27 jaar. Dit is ook wat ons betreft een onrealistische situatie. Waar bestemmingsplannen een wettelijk maximum hebben van 10 jaar, zouden ook de grondexploitaties een maximale looptijd van 10 jaar moeten hebben. Daarmee krijg je dan een betere beheersbaarheid binnen het grondbedrijf en daarmee betere (financiële) voorspelbaarheid en uiteindelijk het gewenste weerstandsvermogen.

Wij zijn er ons terdege van bewust dat dergelijke onorthodoxe wijzigingen in de grondexploitaties, zware financiële consequenties zullen hebben. Wij denken echter dat het noodzakelijk is voor een gezonder weerstandsvermogen en meer financiële ruimte voor andere activiteiten dan het grondbedrijf.

Dit proces zal een langere periode duren. De financiële situatie binnen Enschede laat het ons niet toe om dergelijke acties ineens te doen. Daarom zullen we aanstaande maandag als coalitie de wethouder in een motie opdragen om uit te zoeken welke stappen ondernomen moeten worden, wanneer ze genomen kunnen worden, wat de financiële gevolgen zijn en wat het uiteindelijk oplevert. Met deze inzichten kunnen we als raad aan de slag om een adequate strategie uit te stippelen voor een gezonder grondbedrijf en daarmee een financieel gezonder Enschede.


Uitleg zorgaanbieders m.b.t. huishoudelijke ondersteuning

Ben Sanders 17.04.2015

Zowel de gemeente als de aanbieders zijn er van overtuigd dat na de aanloopproblemen van de eerste maanden het nu voor de inwoners helder moet zijn waar ze op kunnen rekenen.

De zorgaanbieders hebben erkend dat de gemeente Enschede de bezuiniging van het Rijk aanmerkelijk heeft verzacht, door een extra investering van 4,4 miljoen in de huishoudelijke ondersteuning. Ook om daarmee zoveel mogelijk banen te kunnen behouden.

Het budget is hierdoor groot genoeg om iedereen die dat nodig heeft, zoals bepaald door de gemeente, een schoon huis te bieden. Terwijl er ook gemeenten zijn die de huishoudelijke ondersteuning volledig hebben stopgezet.

“Te snel”, aldus directeur Andre Kok van Manna: “Wij als zorgaanbieders wilden te snel de transitie doorvoeren, terwijl er door de gemeente Enschede meer middelen beschikbaar zijn gesteld. Er gaat ook veel goed bij de bijna 6.000 cliënten in Enschede, maar het zonder gedegen plan korten op inzet en het niet leveren van maatwerk zijn twee onderwerpen die voor verbetering in aanmerking komen. We moeten maatwerk leveren en niet de inzet van zorg op voorhand al rigoureus korten.”

Ook Burgerbelangen heeft heel nadrukkelijk met onderbouwde feiten bij de wethouder aan de bel getrokken en om actie gevraagd, en die is er geweest in een gesprek tussen aanbieders en wethouder.

Wethouder Zorg Jurgen van Houdt: “Ik ben blij dat de onduidelijkheden zijn weggenomen en dat we de inwoners van Enschede die dat nodig hebben de juiste huishoudelijke ondersteuning kunnen geven. Als gemeente houden we de vinger aan de pols om te zorgen dat dat ook zo blijft.”

We moeten er allemaal aan wennen. Maatwerk blijft dus voorop staan, waarbij de hulp en de cliënt samen bepalen welke werkzaamheden er moeten gebeuren en met welke frequentie. Duidelijk is dat het voor de uitvoerende medewerkers en cliënten ook enige tijd vergt om te wennen aan de nieuwe manier van werken. De zorgaanbieders stellen voortaan nog meer in het werk om het netwerk rondom de cliënt te activeren voor het behalen van de afgesproken resultaten. Dit ook vanuit het principe om eerst te kijken wat men zelf kan, vervolgens wat anderen kunnen bijdragen en dan wat er nog aan ondersteuning nodig is.

De zorgaanbieders hebben toegezegd per geval te bekijken waar het maatwerk opnieuw vastgesteld moet worden en de zorginzet opgehoogd of anders moet worden om als resultaat een schoon huis te hebben. De tweede tussenevaluatie is in juli a.s.