Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG)

Marc Teutelink 17.04.2015

Afgelopen maandag stond het jaarlijkse Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) op de agenda van de stedelijke commissie.

Het MPG bevat, naast een financiële verantwoording, ook een doorkijk richting de toekomst van de grondexploitaties in Enschede.

Uit de verantwoording blijkt dat er op het gebied van particuliere woningbouw lichtpuntjes zijn. Deze zijn er echter niet op de andere gebieden en dan met name bedrijventerreinen blijft zorgen baren. Het in het verleden gevoerde actieve grondbeleid, waarbij de gemeente zelf de exploitatie doet en wat ons veel geld heeft opgeleverd in het verleden, speelt ons vandaag de dag parten.

Gelukkig bespeuren we wel realisme sinds de raadsenquete “Grip op grond” van 2012. Er is sindsdien €120M afgeboekt en er zijn veel aanbevelingen vanuit de raadsenquete overgenomen. Toch is het grondbedrijf nog niet gezond.

De financiële reserve is afgelopen jaar met €1.9M gedaald tot -€12.1M. Het verschil tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (het vermogen om je te wapenen tegen risico’s die zich kunnen voordoen) en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt €19.2M als alle stille reserves (de waarde van het bezit van Enschede) van €11.2M worden meegerekend.

Er zullen onorthodoxe keuzes moeten worden gemaakt alvorens ons weerstandsvermogen weer op het gewenste pijl is. Bij ongewijzigd beleid zullen de rentelasten ervoor zorgen dat jaarlijks de weerstandscapaciteit lager zal worden. Uiteindelijk zullen we dit als Enschede niet meer kunnen dragen.

In het MPG is de uitgifte van bedrijventerreinen zelfs met 3 jaar verlengd, waardoor de laatste bedrijventerreinen pas in 2042 zullen worden uitgegeven. Let op… dat is over 27 jaar. Dit is ook wat ons betreft een onrealistische situatie. Waar bestemmingsplannen een wettelijk maximum hebben van 10 jaar, zouden ook de grondexploitaties een maximale looptijd van 10 jaar moeten hebben. Daarmee krijg je dan een betere beheersbaarheid binnen het grondbedrijf en daarmee betere (financiële) voorspelbaarheid en uiteindelijk het gewenste weerstandsvermogen.

Wij zijn er ons terdege van bewust dat dergelijke onorthodoxe wijzigingen in de grondexploitaties, zware financiële consequenties zullen hebben. Wij denken echter dat het noodzakelijk is voor een gezonder weerstandsvermogen en meer financiële ruimte voor andere activiteiten dan het grondbedrijf.

Dit proces zal een langere periode duren. De financiële situatie binnen Enschede laat het ons niet toe om dergelijke acties ineens te doen. Daarom zullen we aanstaande maandag als coalitie de wethouder in een motie opdragen om uit te zoeken welke stappen ondernomen moeten worden, wanneer ze genomen kunnen worden, wat de financiële gevolgen zijn en wat het uiteindelijk oplevert. Met deze inzichten kunnen we als raad aan de slag om een adequate strategie uit te stippelen voor een gezonder grondbedrijf en daarmee een financieel gezonder Enschede.