Berichten van 20.03.2015


70 jaar vrijheid

Secretaris Burgerbelangen Enschede 20.03.2015

Enschede is 70 jaar geleden bevrijd, 70 jaar het lijkt voor de meeste inwoners verre geschiedenis, maar er zijn nog veel stadsgenoten die erbij waren. Voor hen is de periode tussen 31 Maart en 2 April geen gewone periode, maar dagen dat ze af en toe nog even stilstaan bij de gebeurtenissen die zich in onze stad rondom de bevrijding, en in de jaren van oorlog hebben afgespeeld.

De vrienden, families en kinderen van de vele verzetstrijders in Enschede bijvoorbeeld. Bijna elke google zoekopdracht naar het verzet in Enschede eindigt bij een pagina over verzetstrijders die eind 1944 en begin 1945 werden vermoord. Het meest trieste verhaal is wel dat van de acht verzetstrijders die op 31 Maart 1945 één dag voor de bevrijding tezamen kwamen om samen naar de radio te luisteren over de voortgang van de bevrijding. Een aantal vrienden van hen waren in de maanden hiervoor al vermoord door de duitsers, en deze groep was zeer opgetogen dat de bevrijding nabij was, tot rond 7 uur ’s avonds de duitsers het pand binnenstormden en alle aanwezigen ter plaatse doodschoten. Alleen de oma overleefde de aanval door zich te verstoppen onder een tafel waarover een groot kleed hing. In de uren hierna zochten de duitsers nog verschillende verzetmensen op in de stad en worden ook zij in koelen bloede vermoord.

De burgerbevolking in Enschede heeft ook zwaar geleden onder de bombardementen in de stad. In de laatste weken voor de bevrijding worden er veel bommen afgeworpen boven onze stad. Op 20, 22 en 30 Maart 1945 in totaal zo’n 125! Maar ook anderhalve week na de bevrijding, worden er nog zes bommen afgeworpen door Duitse vliegtuigen. Denk je eens in wat een impact dit heeft gehad op de toen al getraumatiseerde bevolking. Een paar maand eerder op Zondag 10 oktober 1943, zagen de geallieerden per vergissing Enschede aan voor een Duitse stad en wierpen zij vele brandbommen op ons af. Het aantal dodelijke burgerslachtoffers bedroeg 151, de mentale impact zal enorm zijn geweest onder onze bevolking. Onze stadsgenoten die dit meegemaakt hebben zullen hier zeker nog aan terugdenken in deze tijd.

Voor de jongere generaties is het zo vanzelfsprekend, we zijn vrij, we leven niet in angst. Onze families, onze kinderen zijn veilig in Enschede, maar hoe anders is het voor hen die de oorlog hebben meegemaakt. Voor hen die naasten hebben verloren? Voor de kinderen van de mensen van het verzet die door de duitsers één dag voor de bevrijding werden vermoord? En voor hen die achterbleven terwijl er vrienden of familie werd gedeporteerd naar Duitsland?

Op 5 Mei vieren we in Enschede de bevrijding, laten we de periode tot de bevrijding eens stilstaan bij hen die het moeilijk hebben deze periode.


Vergaderen als vrijetijdsclubje

Marc Teutelink 20.03.2015

Afgelopen dinsdag was er een Stadsdeelcommissie Zuid. Op de agenda stond “Eigen Kracht in Zuid: Themadiscussie”. De bedoeling van deze themadiscussie avond was om de mogelijkheden van eigen kracht van de burgers duidelijker te maken en wat de rollen zijn van Politie, corporaties, Gemeente en raadsleden. Op basis van “virtuele” casussen zou in een soort lagerhuis-debat met de genoemde partijen worden gediscussieerd, met als doel het verduidelijken van de mogelijkheden van “eigen kracht” en de rollen van de genoemde partijen.

Doordat de opzet van het debat en het uiteindelijke doel niet geheel duidelijk was gesteld, was er het gevaar dat de themadiscussie door verschillende partijen anders zou worden opgevat. In het ergste geval zou dit kunnen hebben uitgemond in een politiek debat met voor- en tegenstanders waarbij het gestelde doel niet zal worden gehaald en de politieke verschillen juist worden aangescherpt. En dat is in een stadsdeelcommissie, waarbij juist de politieke partijen van uiteenlopende spectra goed samenwerken voor alle burgers, geen goed idee.

Daarnaast besefte Burgerbelangen zich al snel dat de zogenaamde “virtuele” casussen, niet zo virtueel waren als de bedoeling. Bedoeld of onbedoeld, de casussen zouden rechtstreeks kunnen worden herleid naar bestaande situaties of zouden door bepaalde partijen persoonlijk kunnen worden opgevat en dat bleek ook ’s avonds door de inspreker van de bewonerscommissie “De Brink”, die zich aangesproken voelde door de gestelde casussen. Dit zou de discussies door emoties hebben vertroebeld.

Alles in acht nemende hebben alle raadsleden van de stadsdeelcommissie Zuid gezamenlijk besloten om de themadiscussie op het laatste moment van de agenda te halen en met een betere voorbereiding te verschuiven tot na de zomer. Daarbij zullen we ons ook afvragen of deze discussie niet eventueel op stedelijk niveau zou moeten worden gevoerd. Het doel is namelijk niet “Eigen Kracht in Zuid”, maar zou moeten zijn “Eigen Kracht in Enschede”.

Wij betreuren het dat dit alles op het laatste moment heeft geleid tot een aanpassing van de agenda, waardoor omwonenden niet persoonlijk op de hoogte konden worden gesteld. Het was echter niet mogelijk dit eerder te doen; de agenda was pas eind van de vorige week bekend en bij een dergelijk besluit gaat de commissie niet over één nacht ijs. Wij vinden het jammer dat men hierdoor de stadsdeelcommissie als een “vrijetijdsclub” en amateuristisch bestempeld. Wij zien het besluit juist als uiterst zorgvuldig, een eigenschap die het gemiddelde amateuristische vrijetijdsclubje ontbeert.

Desondanks hopen wij dat wij u na de zomer in grote getalen kunnen verwelkomen bij de vernieuwde opzet van de themadiscussie “Eigen Kracht in Enschede”.

Tot dan…


Nieuwe fietsenstalling station

Barry Overink 20.03.2015

Ruim vier jaar geleden is onderzocht of het mogelijk is een verbinding te maken tussen het Centraal station en de Hengelosestraat middels een fietstunnel. De geschatte kosten zouden hiervoor ruim 12 miljoen euro bedragen. Burgerbelangen heeft zich hier van af het begin vol tegen verzet. Immers is het niet verantwoord om zoveel geld uit te geven voor een project als dit en stuitte het plan tevens op veel verzet van de omwonenden.
 
Uiteindelijk is besloten geen tunnel te realiseren, maar de wens om een fietsenstalling aan de noordzijde te bouwen is blijven bestaan.  Een stalling op deze locatie is echter alleen bruikbaar als een directe toegang gerealiseerd wordt tot het station. Na overleg met Prorail is gebleken dat het mogelijk is een oversteek over het spoor te maken op de plek waar de trein uit Duitsland stopt en de trein richting Hengelo vertrekt. 
 
Dat biedt opnieuw de kans om het station aan de noordzijde te ontsluiten en daar alsnog een mooie fietsenstalling voor ruim 1.000 fietsen te realiseren. De stalling zal goed in de omgeving passen en de omwonenden hebben mede inspraak gehad, aan de hand daarvan zal het dak van de fietsenstalling worden bedekt met mossedum zodat de bewoners van de Eendracht op een groen dak kijken.
 
Een mooie en zeker geen onbelangrijke bijkomstigheid is dat dit nieuwe project c.a. 10% gaat kosten dan de oorspronkelijk geplande tunnel en dat wordt ook nog eens mede gefinancierd door de provincie en Prorail. Mede hierdoor en het feit dat de omwonenden met de huidige plannen hebben ingestemd kan het onze goedkeuring ook dragen en zullen wij net als alle andere fracties in de raad met dit voorstel instemmen.

Het project zal medio 2016 gerealiseerd zijn.


Problemen en verkeerde invulling met de huishoudelijke hulp moeten nu hopelijk verleden tijd zijn

Ben Sanders 20.03.2015

Sinds 1 januari van dit jaar voeren we in Enschede op een nieuwe manier de huishoudelijke ondersteuning uit. Met 24 zorgaanbieders heeft de gemeente Enschede afgesproken dat zij in 2015 een ‘schoon huis’ gaan verzorgen voor inwoners, die volgens de gemeente hiervoor in aanmerking komen. Nu na ruim twee maanden, kunnen we constateren dat er veel onduidelijkheid over deze nieuwe systematiek was, m.n. ontstaan door:
De grote tijdsdruk waaronder alle partijen hebben moeten werken, met als gevolg o.a. onvoldoende afstemming in alle communicatie.

Onduidelijkheid over de definitie van “een schoon huis”. Het beeld dat de gemeente 40% bezuinigt op het totale budget, terwijl dat in werkelijkheid 18% is. Signalen dat de zorgaanbieders geen maatwerk leveren, maar instructies geven dat niet meer gegeven mag worden dan zoveel uur. Deze onduidelijkheid is onwenselijk en zet iedereen op het verkeerde been en voor onze inwoners die huishoudelijke ondersteuning ontvangen is het juist van groot belang om het juiste beeld neer te zetten. Zij mogen -zoals nu soms wel het geval- niet de dupe worden van een verschil van inzicht tussen de gemeente en de zorgaanbieders. De gemeente heeft zoals gezegd de bezuiniging van 40% door het Rijk op het totale budget voor huishoudelijke hulp, verzacht naar 18% door er naast het geld van het Rijk vanuit de eigen financiele middelen 4.4 miljoen euro bij te doen. De wethouder en wij als gemeenteraad willen de garantie dat deze lokale investering van 4,4 miljoen euro ook bij onze inwoners terechtkomt. Met name in die zin dat de hulp voldoende tijd moet hebben om het huis fatsoenlijk schoon te maken en in overleg met de cliënt bepaalt wat hiervoor nodig is. Dit noemen we maatwerk en dat is immers de essentie van de nieuwe systematiek.

Afspraken gemeente – zorgaanbieders;
Met de zorgaanbieders die ook in 2014 een contract hadden, heeft de wethouder twee keer gesproken over de huidige stand van zaken. In goed overleg hebben zij de ervaringen gedeeld. De huidige systematiek van maatwerk is nieuw en daar moeten alle partijen aan wennen. In Enschede houden we de huishoudelijke ondersteuning stevig overeind want dat is afgesproken, dit in tegenstelling tot sommige andere gemeenten waar deze HH voorziening zelfs helemaal wegbezuinigd is, of dat deze als algemeen gebruikelijk wordt gezien of dat er een algemene voorziening van is gemaakt. Het aantal bezwaren in Enschede is weliswaar niet hoog, ook als we dit vergelijken met andere gemeenten, maar elk bezwaar is er gewoon één teveel. Daarom heeft de wethouder op ons verzoek en mede n.a.v. signalen van clienten en zorgverleners een aantal aanvullende afspraken met de zorgaanbieders gemaakt:

Zo moet het aan zorgaanbieders en clienten duidelijk worden gemaakt dat de gemeente geen 40% maar 18% bezuinigt op het totale budget voor de huishoudelijke ondersteuning en dat juist door deze impuls er, hoewel minder dan voorheen, voldoende tijd beschikbaar moet zijn om het huis schoon te maken. Het is aan de huishoudelijke hulp in overleg met de cliënt om te bepalen welke werkzaamheden er moeten gebeuren en hoe vaak. De tafelgesprekken met de bestaande cliënten door de zorgaanbieders over de uitvoering worden volgens afspraak voor 1 april afgerond. De zorgaanbieders maken de tijd die zij moeten gebruiken om een schoon huis te leveren inzichtelijk en per periode van 4 weken wordt de stand van zaken aan de gemeente gerapporteerd. Na 1 juli 2015 maken beide partijen -de zorgaanbieders en de gemeente- de balans op. Daarbij wordt er dan gekeken of de nieuwe systematiek voldoet aan de voorwaarden en verwachtingen, dit ook met het oog op de eventuele voortzetting in 2016.

In aanvulling op deze afspraken gaat de gemeente, net als voorheen, de klant toetsen of deze tevreden is en verder controleren wij de werk uitvoering door de zorgaanbieders middels de periodiek te ontvangen managementinformatie. Met bovengenoemde afspraken verwachten wij als gemeenteraad en het college van B&W dat na de aanloopproblemen van deze eerste maanden, het nu helder moet zijn waar onze inwoners op kunnen rekenen. Verder ontstaat zo de zekerheid dat de 4.4 miljoen euro investering die de gemeente Enschede heeft gedaan ten goede komt aan onze inwoners en dat er zoals afgesproken maatwerk wordt geleverd door de zorgaanbieder. Het uitgangspunt hierbij is en blijft dat elke inwoner van Enschede de huishoudelijke ondersteuning moet krijgen die er nodig is.


Jong BBE steekt de handen uit de mouwen!

Bestuur 20.03.2015

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart NLdoet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Jong BBE en BBE zal zich dit jaar inzetten voor NLdoet. Zaterdag 21 maart zullen we gaan helpen op kinderboerderij Noord. We gaan een nieuwe poort plaatsen en we gaan de konijnenbult opknappen.

Het is belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk. Zonder inzet van vrijwilligers zou er veel minder tot stand kunnen komen in de samenleving.

Gewoon samen doen!


Leden maken een partij en een partij maakt de leden!

Niels van den Berg 20.03.2015

Bij de Staten verkiezingen heeft 49% van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. Ook heb ik zelf actief geïnformeerd en aangespoord om te gaan stemmen en mede daardoor ben ik de afgelopen dagen een enkele keer gevraagd om een stemadvies. Conclusie: politiek, daarin heeft men het vertrouwen verloren en de geloofwaardigheid van een ieder die een politieke functie uitoefent wordt op de proef gesteld.

Kort door de bocht geredeneerd kunnen we stellen dat een ieder die een stem heeft uitgebracht op 1 van de 5 huidige coalitiepartijen in Enschede, 20% van de verkiezingsbeloften mag terugverwachten in de vier jaar waarin de betreffende partij aan de coalitie deelneemt. Voor de overige 80 % is het aan de 5 partijen zelf om zoveel mogelijk uit het vuur te slepen en (zonder achterkamertjespolitiek) achter de schermen met elkaar bij te sturen waar de situatie erom vraagt.

Burgerbelangen Enschede is binnen de huidige coalitie een kritische partij, maar ook een partij die zijn verantwoordelijkheden neemt. Een partij die de afspraken nakomt die zijn vastgelegd in het coalitie akkoord. Ook met betrekking tot een aantal onderwerpen en agenda stukken waar de partij anders tegenaan kijkt dan een of meerdere coalitie partners.

We moeten ons realiseren dat dit andersom net zo werkt. Burgerbelangen kan ook de onvoorwaardelijke steun verwachten ten aanzien van een aantal door ons ingebrachte en vastgelegde speerpunten. Wanneer alle punten die vastgelegd zijn in het coalitie akkoord worden uitgevoerd, dan is dit een product van de gezamenlijke coalitiepartijen waar wij dan ook samen verantwoordelijk voor zijn.

Soms vragen onderwerpen (door wijzigingen o.i.d.) om extra aandacht, maar alle partijen (coalitie en oppositie) hebben ook te maken met een achterban. Die achterban moet op de hoogte gehouden worden. Dat is van essentieel belang. Al helemaal omdat men zich er vaak niet van bewust is dat er zoveel gaande is achter de schermen, en men daardoor dus niet altijd volledig op de hoogte is van hoe de partij tot een standpuntbepaling is gekomen.

De (social) media snelt de partijen vaak vooruit. Op enig moment wordt er een debat gevoerd en een besluit genomen en een uur later is het al nieuws. Een aantal quotes bepalen dan de lading van zo’n nieuwsbericht en zorgen er soms voor dat leden zich wenden tot de fractie. Men wil weten waarom de fractie (in zowel positieve als negatieve gevallen) gehandeld heeft zoals dat even ervoor daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En terecht want leden en sympathisanten zijn de achterban en dus van groot belang voor een partij.

De coalitie is nu een jaar onderweg en heeft een aantal hele goede zaken gerealiseerd. Maar ongetwijfeld zitten er ook stukken tussen waar ontevredenheid of onduidelijkheid over heerst en waar men als lid over in gesprek wil met de fractie.

De fractie van Burgerbelangen Enschede organiseert mede daarom i.s.m. het bestuur een ledenavond waar fractieverantwoording op de agenda staat. Zo blijven wij ons uiterste best doen om met de leden van de partij in gesprek te blijven met zowel tevreden leden en (tijdelijk) ontevreden leden. Bij deze roep ik alle leden op om in te gaan op de uitnodiging die spoedig zal volgen, en op de nader te bepalen datum aan te schuiven. Leden maken een partij en een partij maakt de leden!

We blijven het ‘Gewoon samen doen”.