Berichten in de categorie 'uncategorized'


10 punten om de woningmarkt in Enschede in beweging te zetten

Lourraine Lents 20.09.2021

Komende maandag staat het woondebat op de agenda van de Stedelijke Commissie. Een belangrijk thema gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt. Voor Burger Belangen Enschede is het van groot belang dat er blijvend aandacht is voor een passend en aantrekkelijk woningaanbod voor alle inwoners van onze stad, jong en oud, koop of huur, in elke levensfase. Helaas is de vraag al jaren groter dan het aanbod en zien we de vraag alleen maar toenemen. De vraag is nu, hoe we vraag en aanbod beter in balans brengen. 

De oplossing is volgens BBE gelegen in een combinatie van bouwen en het creëren van beweging in de huur en koop sector. De zogenoemde. doorstroming, maar dan sneller. Hierbij maken we onderscheid tussen de korte – en lange termijn waarbij het uitgangspunt is om voor de lange termijn structurele oplossingen te zoeken en voor de korte termijn te zoeken naar snelle tijdelijke oplossingen.

Bouwen en doorstroming als sleutel naar een betere balans tussen vraag en aanbod. 

Bouwen

In 2019 heeft BBE de urgentie aangegeven om te bouwen in Enschede en specifiek aandacht gevraagd voor het middensegment en grondgebonden woonvormen voor ouderen. Hiervoor hebben we de moties ‘Bouwen voor de Toekomst’ en ‘Langer zelfstandig wonen’ ingediend die door de Raad ruim is gesteund. We zijn nu 2,5 jaar later en zien dat de bestemmingsplannen voor de Leuriks zijn gemaakt en dat de planvorming voor het Eschmakerveld is opgestart. Ook zien we meer ruimte ontstaan voor het bouwen van woningen. Helaas zijn bouwprojecten lange trajecten en duurt het jaren voordat een bouwplan tot ontwikkeling is gebracht en dus is het ook belangrijk om ook goed te kijken naar de bestaande woningvoorraad in Enschede. 

Doorstroming

Mensen die verhuizen naar een ander huis, laten immers een huis achter. Wanneer een vrijstaand huis wordt opgeleverd, komt er mogelijk een geschakeld huis vrij, een twee-onder-een-kapwoning, een tussenwoning en een appartement. Ofwel met de oplevering van 1 huis zijn soms 2, 3, 4 of misschien wel 5 huishoudens geholpen. Ook wanneer ouderen hun ruime eengezinswoning verruilen voor een geschikte seniorenwoning is er sprake van doorstroming.

10 punten plan

Om de woningmarkt versneld in beweging te krijgen heeft Burgerbelangen Enschede 10 mogelijke punten benoemd om de woningmarkt in het Enschedese verder in beweging te zetten. 

 1. Gebruik van containerwoningen en andere snelle woonoplossingen voor studenten 
  Kies voor snelle tijdelijke woonoplossingen om het tekort aan studentenhuisvesting op te lossen. Maak gebruik van tijdelijke containerwoningen en leegstaande (kantoor) panden (bv oude ziekenhuis)
 2. Aan de slag met huisvesting via Tiny houses
  Creëer / faciliteer / woonvelden voor tiny houses  voor zowel koop als huur om hiermee het tekort voor betaalbare woningen terug te dringen. 
 3. Maak een plan om scheef wonen tegen te gaan en doe dit samen met de ketenpartners
 4. Onderzoek i.s.m. de woningcorporaties of zij een deel van hun woningvoorraad willen verkopen in combinatie met een verduurzamingsplan en onderhoudsplan.
  Hierdoor krijgen starters op de woningmarkt een kans op een koophuis waarbij de verduurzaming en het onderhoud op voorhand voor een aantal jaren is geregeld. Hierdoor ontstaat er wellicht ook ruimte voor de woningcorporaties om nieuw en duurzaam te bouwen. En wordt tevens het tekort aan betaalbare huur / koopwoningen teruggedrongen.
 5. Onderzoek of het mogelijk is om voordelige alternatieve woningbouw te faciliteren door gebruik te maken van innovaties, zoals tiny houses en 3D geprinte woningen (koop en huur)
 6. Kies waar mogelijk voor transformatie van woningen voor ouderen in niet (meer) passende woonruimte 
  Kijk waar je kan transformeren en vraag ketenpartners hierin mee te denken SAMEN met bewoners om bestaande huizen te transformeren naar een toekomstbestendige woonvorm (een mooi voorbeeld hiervan is reeds te vinden op Stroinkslanden, een project van de Woningcorporatie)
 7. Faciliteer de bouw van seniorenhofjes(zowel koop als huur) verspreid over Enschede
  Geef mensen voorrang die in Enschede in niet passende woonruimte wonen.
 8. Bied bij nieuwbouwplannen ruimte voor kangoeroe woningen
  Bijvoorbeeld door gekoppelde kavels / woningen aan te bieden 
 9. Maak gebruik van de sportvelden die vrijkomen door de clustering van sport als nieuwe bouwgrond 
  en maak alvast plannen om hieraan invulling te geven.
 10. Sta open voor initiatieven vanuit de samenleving om doorstroming te bevorderen en gebruik mooie voorbeelden om ze te kopiëren.

Kortom bouwen, doorstroming en innovatie als sleutelwoord om te komen tot een passend woningaanbod voor iedereen. Daar staan wij voor!


Overlijden Jacques Schoeman

Bestuur 03.06.2019

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid

Jacques Schoeman

Jacques heeft zich vele jaren ingezet voor onze vereniging. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk. Wij denken met grote waardering terug aan zijn inzet en betrokkenheid bij Burgerbelangen Enschede en Enschede Nu.

Bestuur, fractie en leden van Burgerbelangen Enschede wensen familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

In dierbare herinnering,


70 jaar vrijheid

Secretaris Burgerbelangen Enschede 20.03.2015

Enschede is 70 jaar geleden bevrijd, 70 jaar het lijkt voor de meeste inwoners verre geschiedenis, maar er zijn nog veel stadsgenoten die erbij waren. Voor hen is de periode tussen 31 Maart en 2 April geen gewone periode, maar dagen dat ze af en toe nog even stilstaan bij de gebeurtenissen die zich in onze stad rondom de bevrijding, en in de jaren van oorlog hebben afgespeeld.

De vrienden, families en kinderen van de vele verzetstrijders in Enschede bijvoorbeeld. Bijna elke google zoekopdracht naar het verzet in Enschede eindigt bij een pagina over verzetstrijders die eind 1944 en begin 1945 werden vermoord. Het meest trieste verhaal is wel dat van de acht verzetstrijders die op 31 Maart 1945 één dag voor de bevrijding tezamen kwamen om samen naar de radio te luisteren over de voortgang van de bevrijding. Een aantal vrienden van hen waren in de maanden hiervoor al vermoord door de duitsers, en deze groep was zeer opgetogen dat de bevrijding nabij was, tot rond 7 uur ’s avonds de duitsers het pand binnenstormden en alle aanwezigen ter plaatse doodschoten. Alleen de oma overleefde de aanval door zich te verstoppen onder een tafel waarover een groot kleed hing. In de uren hierna zochten de duitsers nog verschillende verzetmensen op in de stad en worden ook zij in koelen bloede vermoord.

De burgerbevolking in Enschede heeft ook zwaar geleden onder de bombardementen in de stad. In de laatste weken voor de bevrijding worden er veel bommen afgeworpen boven onze stad. Op 20, 22 en 30 Maart 1945 in totaal zo’n 125! Maar ook anderhalve week na de bevrijding, worden er nog zes bommen afgeworpen door Duitse vliegtuigen. Denk je eens in wat een impact dit heeft gehad op de toen al getraumatiseerde bevolking. Een paar maand eerder op Zondag 10 oktober 1943, zagen de geallieerden per vergissing Enschede aan voor een Duitse stad en wierpen zij vele brandbommen op ons af. Het aantal dodelijke burgerslachtoffers bedroeg 151, de mentale impact zal enorm zijn geweest onder onze bevolking. Onze stadsgenoten die dit meegemaakt hebben zullen hier zeker nog aan terugdenken in deze tijd.

Voor de jongere generaties is het zo vanzelfsprekend, we zijn vrij, we leven niet in angst. Onze families, onze kinderen zijn veilig in Enschede, maar hoe anders is het voor hen die de oorlog hebben meegemaakt. Voor hen die naasten hebben verloren? Voor de kinderen van de mensen van het verzet die door de duitsers één dag voor de bevrijding werden vermoord? En voor hen die achterbleven terwijl er vrienden of familie werd gedeporteerd naar Duitsland?

Op 5 Mei vieren we in Enschede de bevrijding, laten we de periode tot de bevrijding eens stilstaan bij hen die het moeilijk hebben deze periode.


Amendement Budget Burgerkracht en invulling bezuiniging welzijn

Secretaris Burgerbelangen Enschede 24.10.2014

Amendement Budget Burgerkracht en invulling bezuiniging welzijn

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 21 oktober 2014 en besprekende het raadsvoorstel Budget burgerkracht en invulling welzijn Constaterende dat:

– Momenteel in Enschede nagenoeg al het welzijnswerk is geconcentreerd bij één 
  partij, hetgeen inmiddels door alle betrokkenen als onwenselijk wordt gezien,
– het flexibel budget burgerkracht van € 1.232.000 voor welzijnswerk voor
  volwassenen daarom in 2016 onder regie van het stadsdeelmanagement
  wordt gebracht,
– dat op stadsdeel en wijkniveau in deze periode ook de ‘ drie transities’ worden
  geïmplementeerd en vandaar –zoals ook bij de wijkbudgetten
– een aanloopperiode wenselijk is van meer dan een jaar,
– we op dit moment niet afdoende kunnen overzien welke gevolgen deze 
  ontwikkelingen zullen hebben voor de kwaliteit van het welzijnswerk voor
  volwassenen,
– de € 1.232.000 wordt vrij gemaakt voor welzijnswerk voor volwassenen door de
  structurele subsidie van Alifa niet meer automatisch te garanderen,
– er als gevolg daarvan in 2015 /2016 waarschijnlijk een reorganisatie bij Alifa gaat
  plaatsvinden die direct gevolgen zal hebben op de uitvoeringsorganisatie
  vanwege bezuinigingstrajecten uit het recente verleden,
– dat de daarmee samenhangende afspiegelingsregeling ook onbedoelde gevolgen
  kan hebben op de wens van de raad het jeugd- en jongerenwerk door Alifa te
  laten uitvoeren, op behoud van kwaliteit van de dienstverlening van Alifa en op
  behoud van verbinding met vrijwilligers (organisaties) in de stad.

Overwegende dat:
– indien wij dit bedrag in 2016 verlagen tot € 616.000 en afhankelijk van
  uitkomsten van een evaluatie, dit flexibele budget te verhogen in 2017 tot een
  totaal van € 1.232.000 wij Alifa dan de gelegenheid geven om beter op de te
  veranderen situatie te kunnen inspelen
– Alifa in 2015/2016 kan inschatten welke activiteiten c.q. welk deel van de
  € 616.000 zij door de hernieuwde aanbestedingen weer in uitvoering
  kunnen nemen
– wij van het college een nadere uitwerking op stadsdeelniveau willen zien van de
  daadwerkelijke praktische invulling van flexibilsering budget burgerkracht,
– dat daartoe op stadsdeelniveau uiterlijk voor 1 juni van 2015 ‘welzijns
   implementatieplannen’ worden aangeleverd, in overleg met alle betrokkenen
   in de stadsdelen
– wij van het college voor 1 november 2016 een eerste evaluatie over de
   implementatie verwachten, om waar nodig bij te kunnen sturen voor 2017

Besluit:

Beslispunt 2 te wijzigen in :
‘Per 2016 binnen het budget burgerkracht een flexibel budget te creëren dat onder regie van het stadsdeelmanagement, afhankelijk van de situatie en kansen op stadsdeel- en wijkniveau, kan worden ingezet. Dit flexibele budget voor 2016 vast te stellen op € 616.000 en afhankelijk van uitkomsten van een evaluatie, dit flexibele budget te verhogen in 2017 tot een totaal van € 1.232.000, voor 2018 op € 1.132.000 en dit budget vrij te maken door de structurele subsidie(garantie) van Alifa voor genoemde jaren te verlagen met genoemde bedragen.’

Beslispunt 5 te wijzigen in:
‘Het college opdracht te geven om:
a. de wijze van sturing en verantwoording van het budget burgerkracht voor 1 juni
    2015 uit te werken in stadsdeelwelzijnsplannen, waarbij in ieder geval aandacht 
    is voor:
        – De criteria voor verdeling van de middelen over de stadsdelen,
        – De wijze van besluitvorming over de inzet van de middelen, rekening
          houdend met de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad
          in het bijzonder de stadsdeelcommissies.
b. voor 1 juni 2015 een nadere uitwerking van de invulling van het flexibele budget welzijnswerk volwassenen aan de raad voor te leggen, waarbij in ieder geval aandacht is voor de criteria voor:
         – verdeling van de middelen over de stadsdelen,
         – de wijze van besluitvorming over inzet van deze middelen,
         – de waarborging van kwaliteit en continuïteit van het welzijnswerk
         – de mogelijkheid van de Raad hier op bij te sturen.
c. de raad voor 1 november 2016 een evaluatie voor te leggen van de eerste
    implementatiefase van het budget burgerkracht.’

En gaat over tot de orde van de dag


Infodag

Secretaris Burgerbelangen Enschede 09.10.2014

Burgerbelangen Enschede is een partij die in de lift zit.

Na de afgelopen verkiezingen vertegenwoordigen wij de kiezers met 5 zetels. Maar ook het ledenbestand is de afgelopen 2 jaar verdubbeld. Vaak worden wij aangesproken door mensen die op een of andere manier interesse tonen voor de partij. Om gehoor te geven aan de vraag naar informatie organiseren fractie en bestuur van de partij gezamenlijk op 22 november tussen 13:00 en 17:00 uur een Burgerbelangen Enschede informatie middag in het stadhuis.

Die middag zal er na ontvangst door bestuur en fractieleden een rondleiding worden verzorgd door de gangen van het stadhuis. Vervolgens zal er inzicht gegeven worden in het raadswerk. Ook het partijprofiel zal uitgebreid aan de orde komen. Wethouder Hans van Agteren zal de middag vervolgens afsluiten. In een informele setting kunnen geïnteresseerden zich vervolgens inschrijven als lid om vervolgens af te sluiten met een hapje en een drankje.

Bestuur en fractie hopen u te mogen begroeten op 22 november a.s.

                    Aanmelden: secretaris@burgerbelangenenschede.nl


Zaterdag open monumentendag in het Stadhuis

Secretaris Burgerbelangen Enschede 11.09.2014

Aankomende zaterdag (13 september) is er een open monumentendag.

Ook ons Stadhuis wordt hierbij opengesteld. Naast de trouwzalen kan men ook de raadszaal bezichtigen. Barry Overink zal ook rondleidingen begeleiden. U bent van harte uitgenodigd!


Oudere berichten