Problemen en verkeerde invulling met de huishoudelijke hulp moeten nu hopelijk verleden tijd zijn

Ben Sanders 20.03.2015

Sinds 1 januari van dit jaar voeren we in Enschede op een nieuwe manier de huishoudelijke ondersteuning uit. Met 24 zorgaanbieders heeft de gemeente Enschede afgesproken dat zij in 2015 een ‘schoon huis’ gaan verzorgen voor inwoners, die volgens de gemeente hiervoor in aanmerking komen. Nu na ruim twee maanden, kunnen we constateren dat er veel onduidelijkheid over deze nieuwe systematiek was, m.n. ontstaan door:
De grote tijdsdruk waaronder alle partijen hebben moeten werken, met als gevolg o.a. onvoldoende afstemming in alle communicatie.

Onduidelijkheid over de definitie van “een schoon huis”. Het beeld dat de gemeente 40% bezuinigt op het totale budget, terwijl dat in werkelijkheid 18% is. Signalen dat de zorgaanbieders geen maatwerk leveren, maar instructies geven dat niet meer gegeven mag worden dan zoveel uur. Deze onduidelijkheid is onwenselijk en zet iedereen op het verkeerde been en voor onze inwoners die huishoudelijke ondersteuning ontvangen is het juist van groot belang om het juiste beeld neer te zetten. Zij mogen -zoals nu soms wel het geval- niet de dupe worden van een verschil van inzicht tussen de gemeente en de zorgaanbieders. De gemeente heeft zoals gezegd de bezuiniging van 40% door het Rijk op het totale budget voor huishoudelijke hulp, verzacht naar 18% door er naast het geld van het Rijk vanuit de eigen financiele middelen 4.4 miljoen euro bij te doen. De wethouder en wij als gemeenteraad willen de garantie dat deze lokale investering van 4,4 miljoen euro ook bij onze inwoners terechtkomt. Met name in die zin dat de hulp voldoende tijd moet hebben om het huis fatsoenlijk schoon te maken en in overleg met de cliënt bepaalt wat hiervoor nodig is. Dit noemen we maatwerk en dat is immers de essentie van de nieuwe systematiek.

Afspraken gemeente – zorgaanbieders;
Met de zorgaanbieders die ook in 2014 een contract hadden, heeft de wethouder twee keer gesproken over de huidige stand van zaken. In goed overleg hebben zij de ervaringen gedeeld. De huidige systematiek van maatwerk is nieuw en daar moeten alle partijen aan wennen. In Enschede houden we de huishoudelijke ondersteuning stevig overeind want dat is afgesproken, dit in tegenstelling tot sommige andere gemeenten waar deze HH voorziening zelfs helemaal wegbezuinigd is, of dat deze als algemeen gebruikelijk wordt gezien of dat er een algemene voorziening van is gemaakt. Het aantal bezwaren in Enschede is weliswaar niet hoog, ook als we dit vergelijken met andere gemeenten, maar elk bezwaar is er gewoon één teveel. Daarom heeft de wethouder op ons verzoek en mede n.a.v. signalen van clienten en zorgverleners een aantal aanvullende afspraken met de zorgaanbieders gemaakt:

Zo moet het aan zorgaanbieders en clienten duidelijk worden gemaakt dat de gemeente geen 40% maar 18% bezuinigt op het totale budget voor de huishoudelijke ondersteuning en dat juist door deze impuls er, hoewel minder dan voorheen, voldoende tijd beschikbaar moet zijn om het huis schoon te maken. Het is aan de huishoudelijke hulp in overleg met de cliënt om te bepalen welke werkzaamheden er moeten gebeuren en hoe vaak. De tafelgesprekken met de bestaande cliënten door de zorgaanbieders over de uitvoering worden volgens afspraak voor 1 april afgerond. De zorgaanbieders maken de tijd die zij moeten gebruiken om een schoon huis te leveren inzichtelijk en per periode van 4 weken wordt de stand van zaken aan de gemeente gerapporteerd. Na 1 juli 2015 maken beide partijen -de zorgaanbieders en de gemeente- de balans op. Daarbij wordt er dan gekeken of de nieuwe systematiek voldoet aan de voorwaarden en verwachtingen, dit ook met het oog op de eventuele voortzetting in 2016.

In aanvulling op deze afspraken gaat de gemeente, net als voorheen, de klant toetsen of deze tevreden is en verder controleren wij de werk uitvoering door de zorgaanbieders middels de periodiek te ontvangen managementinformatie. Met bovengenoemde afspraken verwachten wij als gemeenteraad en het college van B&W dat na de aanloopproblemen van deze eerste maanden, het nu helder moet zijn waar onze inwoners op kunnen rekenen. Verder ontstaat zo de zekerheid dat de 4.4 miljoen euro investering die de gemeente Enschede heeft gedaan ten goede komt aan onze inwoners en dat er zoals afgesproken maatwerk wordt geleverd door de zorgaanbieder. Het uitgangspunt hierbij is en blijft dat elke inwoner van Enschede de huishoudelijke ondersteuning moet krijgen die er nodig is.