Berichten van 18.10.2012


Minder raadsleden??

André Le Loux 18.10.2012

In Den Haag is men druk doende om een nieuwe regering te vormen.

Zowel PvdA als VVD streven in het kader van de bezuiniging naar minder gemeenteraadsleden. Op zich zijn wij niet tegen deze bezuinigingen.
Altijd al zijn wij van mening geweest dat het raadslidmaatschap niet te combineren is met een volle baan, daarvoor is het raadslidmaatschap te intensief. De laatste jaren zien we echter een verhoging van de werkdruk van raadsleden met als gevolg dat het contact met de burger onder druk komt te staan.
Als er dan ook nog minder raadsleden komen, een maatregel die na de verkiezingen in maart 2014 zou kunnen ingaan, komt door de steeds hoger wordende vergadertijd het contact met de burger nog zwaarder onder druk. Concreet betekent een eventuele vermindering van het aantal raadsleden dan ook dat er gesneden zal moeten worden in vergadertijd, anders is een raadslid niet meer waar hij/zij voor gekozen is, namelijk een volksvertegenwoordiger.
Een volksvertegenwoordiger hoort op de hoogte te zijn van wat er leeft bij de mensen en besturen vanuit een torentje levert meestal niet de beste resultaten op (denk maar aan de scholingsboulevard) Daarmee zou de als bezuiniging gepresenteerde maatregel wel eens heel duur kunnen uitpakken.


Enschede krijgt hopelijk een Noorderval.

Albert Veldt 18.10.2012

In de Stedelijke Commissie van afgelopen maandag kwam de NOEK (Noordelijke Ontsluiting Enschedees Kennispark) aan de orde.

Vorige week lazen we in TC Tubantia dat Groningen in de top tien staat van slechtst bereikbare steden. Reden hiervoor is het ontbreken van goede rondwegen én aan-/afvoer wegen naar het centrum. Voorts stond in het krantenartikel dat slecht bereikbare steden kampen met grotere werkloosheid dan goed bereikbare steden. Goede bereikbaarheid stimuleert de economie, werkgelegenheid en biedt betere kansen voor toerisme.
In het rapport van Ecorys over de gevolgen van de Noordelijke ontsluiting is jammer genoeg de werkgelegenheid niet meegenomen. Groen Links en met name D66 vielen mij aan op het feit dat de werkgelegenheid zal toenemen met verwijzing naar het Ecorys rapport. Bij werkgelegenheid stond inderdaad een neutrale -0- vermeld, dat wordt echter verklaard door het feit dat hiernaar geen onderzoek is gedaan. In een MKBA onderzoek kun je alleen de nationale groei van de werkgelegenheid meten. Regionaal kan dit niet worden meegenomen in het onderzoek, …maar die groei is er natuurlijk wel.
Dat geldt sowieso voor de economische spin-off en het verbeteren van het vestigingsklimaat. Het lijkt ons dan ook goed om nog te vermelden dat het kennispark afgelopen jaar een van de weinige gebieden is geweest in onze regio met een groei van de werkgelegenheid met meer de 400 arbeidsplaatsen!!
Burgerbelangen bestaat al bijna twintig jaar en heeft zijn ontstaan mede te danken aan de onvrede over de bereikbaarheid van onze mooie stad. Burgerbelangen is dan ook verheugd als de Noordelijke ontsluiting er zal komen. Dit betekend minder files op de andere invalswegen en sterke vermindering van het sluipverkeer door ons Noordelijk stadsdeel. Het zal beslist de werkgelegenheid in Enschede ten goede komen en onze Universiteit Twente en kennispark nog meer de kans geven zich verder te ontwikkelen en uit te breiden. 


Omdenken succesvol toepassen op Demografie of andere belangrijke zaken.

Albert Veldt 18.10.2012

Een bestuurslid van Burgerbelangen wees ons op een symposium

dat wordt gehouden in Deventer over demografie, om middels het omdenken van een bedreiging een voordeel te maken. Bewezen is dat Enschede nog jaren blijft stilstaan wat betreft groei van bevolking, als die er al ooit weer komt. Onderstaand een staaltje omdenken als voorbeeld!

Aangezien bevallingen van de eilandbewoners van Terschelling vanwege het gezondheidsrisico meer en meer in het ziekenhuis ‘aan de vaste wal’ plaatsvinden, dreigt de eilandernaam Terschelling in paspoorten ter verdwijnen. Voor veel eilandbewoners, trots als ze zijn op de naam van hun eiland, een probleem. Om die reden kwam de burgemeester met een bijzonder voorstel. Hij keerde het om. Als je geen bevallingskliniek op Terschelling meer hebt, kan je misschien een stukje Terschelling creëren in een bevallingkliniek aan de wal.

Op 12 januari 2011 stelde hij in de Gemeenteraad voor er naar te streven om een stukje van de verloskamer in een ziekenhuis aan de wal, bijvoorbeeld in de stad Leeuwarden, te promoveren tot een geografisch onderdeel van de Gemeente Terschelling. “In ons Koninkrijk”, zo betoogde hij, “is dit niet ongewoon: op het eiland Saba was er ook het probleem dat de enige op Saba aanwezige arts geen bevallingen meer wilde doen. Samen met het ziekenhuis op Sint Maarten is er enkele jaren geleden voor gekozen de verloskamer tijdens de bevalling te definiëren tot Saba’s grondgebied.”

Dit omdenken is op vele onderwerpen denkbaar. Iemand die niet gelooft in de opwarming van de aarde kan wellicht wél aangespoord worden minder energie te verbruiken door zijn woning te isoleren als dat hem/haar maandelijks geld bespaart op zijn te betalen energienota. Daarna: doel bereikt!!
Als de werkloosheid blijft stijgen in het land, maar vooral ook in onze regio, moeten we dan niet veel meer inzetten op acceptatie daarvan en mensen die door werkloosheid getroffen worden actief houden, in een dagritme houden en in zetten voor vrijwilliger diensten? Als er in de toekomst dan een mogelijkheid bestaat op een reguliere baan zijn deze mensen er ook klaar voor! Mét werkervaring! Daarna: doel bereikt!!


Kennishuis met Bibliotheek in de Zuidmolen.

Ben Sanders 18.10.2012

Een korte update; naar aanleiding van het bericht in de TC Tubantia

en RTV EnschedeFM om het Kennishuis met Bibliotheek in de Zuidmolen te vestigen heeft BBE van vele kanten positieve reacties mogen ontvangen, zowel persoonlijk m.n. van vele oudere medeburgers maar ook via de mail, sms, Twitter, Facebook en ook reacties via de elektronische pagina van TC Tubantia, ook hun poll had een redelijk positieve uitslag van 61% voor het idee. Uit de gemeentelijke wandelgangenverhalen hebben wij ook begrepen dat velen zeiden: ‘Hoe langer je er over nadenkt, hoe beter het idee aanspreekt’. Enfin, we moeten nu verder even geduld hebben.
Wat wel vreemd is, nadat er enige ruchtbaarheid is gegeven aan de Zuidmolen, dat er nu ineens burgers opstaan die het idee claimen, zoals Dhr. P. Piek in de TC Tubantia van 19 oktober, die stelt dat ik met zijn idee aan de haal ben gegaan. Sterker nog hij claimt het hele Kennishuis idee. Met aan de haal gaan, daar is absoluut geen sprake van en van een dergelijk ‘oud’ idee van Dhr. Piek is bij mij en mensen rond om ons heen niets van bekend. Maar goed en prima, van mij mag dit idee van Dhr. Piek zijn of van wie dan ook, ik heb daar geen probleem mee. Voor ons speelt er één ding, geen miljoenen investeringen in een Kennishuis en hoofdzaak is dat er én voor de Zuidmolen én voor de Bibliotheek een oplossing komt.


De vitale sportvereniging?!

Niels van den Berg 18.10.2012

De vitale sportvereniging, een mooi initiatief.

Er is een stichting voor in het leven geroepen en indien men het goed doet verdient de verenigingsmanager zichzelf terug. Daarvoor moeten leden dan wel meer contributie gaan betalen, maar dat zij zo, het is een maatschappelijk belang. Een andere eis die men stelt is dat een vereniging of een cluster van verenigingen meer dan 1000 leden moet tellen. We hebben het onlangs in de krant kunnen lezen. Vosta voldoet niet aan de gestelde criteria en ook heeft men hier een soort van uitgestelde betaling toegepast. In eerste instantie geen contributie verhoging, dat is anders op te vangen in de loop der tijd.
En juist dat zet weer kwaad bloed bij enkele andere verenigingen, die wel voldeden aan de gestelde eisen. Dan is er nog iets en het is van mijn kant wellicht wat suggestief maar er is een stichting opgericht ten behoeve van de vitale sportvereniging. De stichting wordt gemanaged door dhr. Hetterscheidt, partner van Dhr. Du Gardijn. Laatst genoemde heeft veel maatschappelijke betrokkenheid getoond de laatste jaren, in het bijzonder binnen V.V. Rigtersbleek. Mij is verteld dat hij zelf als medeoprichter onbezoldigd zijn werkzaamheden verricht. Maar hoe zit het dan met Dhr. Hetterscheidt?? Staat deze op de loonlijst van de stichting? En waaruit is zijn salaris dan opgebouwd? Zijn dit deels subsidiegelden van de Gemeente Enschede. Is hiervoor een contributieverhoging ten dele opgebouwd? Of komt een dergelijk salaris van sponsoren? Voor niets gaat de zon op is mij al jong geleerd. Maar wanneer bepaalde gelden op een wijze worden besteed die volgens mij niet helemaal de juiste is, begin ik toch wat achterdochtig te worden. Waarom is er überhaupt een stichting? Het is immers de vereniging zelf die een aanvraag KAN doen. Volgens mij zitten er in de kaartenbak van Enschede ook best geschikte kandidaten die een rol van verenigingsmanager op zich kunnen nemen. Of zijn er binnen O&O geschikte personen die iets kunnen betekenen? Subsidiegelden zijn dan toch ook rechtstreeks in te zetten en niet via een tussenstation. U leest het al… voor mij is het gissen. En om dan haarfijn te weten te komen hoe alles in elkaar steekt moet je vragen stellen. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb dergelijke vragen uitgezet bij het ambtelijke apparaat. Normaal is men vrij snel met beantwoorden. Deze keer duurt het echter behoorlijk lang voor ik antwoord krijg. Waarschijnlijk steekt e.e.a. op zijn zachtst gezegd best lastig in elkaar…


De ”rechts-affer” op de Gronausestraat

Niels van den Berg 18.10.2012

Ontsluiting in Oost, sneller afwikkeling van verkeer nabij rotonde Oostweg. Zo staat het als prioriteit omschreven in het coalitieakkoord.

Onlangs is er een rechtsaf strook aangelegd ter hoogte van het klooster. Mooi, 15 meter asfalt erbij aan geplakt, nieuwe software in de VRI’s en klaar ermee. Mijn geduld begint echter enigszins op te raken. Vanaf begin af aan heeft Burgerbelangen Enschede zich sterk gemaakt voor een betere, dan wel tweede ontsluiting, in Oost. De Gronausestraat is een straat die in principe voldoet, om het verkeer op een juiste manier af te wikkelen. Maar zodra het slechter weer wordt en het de ochtend en/ of avondspits betreft is het een half uur lang een drama. Dit stadsdeel heeft absoluut een extra ontsluiting nodig! De wijk is vol geplant met paaltjes die dienen als afzetting, waardoor de hoofdader die Gronausestraat heet binnen de kortste keren dichtslibt. Een rechtsaf strookje is dan een sympathiek gebaar, maar een verbetering is niet waarneembaar. wanneer worden de andere werkzaamheden uitgevoerd, die moeten leiden tot een echte verbetering?

Het weer wordt slechter en dus is het ook drie jaar na het sluiten van het akkoord, nog steeds een chaos in de ochtend en de avondspits. Wij hadden er op gerekend dat we nu de winter voor de deur staat een echte verbetering gerealiseerd zou zijn.

Gezien het feit wij in de coalitie zitten en onze eigen wethouder verkeer in portefeuille heeft, mag ik hopen dat dit voor het sluiten van de markt gerealiseerd is. Zo niet dan hebben we in ieder geval het eerste verkiezingsitem vast te pakken! Maar dat is niet wat we willen!!


Oudere berichten