Berichten van 07.06.2012


Hoe staat Enschede er voor?

André Le Loux 07.06.2012

In de krant hebben we kunnen lezen dat zowel Almelo als Haaksbergen er financieel niet goed voorstaan. Het lijkt er op dat het in Enschede wel meevalt

. Maar daar wordt verschillend over gedacht. Als je nog te realiseren winsten meerekent in een optimistisch , realistisch of in een pessimistisch scenario dan praten we toch al gauw over een verschil van een 50 miljoen.
In het grondbedrijf gaan we uit van een opbrengstenstijging van 0% in 2012, 0% in 2013 , 1 % in 2014 en 2% in 2015. Iedereen betwijfeld deze cijfers. De verwachting is dat we in 2015 blij mogen zijn met een factor 0%. Dit betekent een verslechtering van pakweg een 30 miljoen. En zouden we een negatieve opbrengstenstijging hebben dan gaat deze verslechtering al gauw richting 50 miljoen.

Het college heeft toch gekozen voor de eerstgenoemde opbrengstenstijging, met die kanttekening dat we elk jaar opnieuw deze percentages gaan vaststellen.
Hiermee worden eventuele tekorten uitgesmeerd over een langere periode, iets waar wij achter staan. Maar het betekent voor Burgerbelangen ook, dat we ons heel goed realiseren dat we er niet rooskleurig voorstaan, en het betekent dan ook dat we ons geen grote uitgaven meer kunnen veroorloven. Een en ander zal begin juli duidelijk worden bij de kadernota.


Stadsdeel Centrum vergadert en komt tot bezinning?

Albert Veldt 07.06.2012

Nog geen vier weken geleden heb ik opgeroepen om tegen de verlaging van de bult voor het Casino te zijn. Deze reparatie kost bijna twee miljoen Euro

en is in onze ogen volkomen onnodig en ook niet van deze tijd, doelend op de economische situatie van Enschede. Ook het hele project kwam mij op delen té ambitieus over. Financieel staat Enschede er minder goed voor en over bijvoorbeeld een probleempotje van € 100.000 voor mensen in de bijstand of WSNP wordt urenlang vergaderd en tenslotte afgewezen terwijl de raadslieden van het Centrum wél twee miljoen Euro onnodig in de grond proppen. Enfin vier weken geleden heb ik middels een stemverklaring vergeefs tegen dovemans oren geroepen. Na die goedkeuring van nog geen vier weken geleden, werd er nu aan dezelfde raadslieden gevraagd in te stemmen met een krediet van € 1,8 miljoen om de plannen verder uit te werken. Ineens waren er de vragen, die ik vergeefs stelde vier weken geleden. Ik appelleerde daar ook aan, maar niemand bleek het verhaal te begrijpen, ineens vonden ze die plannen in z’n totaliteit toch wel erg ver gaan!

Ze vonden dat gezien de huidige economische crisis we ons moesten herbezinnen. Ook werd aangevoerd dat de uitslag van de Enquête die momenteel wordt gehouden, over het functioneren van het grondbedrijf, eerst moet worden afgewacht alvorens door te gaan met dit giga-grote project. Wethouder Wallinga (die Koomen verving) had het er moeilijk mee. Zelfs binnen het college wordt geroepen om matiging, maar Wallinga bleef doordraven in oude clichés, dat Enschede moest groeien, ambitie moest tonen, een leidinggevende rol moest hebben, de positie moet behouden van de grootste in de regio en de grootste van het Oosten. Onbegrijpelijk dat zijn collega wethouders hem niet hebben bijgepraat. Inmiddels blijkt immers dat juist deze woorden en motiveringen Enschede de laatste jaren in een diepe financiële ellende hebben getrokken die we op dit moment zelf nog niet kunnen overzien. Wees realistisch willen wij als Burgerbelangers zeggen!


Privatisering is totaal doorgeslagen in Nederland.

Albert Veldt 07.06.2012

Burgerbelangen is een lokale partij en één van ons streven is om de nutsvoorzieningen zoveel mogelijk in Gemeentelijke handen te houden.

Wij hebben als leeuwen gevochten om Twence ons afvalverwerkingsbedrijf niét te privatiseren en na de nodige sceptische geluiden onder de andere raadsleden én het college hebben wij het toch voor elkaar gekregen dit bedrijf te behouden. Privatisering van Banken, Openbaar vervoer, Energiebedrijven, KPN-Post, maar vooral ook in de medische wereld en de zorgsector heeft onze kwaliteit van leven niet verbeterd noch zijn de diensten goedkoper geworden door de beloofde onderling concurrentie.
Dit is eigenlijk een landelijk politiek issue met name nog steeds aangehangen door de extreem liberale partijen zoals VVD, D66, CDA en in grote mate ook de PvdA.
Mensen die geïnteresseerd zijn in onze stelling en de waarheid moeten maar eens kijken hoe vooraanstaande economen op dit moment aankijken tegen de privatisering. Die blijkt niet alleen in Nederland maar in de meeste westerse landen zéér negatief uit te pakken. Kijk als u in de gelegenheid bent naar het betoog van oud-vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State. U kunt die vinden op de website nu.nl via deze link: ‘Democratische rechtsstaat is verzwakt’. Onze leden denken gelukkig vaak mee met wat ons bezig houdt en wij danken de alerte lezer dan ook voor het onder de aandacht brengen van deze belangrijke zaak.


Raadsenquête Grondbedrijf.

Ben Sanders 07.06.2012

Aanleiding: Midden 2011 heeft de rekenkamer op verzoek van de gemeenteraad een evaluatie uitgevoerd naar het project ’t Vaneker.

Het raadsbrede verzoek aan de rekenkamer kwam voort uit het oordeel van de raad onvoldoende op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen dit project, waardoor zij onvoldoende in positie was om te besluiten over de ruimtelijke planontwikkeling van een eerste fase van ’t Vaneker. Naar aanleiding van de raadsbehandeling van de eerste fase van het bestemmingsplan ’t Vaneker en de conclusies en aanbevelingen die de rekenkamer heeft meegegeven aan de raad, heeft de raad op 12 juli 2011 unaniem ingestemd met een motie om het zwaarste politieke middel van de raad in te zetten: het instellen van een enquêtecommissie op basis van artikel 155a van de Gemeente wet of een zogeheten raadsenquête. Een dergelijke enquête biedt de ruimte om alle benodigde informatie bij het college op te vragen en om verhoren onder ede af te nemen. Doel van het onderzoek is dat de gemeenteraad meer inzicht krijgt in de rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en productiviteit van het bestuur en de wijze waarop het bestuur de raad heeft geïnformeerd en verantwoording heeft afgelegd ten aanzien van het grondbedrijf en de grondexploitaties.

Het rapport zal terugkijken, lessen trekken uit het verleden en aanbevelingen formuleren voor een modern grondbeleid met passende instrumenten, methodieken en processen. In het bijzonder gaat het dan om de grondexploitaties: ’t Vaneker, de Usseler Es, de Eschmarke en de Zuiderval. Tevens zullen de onderzoeksresultaten de gemeenteraad in staat moeten stellen, volgend jaar, met name op de genoemde projecten enkele belangrijke besluiten te nemen. Inmiddels zijn na vele uren intensief werken de diverse onderzoeken en het verhoren onder ede van raadsleden, ambtenaren, directieleden, bestuurders en diverse externen afgerond en wordt er gewerkt aan het concept rapport. Het uiteindelijk definitieve rapport zal in de raadsvergadering van 2 juli a.s. door de Enquêtecommissie worden aangeboden aan de gemeenteraad.


Ontsluiting Oost deel 6, monster van Loch-Ness

Niels van den Berg 07.06.2012

De afgelopen week hebben we van wethouder van Agteren een memo ontvangen met betrekking tot verdere uitleg over de ontwikkelingen rondom de verkeerssituatie in Oost.

Een eventuele tweede ontsluitingsroute lijkt mijn stokpaardje te zijn geworden. Ik durf zelfs te stellen dat het niet zo lijkt, maar dat het dat is geworden. Naar aanleiding van de memo ben ik van eerdere commissie vergaderingen het archief eens door gaan spitten. En daaruit is gebleken dat er wel degelijk door bewoners is aangegeven dat een tweede route achterlangs ter ontsluiting, haast een noodzaak is. Nu wordt er voor 300.000 euro verspijkerd aan verlengde voorsorteerstroken (ter hoogte van Esmarkelaan) en nieuwe software voor de verkeersregelinstallaties. Die opmerkingen heb ik dan ook geplaatst afgelopen dinsdag. Ik heb het onderwerp weer op de aandachtspunten en toezeggingenlijst laten plaatsen, en ik heb zelfs aangegeven dit te willen agenderen voor de volgende commissie bijenkomst. Stadsdeelmanager Fransen en collega Wessels van Groen links gaven echter aan dit graag af te wachten. Wat haalt dit maatregelenpakket uit?

Die rust, samen met het vertrouwen in Fransen en wethouder van Agteren, hebben gemaakt dat ik het voorlopig nog niet zal agenderen en inderdaad de resultaten af zal wachten. Tot slot heb ik ons ongenoegen kenbaar gemaakt t.a.v. communicatie naar de burger. Die zijn na even mee gedacht te hebben, voor hun gevoel weer aan de zijlijn komen te staan en niet gekend in het verdere proces. Werkgroepen vanaf mei 2011? Ik heb ze niet gezien. Maar ook de vertraging waarin het proces zich bevindt stemt ons niet blij, nu vangt men pas aan na de zomervakantie, waar het in eerdere plannen al gerealiseerd zou moeten zijn in diezelfde periode. Maar nu dan maar afwachten hoe de te nemen maatregelen uitpakken.
Ik hoop positief, maar ik sta er sceptisch tegenover. Gezien het tijdspad zal de tweede ontsluitingsroute dan vanzelf weer boven komen drijven. De tweede ontsluitingsroute, waar al zo lang over gesproken wordt, het is net het monster van Loch-Ness, al jaren doen verhalen de ronde, maar je ziet hem nooit…


Afscheid van Myra Koomen.

Albert Veldt 07.06.2012

De afscheidsreceptie van Myra Koomen gegeven in het Hanninkshof te Usselo werd druk bezocht. Lovende woorden voor onze vertrekkende wethouder van Werk & Inkomen.

Het leken bijna wel aanstelling speeches die we hoorden. Zalvende woorden werden haar toebedacht, als flamboyant, vernieuwend, eigenzinnig en werklustig. Het leek of iedereen het jammer vond dat ze ging. Ontegenzeggelijk heeft ze fouten gemaakt, maar wie zonder zonden is werpe de eerste….!?

Zo blijkt maar weer dat politiek een ondoorzichtig spel van sinistere krachten is. Namens de fractie gaf ik haar een attentie voor de goede samenwerking. Privé gaf ik haar een klein stukje zeep, ze leek ermee verrast, maar met een vraag? Ik heb haar gezegd dat dit stukje bedoeld was om vanavond haar handen nog maar eens goed te wassen want hoeveel woorden waren écht en oprecht vandaag? Hoeveel handen eerlijk en oprecht gegeven? Ze beloofde me die avond extra te schrobben, want ze begreep me volkomen. Langs deze weg wil ik toch ook namens de fractie Patrick Welman die haar plaats in het college gaat innemen oprecht feliciteren met zijn aanstelling als Wethouder voor onze gemeente!


Oudere berichten