Berichten van 08.03.2022


Molenstraat

Lourraine Lents 08.03.2022

Sinds de aanpassingen aan de Molenstraat tot fietsstraat en het afsluiten van de doorgang vanaf de Molenstraat naar de Hengelosestraat, is er met grote regelmaat sprake van een verkeersinfarct op de Molenstraat en in de aanliggende straten.

De route vanaf de Molenstraat over de Deurningerstraat naar de singel, is dagelijks het toneel van stevige filevorming. De beruchte ovatonde op de Deurningerstraat fungeert als een fuik waarbij automobilisten niet af kunnen slaan richting de Raifeissenstraat maar naar de singel wordt geleid. Vanwege het gebrek aan doorstroming op de singels, ziet de weggebruiker vervolgens het verkeerslicht een aantal malen verspringen voordat de route over de singels vervolgd kan worden.

Deze ontstane situatie is precies waarom Burgerbelangen Enschede in de afgelopen jaren steeds heeft gepleit om eerst de doorstroming op de singels op orde te hebben alvorens de herinrichting van de Molenstraat aan te pakken, in plaats van andersom.

De stroom aan berichten van onvrede die we regelmatig ontvangen uit de stad over de ontstane verkeerssituatie bevestigen dit. Voor Burgerbelangen Enschede is de nieuwbouw aan de Molenstraat een goed moment om de huidige situatie te evalueren en eventuele maatregelen te nemen.


Camera’s bij fietstunnels en milieupleinen

Gert Kel 08.03.2022

Bij de fietstunnels in de Zuidwijken zorgen mishandeling, beroving en pogingen tot beroving al bijna vier jaar voor een groeiend gevoel van onveiligheid. Buurtbewoners voelen zich niet veilig in de tunnels en velen mijden deze route en fietsen om. Burgerbelangen vindt dat iedereen veilig door onze stad moet kunnen fietsen; ook via onze fietstunnels.

En daarom heeft Burgerbelangen Enschede al vanaf eind 2018 samen met de tunnelwachters gepleit voor cameratoezicht bij de fietstunnels. Dit is telkens geweigerd op grond van proportionaliteit (er zijn te weinig daadwerkelijk gemelde incidenten geweest). Er wordt al een tijd gewerkt aan een innovatief camerasysteem ontwikkeld, waarbij camera’s door deelnemers kunnen worden geactiveerd bij het passeren van de tunnels. Op termijn zal worden gestart met het testen, maar het is er nog (lang) niet. Of dit daadwerkelijk gaat helpen moet blijken.

Ook op veel milieupleinen is sinds lange tijd sprake van illegale bijplaatsing van afval. Op 5 november 2019 heeft de raad besloten tot continuering van daartegen gerichte maatregelen en daarnaast tot het uitvoeren van een pilot met cameratoezicht. Jaarlijks komen er duizenden meldingen binnen over illegaal dumpen van afval bij de gemeente, via de Twente Milieu-app en via de mail. Er zijn reeds een groot aantal maatregelen genomen, maar het aantal illegale bij plaatsingen is hoog gebleven. Op 13 december 2021 is onze motie ‘mobiel camera toezicht’ aangenomen met wederom de opdracht voor een pilot mobiel cameratoezicht bij de fietstunnels.

Onlangs is er door de burgemeester gehoor gegeven aan onze herhaaldelijke oproep en is er besloten tot vaststelling van twee nieuwe aanwijzingsbesluiten voor cameratoezicht. Daarbij worden voor een (pilot)periode van één jaar tien milieupleinen en twee fietstunnels aangewezen als gebieden waar cameratoezicht wordt uitgeoefend. Er zullen 3 camera’s worden ingezet die kunnen rouleren over deze hotspots.

Veiligheid is voor Burgerbelangen Enschede een topprioriteit. Wij zijn blij dat de gemeente nu besloten heeft tot het breed inzetten van camera toezicht bij zowel de tunnels als ook bij milieupleinen. Wij zijn er van overtuigd dat dit gaat bijdragen tot een veiligere leefomgeving. Iedereen moet veilig kunnen wonen of over straat kunnen gaan, ongeacht plek of tijdstip.


Contract verlenging met Twence

Marc Teutelink 08.03.2022

Op 30 juni 2022 loopt het langjarig leverings- en verwerkingscontract met Twence af. Per 1 juli 2022 dient de gemeente een nieuw contract aan te gaan. Gisteravond hebben we gedebatteerd over dit nieuwe contract en dan met name over de tarieven en de effecten die dit mogelijk heeft op de afvalstoffenheffing.

De tarieven bij Twence gaan omhoog. Dit zou eigenlijk betekenen dat de afvalstoffenheffing conform stijgt en dat raakt iedereen in de portemonnee. Echter de gemeente Enschede krijgt door de prijsstijging ook extra dividend uitgekeerd. Dit is nogal dubbel vinden wij. Burgerbelangen Enschede heeft daarom gisteren de wethouder om de toezegging gevraagd dat dit extra dividend, niet zomaar naar de algemene middelen te laten gaan, maar zal worden gebruikt om de negatieve effecten die de prijsstijging van Twence op de afvalstoffenheffing heeft terug te draaien. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing door de prijsstijging van Twence niet zal stijgen.

Daarnaast hebben we gesproken over het concept nascheiden. Burgerbelangen Enschede is voorstander van nascheiden (scheiden van afval bij de verwerker) als aanvulling op bronscheiding (scheiden van afval bij de producent van het afval). Hierbij is het van belang dat dit niet betekent dat de service omlaag gaat en zeker niet dat de afvalstoffenheffing wordt verhoogd. Als raad hebben we gisteren om een extra onderzoek gevraagd naar de mogelijkheden gebruik te maken van de nascheidingsinstallaties van Munster. In de nieuwe raadsperiode willen we zo snel mogelijk een besluit nemen over hoe het nieuwe afvalstoffenbeleid eruit gaat zien en hoe we omgaan met illegale afvaldumping. Hoe meer informatie des te beter kunnen we het besluit nemen.