Berichten van 14.09.2021


Clustering sportparken

Peter Brouwer 14.09.2021

Afgelopen maandag (6 september) was de eerste Stedelijke Commissie vergadering na het zomerreces van de raad. We trapten af met het agendapunt raadsonderzoek clustering sportparken en het bijbehorende raadsvoorstel. Het onderzoek is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van vele partijen o.a. de verenigingen en Sportaal. De besturen van de verenigingen hebben een intentieverklaring ondertekend. Met deze verklaring geven ze aan mandaat te hebben van hun leden en achter de beoogde plannen te staan.

De conclusies  van het onderzoek zijn dat dat de bouw van een multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) in Enschede-Zuid en de herontwikkeling van Diekman-Oost, organisatorisch en technisch haalbaar zijn. Wat betreft het financiële, is het voorstel om ruim 1.8 miljoen euro te investeren in de MFSA-Zuid , 1.2 miljoen euro voor de herontwikkeling van Diekman-Oost en zo’n 900.00 euro voor sloop en compensatie en of afboeking van de huidige opstallen. Beide projecten zijn pilot projecten en nodig om de clustering te kunnen realiseren. 

Burgerbelangen ziet de voordelen en kansen van het clusteren van sportvelden en accommodaties. Een aantal verenigingen hebben te kampen met teruglopende ledenaantallen. Veel accommodaties zijn verouderd en in slechte onderhoudsstaat. Komt bij dat er ook nog een opgave ligt om de sportaccommodaties de komende jaren te verduurzamen. Het gemeentelijk budget hiervoor is beperkt. Tevens ligt er nog een taakstelling (bezuiniging) van 300.000 euro structureel in de jaarlijkse exploitatie van sportparken en velden. 

Wij zijn dan ook blij met het voorstel wat nu voorligt. Er werden nog een aantal onzekerheden in het begeleidend rapport genoemd, hierover is de wethouder dan ook bevraagd. Deels heeft hij deze in de vergadering al beantwoord en hij komt nog met een uitgewerkte memo richting de raad. Burgerbelangen wil dat het goedkomt, en heeft er alle vertrouwen dat dit ook gaat gebeuren. Zodat we weer een goede sportieve toekomst voor onze verenigingen tegemoet gaan.