Berichten van 30.10.2015


Financiële prikkels in de WMO kunnen leiden tot risico’s

Ben Sanders 30.10.2015

De gemeentelijke beleidsvrijheid bij de Wmo 2015 kan leiden tot ongewenste uitkomsten zoals hoge eigen bijdragen, verschraling van de zorg of afwenteling van zorg naar de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor waarschuwen het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een gezamenlijk onderzoek naar de stelselhervorming langdurige zorg.

Prikkel
Gemeenten hebben binnen de wettelijke grenzen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) relatief veel ruimte om de zorg in te richten. Dat doen ze onder meer via de indicatiestelling, het heffen van eigen bijdragen en de zorginkoop. Gemeenten hebben een financiële prikkel om de ‘Wmo-middelen’ doelmatig te besteden, omdat zij de tekorten op het Wmo-budget zelf moeten aanvullen terwijl ze overschotten vrij mogen besteden. ‘De prikkel tot zuinige zorg is echter geen garantie op gewenste uitkomsten’, stellen het CPB en het SCP. Of die onbedoeld effecten inderdaad optreden, kan pas over een tijdje worden vastgesteld. Daarvoor moeten de hervormingen ‘en de daarmee gepaarde gaande keuzes zijn uitgekristalliseerd’, aldus CPB en SCP in hun onderzoek ‘Keuzeruimte in de langdurige zorg’. Het onderzoek is op verzoek van het ministerie van VWS uitgevoerd.

Eigen bijdragen
De planbureaus adviseren de rijksoverheid te onderzoeken hoe de eigen bijdragen in de Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige zorg (Wlz) beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Sinds 1 januari is een deel van de voormalige Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) bij de Wmo 2015 ondergebracht (begeleiding). Persoonlijke verzorging en verpleging zijn grotendeels naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zware zorg (vaak intramuraal) naar de Wet Langdurige zorg (Wlz) overgeheveld. De eigen bijdragen zijn voor ondersteuning uit de Wmo gewijzigd, gehandhaafd voor de Wlz en afgeschaft voor de wijkverpleging. ‘Dit kan ertoe leiden dat de cliënt uitwijkt naar de voor hem of haar goedkope wijkverpleging’, stellen de onderzoekers.

Afwentelgedrag
Zorgen zijn er over het afwentelgedrag van gemeenten en zorgverzekeraars. Zij hebben beiden een financieel belang bij afwenteling van zorg naar een ander domein. Gemeenten zullen er bij Wmo-cliënten met zware zorgbehoefte op aandringen een Wlz-indicatie aan te vragen. Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders prikkelen om zuinig om te gaan met zorg, via onder meer het maximeren van de budgetten. Zorgaanbieders kunnen dan hun ‘dure’ cliënten adviseren een Wlz-indicatie aan te vragen, of nieuwe cliënten naar een andere zorgaanbieder sturen. ‘Het risico op een niet optimale verdeling van de zorg is daarom reëel. Goede samenwerking en afstemming tussen zorgpartijen kan het risico op afwentelgedrag verminderen en een doelmatige inrichting van de zorg bevorderen’, stellen de planbureaus. Hoewel het ook wat dit punt betreft te vroeg is om te beoordelen hoe groot het afwentelingsprobleem is, adviseren CPB en SCP de ontwikkelingen goed te monitoren zodat structurele problemen tijdig kunnen worden opgespoord.

Voor u gelezen in Binnenlands Bestuur.


(Top)sport in Enschede

Bestuur 30.10.2015

Aan de doorbraak van een topsporter zijn bijna altijd vele jaren van intensieve training voorafgegaan. Jong Burgerbelangen maakt zich hard voor meer (top)sport in de stad Enschede. Sport is een belangrijk onderdeel voor veel jongeren. Breedtesport legt de basis voor topsport. Voor het eerst zijn de tickets voor de World Cups in Enschede te verdienen. Met dit soort evenementen en gratis kennismaking met de sport wordt de jeugd gestimuleerd om te gaan sporten.


Geen nieuwe megalocaties vluchtelingenopvang

Ben Sanders 30.10.2015

In Nederland komt er volgens een enquête door Binnenlands Bestuur geen tweede tentenkamp voor de opvang van vluchtelingen zoals in Heumens oord. Geen enkele gemeente of provincie wil een dergelijke megalocatie met circa 2000 bedden waar het kabinet twee weken geleden om vroeg. Dus ook in Enschede geen 3000 noodopvang plaatsen op de voormalige vliegbasis zoals OPA – Ouderen Politiek Actief in een motie voorstelde.

Alleen kleinschalig:

Gemeenten zijn alleen bereid te zorgen voor kleinschalige opvang, meldde de NOS woensdag na een rondgang langs de woordvoerders van alle provincies. Om taferelen te voorkomen zoals in Oranje in Drenthe sprak het kabinet met provincies af dat ze zich zouden inzetten voor grootschalige noodopvanglocaties, ook om te voorkomen dat er met vluchtelingen gesleept moet worden van opvang naar opvang. (ANP)


Communicatie

Marc Teutelink 30.10.2015

Afgelopen maandag is de communicatievisie aan de orde geweest. Als er één discussie is die veel gevoerd wordt, dan is het wel de discussie over communiceren en wat dat daar dan allemaal bij komt kijken.

In de politiek is communicatie met de burger een veelbesproken onderwerp. Hoe doen we dat? Maar veel belangrijker nog, hoe verbeteren we die communicatie. In de visie, die naar de mening van onze partij te algemeen is, komen de verschillende middelen aan de orde: sociale media, websites van de gemeente en de lokale media.

Er is een online panel aangeschreven dat gevraagd is om te reageren en te komen met ideeën en tips. Wij zijn van mening dat we bij het besteden van de communicatiemiddelen vooral ook moeten kijken naar de burger. De burger die wil weten wat er in zijn/haar omgeving staat te gebeuren.

Diezelfde burger die politiek niet of nauwelijks betrokken is. Misschien omdat men geen vertrouwen heeft in de politiek, misschien omdat het niet of nauwelijks te volgen is. Stoffig wordt dat ook wel genoemd in de volksmond.

Juist die grote groep moeten we meer gaan betrekken. Afgelopen week ben ik in gesprek gegaan met bewoners uit het Dolphia. Ik heb het gesprek als prima ervaren. Scherpe en vele vragen zijn mij gesteld. Heldere, duidelijke antwoorden heb ik gegeven.

Aan de hand van de historie van het AZC-dossier heb ik aan hen uitgelegd hoe de BBE-fractie is omgegaan met dit dossier. Dat wij niet tegen vluchtelingen zijn maar… de rest is al veelvuldig aangegeven.

De zoektocht in de stukken op raad053.nl, enschede.nl en het tevoorschijn halen van de raadsvoorstellen bleek voor hen en vele anderen een hele lastige opgave. Dat kan en moet anders voor een hele grote groep Enschedeërs.

Dat kunnen wij bedenken vanuit de gemeente of via panelleden uit het bestand van de gemeente. Maar waarom niet met mensen die niet of nauwelijks betrokken zijn bij de politiek vanwege hierboven genoemde redenen?

TC Tubantia, in het bijzonder Toon Mesman, heeft tijdens de afgelopen verkiezingen een artikel geschreven over twee vrouwen die hij heeft gevolgd tijdens debatten tot aan de dag van de uitslagen. Die mensen zouden moeten meedenken en schrijven aan een deel van de visie. Het deel dat gaat over communiceren met de burger.

Een soort brochure die huis aan huis verspreid wordt. Een brochure die in Jip en Janneke taal, ja inderdaad op papier gezet door deze mensen, geschreven is. Een brochure die begint met uitleg van het politieke systeem. Inspreken, stedelijke commissies, stadsdeel commissies, besluitvorming. Moties en amendementen, wat is dat allemaal?

Ik weet nog goed dat ik zes jaar geleden een placemat kreeg met daarop alle mogelijkheden en instrumenten beschreven die een raadslid heeft. Ik kan er tegenwoordig mijn bordje op laten landen, maar de eerste drie jaar heeft deze placemat in mijn tas gezeten als ruggensteun. Het was mijn handleiding die zorgde voor duidelijkheid en het knoeien in de politiek kon ondervangen.

BBE kijkt serieus naar mogelijkheden om zo’n commissie op te starten en daarmee de communicatie te verbeteren en de betrokkenheid en geloofwaardigheid te vergroten.