Berichten van 25.09.2014


Waarom niet? Nou daarom niet!

Marc Teutelink 25.09.2014

Dit was vroeger één van de meest gebruikte uitspraken van ouders, wanneer hun kinderen lastige vragen stelden.

Met behulp van “daarom niet” kwamen ze er mooi onderuit en hoefden ze geen antwoorden te geven. Tegenwoordig wordt deze uitspraak vrijwel niet meer gebruikt. Het is de ouders van onze generatie duidelijk geworden dat het vaak beter is de kinderen uit te leggen hoe de vork precies in de steel zit. Kinderen als volwaardig beschouwen en als gelijke benaderen, levert veel meer rendement op. Ze kunnen de ouders van tegenwoordig zelfs wel wat leren. Met andere woorden, de tijd van “daarom niet” is voorbij.

Maar waarom doen we het dan wel met onze mede stadsgenoten. Toen de bewoners van de Beekwoudehoek vroegen waarom de groenstrook grenzend aan hun gronden moest verdwijnen, kregen ze eigenlijk een soort “daarom” te horen. Natuurlijk accepteert men een dergelijk antwoord niet. Men wil als volwaardig en gelijkwaardig behandeld worden. De bewoners vroegen zich terecht af waarom bijvoorbeeld het gehele plan niet een meter of twee opgeschoven kon worden en waarom de wadi of de beek die de gemeente voornemens is aan te leggen achter de huizen, zo breed moest zijn. Eigenlijk vroeg men om een aantal alternatieven te onderzoeken, waarmee de groenstrook wel bewaard zou kunnen blijven. Terechte vragen toch? Maar de gemeente kwam niet met de gewenste informatie op de proppen.

Dit kan natuurlijk niet. We hebben als coalitie afgesproken beter te communiceren, en daar past een dergelijke houding niet bij. Waarom zou je de bewoners niet gewoon vertellen dat er wel degelijk alternatieven zijn onderzocht, maar dat deze zijn afgekeurd en vertel dan ook gewoon waarom ze zijn afgekeurd en hoever je als gemeente wel kan gaan. Kan het niet vanwege geld? Vertel dat dan! Gaat het niet vanwege juridische aspecten? Licht deze dan zorgvuldig toch! Met andere woorden: wees open en transparant. Dan bereik je veel meer.

Burgerbelangen heeft dit uiteindelijk met de VVD en D66 opgepakt. Het had wel wat voeten in de aarde… Uiteindelijk heeft de gemeente alle alternatieven uit de doeken gedaan, heeft de consequenties uitvoerig met de bewoners besproken en hebben de bewoners ondertussen geaccepteerd dat de groenstrook niet te redden valt. De bewoners hebben het gewaardeerd dat wethouder van Houdt uiteindelijk persoonlijk met hen in gesprek is gegaan en de manier waarop hij dit heeft gedaan. Wij hopen dat deze week de laatste puntjes op de I gezet kunnen worden en dan kan het project ‘Beekwoudehoek” van start.

Terug kijkende op dit geheel, kan ik niet anders concluderen dan dat dit alles voorkomen had kunnen worden, door de communicatie met de bewoners op een juiste manier te doen. Nogmaals, de tijd van “daarom niet” is voorbij en de tijd van participatie is begonnen. Ik hoop dat men hier van heeft geleerd en worden toekomstige trajecten op een zorgvuldigere manier opgepakt. Wij zullen daar kritisch op blijven…


Beleidsplan Jeugdhulp

Zehra Ceben 25.09.2014

Vanaf 1 januari is het een feit: voor de inwoners is de gemeente Enschede verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen.

Dit gebeurt deels lokaal en deels regionaal. Op verschillende manieren kan een kind doorverwezen worden voor zorg en ondersteuning. Na 1 januari 2015 kan naast de huisarts, de jeugdarts en de medische specialist ook de wijkteam het kind doorverwijzen naar een instelling. Dat werkt vanuit het principe één gezin, één plan en één regisseur.
Naast jeugdhulp voert het wijkteam ook taken op het terrein van multi-problematiek, maatschappelijk werk en participatie. Er zijn ook gevallen waarbij de rechter bepaalt wat voor ondersteuning wordt ingezet. Het jaar 2015 is een overbruggingsjaar. Het beleid kan volgend jaar nog bijgestuurd worden. Indien de professionals, de burgers, de hulpbehoevenden en wij goed blijven communiceren over wat goed gaat en wat niet goed gaat dan kunnen wij tijdig bijsturen als raad. Dus gewoon samen doen!


Overlast Wilminkplein

Barry Overink 25.09.2014

Vorige week maandag in de vergadering van stadsdeel centrum kwam de overlast die momenteel gaande is op het Wilminkplein aan bod.

Het plein met een prachtig groen verblijfsgebied en een evenzo mooie waterval, die een aanzuigende werking hebben op de binnenstad. Maar nog voordat het plein officieel geopend is wordt het overspoeld met overlast.

Sinds er een samenscholingsverbod is op de Noorderhagen en de overlast daar inderdaad is afgenomen, is het reizende circus met junks en dronken daklozen verkast naar het Wilminkplein en is het daar tot last. Men gooit flesjes kapot op straat, bekladdert de bankjes, valt bezoekers van het Wilminktheater, Atak en alle andere passanten lastig door te bedelen en te schelden.

Wij hebben de burgermeester bij de vergadering in Stadsdeel Centrum er op aangesproken, echter er was bij hem tot op heden geen signaal binnen gekomen van de extreme overlast. Reden dus om met de partners en direct betrokkene ( Atak, Wilminktheater, ondernemers, omwonende en Enschede promotie) een brandbrief te sturen naar de burgermeester!

Deze brandbrief zal namens voorgenoemde vandaag worden aangeboden aan de burgermeester, Burgerbelangen Enschede ondersteunt deze brief van harte en verwacht dan ook dat er per direct, structureel wordt gehandhaafd door politie en de afdeling handhaving van de gemeente! Het is wat ons betreft onacceptabel dat deze mensen de sfeer en het veiligheidsgevoel van inwoners, omwonenden en ondernemers verpesten!


Dé zorg, uw zorg, dat is onze zorg…..

Ben Sanders 25.09.2014

Goed nieuws voor een deel van de zorgwerknemers in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg.

Waarom, eindelijk zijn er de CAO’s voor beide doelgroepen gekomen. Veelzeggend is het, dat de ontslagen medewerkers in de thuiszorg die vervolgens als ZZPer terug kwamen tegen een lager loon, zij dit verschil in loon alsnog met terugwerkende kracht krijgen gecompenseerd. Dus fijn om te horen en fijn om te weten dat er weer een stukje onduidelijkheid wordt opgelost. In onze eigen stad zijn wij ook heel intensief bezig met de zorg en dan m.n. met het nog ophalen en invullen van pijnpunten, open einden en knelpunten in het WMO beleidsplan 2015.

Dit concept plan waarover u allemaal hebt kunnen meepraten, moet a.s. maandag door de gemeenteraad worden vastgesteld. Om toch nog wat informatie op te halen bij de organisaties die de zorgvrager vertegenwoordigen en natuurlijk ook bij de zorgaanbieders hebben wij dinsdagmiddag en -avond als werkgroep ‘Meerjaren Agenda Zorg’ met de medewerking van de Griffie dit kunnen doen middels een ‘Hoorzitting’ in de Raadzaal. Er hadden zich bijna 40 vertegenwoordigers als woordvoerders van diverse organisaties aangemeld. Een veel gehoorde opmerking van hen is het gebrek of tekortkoming aan communicatie, dit zowel vanuit de landelijke als ook vanuit de lokale politiek.

Er is heel veel onduidelijk, en wordt het dan al duidelijk gemaakt, dan wordt het weer veranderd of gewijzigd. Wat ook veel wordt gehoord is de al bijna verplichte ‘Burgerparticipatie’, het vanuit de WMO gebruik moeten maken van de mantelzorger of vrijwilliger bij een vraag naar benodigde zorg. Wat verder ook bij vele zorgorganisatie naar voren komt is de onzekerheid m.b.t. de financiering. Ook daarin is nog veel onduidelijk m.n. hoe zij de komende jaren hun begrotingen moeten opstellen en hoe zij daarmee uit moeten komen. Maandag zullen wij met het instemmen met het Beleidsplan WMO2015 het eerste resultaat van onze inmiddels lange en intensieve voorbereidingen vastleggen. Dat wil dan nog niet zeggen dat het daarmee is gedaan en er na de invoering op 1 januari 2015 niets meer aan te veranderen of te wijzigen is.

Nee, 2015 is een overgangsjaar waarin e.e.a. met een ‘zachte landing’ in werking treed, een jaar waarin wij allen samen periodiek goed moeten kijken wat wel en wat niet goed is geregeld en wat moet worden bijgesteld en of aangepast. Dat betekent dat er open en transparant met elkaar verder moet worden opgetrokken om het uiteindelijk op 1 januari 2016 zodanig te hebben georganiseerd dat er met de WMO kan worden gewerkt op een manier waar de burger baat bij heeft en ook recht op heeft, er door de zorgaanbieder kwalitatief goed en naar tevredenheid kan leveren en op een manier dat de gemeente het geheel binnen de budgetten kan financieren. Dat alles is een heel spannende uitdaging die wij -als het even kan- in gezamenlijkheid als ‘Noabers’ naar goed Enschedees gebruik naar een voor allen tevreden resultaat moeten brengen. Wij, Tubanten hebben voor hetere vuren gestaan en die allemaal op kunnen lossen. En dan straks als alles weer ‘normaal’ loopt, misschien ook nog de zorgpremie een beetje omlaag!
Dus…..GEWOON SAMEN DOEN!