Berichten van 15.05.2014


De coalitie

Barbara Doosje 15.05.2014

Het bestuur van Burgerbelangen heeft vorige week na uitvoerig overleg akkoord gegeven aan het concept coalitieakkoord

zoals dat was onderhandeld door onze onderhandelaars, Andre le Loux, Hans van Agteren en Niels van den Berg.
Wij zijn erg blij met dit akkoord en in het bijzonder met alle punten die in ons verkiezingsprogramma stonden en die de komende vier jaar verwezenlijkt gaan worden. Zoals het samenwerken met de burger en het bedrijfsleven, 70+ nog altijd gratis met de bus, een fietspad langs de Zuid Eschmarkerondweg en het eerste stukje van de Euregioweg, het op de lange baan schuiven van de Usseler Es (helaas kon deze om technische redenen niet direct uit de planvoorraad), geen lastenverzwaring voor de burgers, een transparante boekhouding, meer geld naar de wijken en zo kunnen we nog wel even doorgaan. In het bijzonder zijn we blij dat Enschede met deze partijen een fris bestuur heeft, met een duidelijk andere bestuursstijl waar de burger de komende jaren veel gemak van gaat hebben. Wij wensen de coalitie een goede raadsperiode toe!


Vele handen maken licht werk

Barbara Doosje 15.05.2014

Nu de verkiezingen erop zitten is het voor het bestuur van Burgerbelangen Enschede tijd om ons te gaan richten op de komende raadsperiode

en dat we hier niet alleen in staan bleek uit het grote aantal aanmeldingen van vrijwilligers. Leden die al actief bij de campagne betrokken waren willen, nu de gemeenteraadsleden zijn gekozen, niet thuis op de bank gaan zitten en hebben zich allen bij ons gemeld voor een taak. Tijd dus voor het bestuur om te gaan delegeren.

Bij de komende ALV gaan we een nieuwe werkgroep starten die het werk wat de vorige periode met 5 fractievertegenwoordigers in de wijken werd gedaan met niet minder dan 15 personen gaat aanpakken. Een fractielid kan niet op meerdere plaatsen tegelijk zijn, dus de fractievertegenwoordigers zijn hard nodig om wijkraden, buurtcomités, speeltuinen etc te bezoeken. Wilt u daar niet op wachten en heeft u onderwerpen waar wij zeker wat mee moeten gaan doen de komende raadsperiode dan kunt u ons natuurlijk nu ook alvast mailen, via info@burgerbelangenenschede.nl , na de ALV zal de werkgroep zich aan u voorstellen.

Ook het bestuur zelf zal op de ALV twee nieuwe bestuursleden verwelkomen, wie dat zijn? Dat zal de 28ste duidelijk worden na de bestuursverkiezing, ook hierover later meer.


Stabiele portefeuille

Hans van Agteren 15.05.2014

Na intensieve onderhandelingen ligt er uiteindelijk een perfect coalitieakkoord voor de komende vier jaar,

waarbij onze burgers en partners in de stad centraal staan. Dat sluit daarmee exact aan bij de uitgangspunten van BBE.
In de afgelopen dagen hebben de onderhandelaars zich ook gebogen over de portefeuille verdeling. Met een voor de toekomst grote opgave en gegeven het uitgangspunt van 5 wethouders heeft dit voor BBE een mooie portefeuille opgeleverd.

De komende periode mag ik een vervolg geven aan mijn wethouderschap. Met het complete programma leefomgeving als basis, met daarin alle milieuzaken, het onderhoud openbare ruimte, maar ook de vergunningen en de handhaving. Vervolgens het domein vrijetijdseconomie waaraan nu ook evenementen en city marketing is toegevoegd. Ook de functie in de regio met recreatie en toerisme blijft de komende jaren mijn verantwoordelijkheid. Vervolgens kan ik uitvoering blijven geven aan verkeer en openbaar vervoer. Het complete buitengebied en de bestemmingsplannen complementeren dit deel van mijn stedelijke portefeuille. Tot slot zullen stadsdeelsgewijs werken en burgerparticipatie mijn portefeuille complementeren.

En…..stadsdeel Noord blijft mijn stadsdeel!! Een prachtige op de burger gerichte portefeuille waar ik de komende 4 jaar met vol overgave invulling aan wil geven. Gewoon SAMEN doen en duurzaam SAMEN sterk hand in hand gaan.


Duurzaam, SAMEN, sterker!

Niels van den Berg 15.05.2014

Het coalitieakkoord ‘duurzaam, samen, sterker!’ is gisteren rond het middaguur middels een persconferentie gepresenteerd.

Burgerbelangen Enschede zal de komende jaren samen met de D’66, VVD, CDA en CU dit akkoord een gezicht gaan geven. Meest essentieel daarbij is dat de gekozen principes en ambities ook daadwerkelijk vertaald gaan worden in de praktijk en dat deze aspecten ook herkenbaar zijn in de stad Enschede!
Burgerbelangen Enschede heeft hier alle vertrouwen in en kijkt vol goede moed naar de toekomst! Vanuit ons partijprogramma c.q. onze speerpunten zien wij diverse belangrijke zaken terug in het voorliggende akkoord. Zo blijft 70+ in de bus gehandhaafd, iets waar wij altijd voor gepleit hebben, alleen al vanwege het feit dat we de ouderen in onze stad niet moeten beperken in hun bewegingsvrijheid, waarmee voorkomen wordt dat een deel van deze doelgroep in een sociaal isolement raakt.

Een belangrijk aandachtspunt van onze partij is uiteraard de interactie met de burgers in de stad. Zelfredzaamheid, burgerparticipatie en communicatie zijn de bouwstenen van deze peilers. Wijkbudgetten zijn wat ons betreft de sleutel tot succes wanneer het gaat om het realiseren van bovenstaande. De wijkbudgetten worden gegarandeerd op peil gehouden met een kleine structurele impuls vanuit het vrijgespeelde ‘verander geld’. 

Aanleg van het fietspad langs de Zuid-Esmarkerrondweg, die al in ontwikkeling was, zal nu daadwerkelijk worden gerealiseerd, maar ook zal er na vele jaren een fietspad komen langs de Euregioweg. Een ander belangrijk punt waarvoor wij altijd hard gestreden hebben is dat de Usseler es niet bebouwd zal worden. Burgerbelangen Enschede wilde, evenals de coalitiepartners geen lastenverzwaring boven inflatiecorrectie voor de burgers. Dit zal niet gaan gebeuren, een mooi resultaat in een periode waarin bezuinigen nog altijd de boventoon zullen voeren.

Realistisch ramen en begroten en niet opportunistisch, zeker binnen het grondbedrijf. Dit zal ertoe moeten bijdragen dat we langzaam maar zeker in een verbeterde en financieel solide positie terecht komen. Aanzuivering van het weerstandsvermogen naar een ratio van 1.0 – 1.1 is gewenst en zal worden gerealiseerd de komende periode.

Tot slot hebben twee andere punten sterk onze aandacht de komende vier jaar! Dit zijn uiteraard de grote transities in o.a. de (jeugd)zorg en daarnaast zullen wij de vinger aan de pols houden in de stad om samen met de burgers, jong en oud het wijkwelzijn op peil te houden en het liefst verbeteren. Kortom, jongerenwerk, sport en cultuur hebben tevens onze aandacht. Onze verkiezingsslogan ‘gewoon samen doen! heeft na maanden keihard werken gestalte gekregen in het coalitieakkoord 2014 – 2018 onder de titel : “Duurzaam, SAMEN, sterker!” Nogmaals dank ik onze kiezers namens de gehele fractie voor het in ons gestelde vertrouwen!