Berichten van 23.03.2014


Oriënterende bijeenkomst op 22 maart 2014

Hans van Agteren 23.03.2014

Afgelopen zaterdag is er op uitnodiging van D66 de eerste bijeenkomst geweest om politiek te duiden, zodat er de vervolgstappen kunnen worden gezet.

Door de uitslag van de afgelopen verkiezingen, is het politieke spectrum dichter bij elkaar gekomen. Waarbij we kunnen constateren dat de huidige coalitie, ondanks het positieve rapportcijfer n.a.v. het onderzoek van Marcel Boogers, haar meerderheid heeft verloren. Er is geen sprake van een politieke aardverschuiving over links of over rechts, echter geeft de uitslag aan dat bij de bevolking de behoefte leeft aan constructieve middenpartijen. Of de uitslag mede bepaald is door landelijke beleid is voor Burgerbelangen minder interessant. De kiezer heeft gesproken en wij beschouwen de uitslag als een vaststaand feit.

M.b.t. de vorming van een nieuw college zijn wij ten volle bereid, ook gezien de uitslag, om weer deel te nemen aan een nieuwe periode en een wezenlijke bijdrage te leveren aan een goed bestuur voor onze stad. Met de wetenschap dat de majeure opgaven die er liggen de komende jaren een zware wissel zullen trekken op de samenleving heeft de stad behoefte aan een sterk en breed gedragen coalitie.

Burgerbelangen ziet het als een uitdaging en een plicht om de kosten voor de burger niet boven inflatie te laten stijgen, de aandacht voor senioren te bevorderen, extra aandacht te geven aan veiligheid, duurzaamheid, milieu en Onderwijs ( met name VMBO), de bereikbaarheid van onze stad te optimaliseren ( zowel ter ontlasting van overlast voor de burgers als stimulering van onze economie) en vol in te zetten op het creëren van banen. Waarbij voor Burgerbelangen de focus ligt bij de ontwikkelingen in de binnenstad, het verduurzamen van de woningvoorraad, het gebied Kennispark, de optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkelingen qua werkgelegenheid rondom de luchthaven de juiste opties zijn om dit te realiseren. Daarnaast zijn we ons bewust van de grote opgave rondom de 3 decentralisaties en het in toom houden van ons huishoudboekje. Samenwerking in de Regio en Netwerkstad is prima mits dit niet ten kosten gaat van de ontwikkeling van Enschede zelf en met behoud van eigen identiteit.

Er komen steeds meer taken, zoals de decentralisaties vanuit rijksoverheid bij, hierdoor zal voor het nieuwe college de werkdruk alleen maar toenemen. Daarnaast zal het nieuwe college zich veel meer dan in de vorige periode moeten richten naar de samenleving. Met burgers, bedrijfsleven en partners in de stad zal de dialoog moeten worden aangegaan, de samenwerking gezocht, eerst ophalen en dan uitvoeren, communiceren over heden en toekomst en het nieuwe college zal aan de inwoners van de stad periodiek verantwoording over het gevoerde beleid moeten afleggen. Daarom willen wij pleiten voor de optie van een zesde wethouder in het nieuwe college.

Getalsmatig zijn er diverse coalitie mogelijkheden met een meerderheid denkbaar, waarbij Burgerbelangen Enschede kan meegaan in het voorstel om een Informateur aan te stellen waarbij volgens ons de grootste partij D66 het voortouw moet nemen. Op grond van de politieke verhoudingen en de grote opgave voor de komende jaren, stellen wij voor een coalitie te vormen met een getalsmatig voldoende grote meerderheid in de Raad en een evenwichtige personele bezetting van het nieuwe college. We hebben de afgelopen vier jaar geconstateerd dat goed collegiaal bestuur zijn vruchten afwerpt, en hechten eraan te zeggen dat wij dit een voorwaarde vinden voor de nieuwe coalitie.
Wat Burgerbelangen betreft is en blijft het een kwestie van gewoon samen doen.


Trots op de uitslag

Hans van Agteren 23.03.2014

Langs deze weg wil ik eenieder die op ons heeft gestemd danken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Ik ben zeer blij met de constante groei die de partij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Terwijl we wisten dat er moeilijke tijden zouden aanbreken, hebben we de laatste vier jaren verantwoordelijkheid genomen. Ondanks die college verantwoordelijkheid zijn wij van 4 naar 5 zetels gegaan. Een topprestatie van formaat! Waardoor we de komende vier jaar in de raad weer sterker vertegenwoordigd zullen zijn. Tevens hebben we hiermee aangetoond dat wij een betrouwbare coalitie partner zijn. Wellicht hadden we zelfs in de aanloop naar de verkiezingen, met een groei van 2 zetels rekening gehouden, echter de ongenuanceerde publicaties over mogelijke extreme bomenkap rondom de luchthaven, hebben naar onze mening, de kiezer op het laatst hun keuze doen veranderen. Ook kunnen we constateren dat het grote aanbod van andere lokale partijen de uitslag voor ons niet positief heeft beïnvloed.

De gerealiseerde groei is enerzijds tot stand gekomen door de burgergerichte werkwijze en de positief kritische, maar bovenal constructieve opstelling van de afgelopen jaren. We kunnen constateren dat het lokale geluid door de samenleving wordt gewaardeerd.

Anderzijds heeft de geweldige inzet van ons totale campagne team bijdrage aan het resultaat. We straalden saamhorigheid uit, waren zichtbaar in de campagne. We gingen de debatten aan. We hebben prachtig en inhoudelijk geweldig drukwerk verspreid. We gaven ook alle kandidaten de ruimte om voor hen zelf campagne te voeren. Waardoor de kwaliteit en collectiviteit nog meer werd benadrukt. Al met al een collectieve prestatie waar wij zeer trots op kunnen zijn. Want voor Burgerbelangen blijft het een kwestie van Gewoon Samen Doen.


Nieuwe fractie!

Niels van den Berg 23.03.2014

De verkiezingen zijn voorbij en afgelopen donderdag heeft burgemeester P. den Oudsten kenbaar gemaakt welke kandidaten voor de verschillende partijen in de gemeenteraad zitting zullen nemen.

Op voorhand was het voor Burgerbelangen Enschede al duidelijk dat er in ieder geval één persoon mee zou gaan stoppen. Na meerdere raadsperiodes en 1 periode als wethouder stopt Andre le Loux ermee. De partij heeft enorm veel aan hem te danken en wil hem daar in deze nieuwsbrief nogmaals hartelijk voor bedanken!
In de nieuwe fractie zijn drie vertrouwde gezichten terug gekeerd namelijk, Hans v. Agteren, Ben Sanders en Niels van den Berg. Hierbij voegen zich twee nieuwe gezichten te weten; Barry Overink en Zehra Ceben. Hiermee bestaat onze fractie, voor het eerst sinds de partij ruim twintig jaar geleden is opgericht, uit vijf personen! Afhankelijk van de rol die Burgerbelangen Enschede zal gaan spelen de komende vier jaar, zal ook Marc Teutelink nog toetreden. Daarmee zijn wij van mening dat wij een sterke fractie hebben die, evenals de vorige, op basis van vertrouwen, collegialiteit en saamhorigheid zal gaan samenwerken! Ook fractieondersteuners Ruud v. Leeuwen en John Vluttert zullen deel uit maken van het team! Een dezer dagen zullen wij de stadsdelen en de verschillende portefeuilles met elkaar gaan indelen, waarna wij er helemaal klaar voor zijn. Kortom wij hebben er zin in en gaan er vol vertrouwen tegenaan! Gewoon samen Doen!


Afscheid van de politieke arena

André Le Loux 23.03.2014

Beste leden en lezers van onze nieuwsbrief,

Het was natuurlijk al enige tijd bekend, maar nu is het definitief.
Ik ga de politieke arena verlaten.

Na twintig jaar Burgerbelangen Enschede ga ik het wat rustiger aan doen. In de luwte blijf ik de partij echter volop steunen.
Een beter moment om te stoppen had ik mij niet kunnen bedenken, we hebben een uitstekende fractie en ook nog een zetel meer. We zijn een partij geworden die er echt toe doet en zeker in staat is de burgerparticipatie (die bij mij hoog in het vaandel staat) een schwung te geven. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken u allen te bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Waar u voorheen bij mij terecht kon heb ik er het volste vertrouwen in dat u nu bij een van de huidige fractieleden kunt aankloppen en dat zij u voorthelpen.
En mocht het zo zijn dat u desondanks liever met mij contact wilt opnemen dan kan dat natuurlijk altijd.
Ik wens u, Burgerbelangen en de stad alle goeds toe.