Berichten van 07.03.2014


Tijdelijkheid mentaliteit?

Zehra Ceben 07.03.2014

De eerste lichting gastarbeiders van de jaren 60 naar Nederland kwamen met de bedoeling geld te verdienen

en dan weer terug te gaan naar hun land van herkomst. Zij wilden maar tijdelijk in Nederland blijven. Inmiddels zijn we meer dan 50 jaar verder. Het tijdelijke bestaat niet meer. Op de basisscholen spelen alle kinderen samen ongeacht religie, huidskleur en afkomst. Op de middelbare scholen zie je dikwijls dat er helaas een scheiding plaatsvindt. Enschedese jongeren trekken meer op met jongeren van de zelfde afkomst. Waarom?
Ligt het aan de opvoeding van de ouders? Integratie? Zich hier niet thuis/welkom voelen? Cultuurverschillen? Iedereen in dit land heeft dezelfde rechten of je nu van Turkse , Marokkaanse, Nederlandse of andere komaf bent.
Inmiddels hebben er in de afgelopen 50 jaar in de landen van herkomst positieve ontwikkelingen plaats gevonden. Belangrijk is hierbij dat mensen zich gaan afvragen waar men zich thuis voelt en daar ook naar gaat handelen met behoud van identiteit. Het gaat erom dat men een keuze kan maken waardoor men zich gelukkiger voelt. Respect voor de keuze die je maakt! Kies je voor de land van herkomst dan zijn er tal van mogelijkheden. Kies je voor Enschede, probeer dan een balans te vinden tussen 2 landen en culturen. Investeer in je sociale positie. Ga verkennen. Laat vastgeroeste opvattingen los en ga volledig op in de omgeving zonder te vergeten waar je oorspronkelijk vandaan komt.

Wij kunnen met z’n allen een steentje bijdrage voor een beter Enschede! Dus gewoon samen doen


Honderden schoonmakers dreigen hun baan te verliezen

Gert Kel 07.03.2014

Honderden schoonmakers dreigen hun baan te verliezen doordat lokale overheden de schoonmaak van hun panden

niet langer meer door schoonmaakbedrijven laten doen.

Twee weken geleden heb ik een item geschreven over huishoudelijke hulpen die wederom slachtoffer van bezuinigingen worden. 3 Maart zat ik naar het journaal te kijken en schrok ik van het bericht dat steeds meer gemeenten de schoonmaakwerkzaamheden gaan uitbesteden aan de sociale werkvoorziening. Bestuurders laten daarmee naar eigen zeggen hun sociale gezicht zien. Volgens deze bestuurders helpen ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan volwaardig werk.

Ik vind dit asociaal beleid. Mochten deze plannen ook in Enschede gaan gebeuren, dan worden schoonmakers ontslagen, die vervolgens in een uitkering belanden. Zo halen gemeenten mensen uit de ene kaartenbak, om een andere kaartenbak weer te vullen. Een op de elf inwoners van Enschede moet nu al rondkomen met een inkomen op bijstandsniveau en helaas moeten steeds meer burgers gebruik maken van de Voedselbank en Stadsbank. Dit kunnen we echt niet langer pikken. De landelijke politiek schuift de problemen richting de gemeente, en loopt vervolgens trots te zijn dat het economisch beter gaat.
De kloof tussen armoede en rijkdom wordt in Nederland steeds groter. Bestuurders die zich over de rug van de zwakkeren in onze samenleving willen verrijken zijn bij mij en natuurlijk bij Burgerbelangen Enschede totaal aan het verkeerde adres. Veel politieke partijen praten over sociaal beleid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop toch werkelijk dat iedereen ook na de verkiezingen sociaal beleid gaat voeren.
Wij van Burgerbelangen Enschede zullen er alles aan gaan doen om iedereen aan hun beloftes te houden en ook daadwerkelijk voor de zwakkeren in Enschede op te komen.


Burgerbelangen Enschede en de speerpunten in het Centrum

Albert Veldt 07.03.2014

Betrokkenheid van de burger, bedrijven en partners staat bij Burgerbelangen hoog in het vaandel.

Het instellen van de wijkbudgetten is dan ook mede op initiatief van Burgerbelangen tot stand gekomen. Hiermee geven we ook aan er vertrouwen in te hebben dat burgers zelf initiatief kunnen nemen en daarvoor ook worden beloond door financiële ondersteuning bij de uitvoering van allerlei op te zetten activiteiten of projecten. De inwoners geven zelf de prioriteiten aan. De burgerparticipatie komt zo pas echt op gang
In de afgelopen jaren heeft Burgerbelangen zich volop ingezet tijdens de vergaderingen voor het stadsdeel Centrum. In het Centrum zijn veel projecten die volgens planning verlopen. Waarbij tijdens de realisatie overlast kan ontstaan voor de omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de realisatie van de Zuidelijke ingang voor de Van Heekgarage. Ondernemers hebben daar behoorlijk last van gehad, maar je kunt alleen via duidelijke communicatie uitleggen wat, wanneer zal gebeuren. Dat de stationstunnel (waar wij erg op tegen waren) er niet is gekomen, staat meer in het licht van bezuinigingen dan van luisteren naar de burgers. Al met al toch een gelukkig eind in dit verhaal. Overlast in het Centrum van geweldplegers, vaak mede door drankmisbruik, zal niet altijd te voorkomen zijn, maar repressief optreden en patrouilleren helpt wel veel. Burgerbelangen heeft zich dan ook steeds positief ingezet op bijvoorbeeld handhaving door voldoende agenten, de PUB ploeg en extra camera’s op onveilige plaatsen. Burgerbelangen heeft zich ook ingezet om de drugsdeal overlast die er rond het station bestond op te lossen en met redelijk succes, waarvoor dank aan Albert Bootsma de toenmalige Stadsdeelmanager.

Voor de komende periode gaan we er wederom vanuit dat wij geen extra lastenverhoging voor de burger en bedrijven hoeven in te voeren. Specifiek voor het Centrum blijft een goede bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer naar de binnenstad essentieel. Het centrum van Enschede moet leefbaar zijn voor zowel bewoners, ondernemers en bezoekers. Burgerbelangen overweegt een fietsverbod tijdens winkelopeningstijden in te voeren langs de dagmarkt en op het van Heekplein tijdens de dinsdag en zaterdag weekmarkt, alsmede extra fietsparkeergelegenheden (o.a. nietjes) te creëren om het wildparkeren van fietsen tegen te gaan. Het verder realiseren van mogelijkheden voor de kleine zelfstandige ondernemers om zich in de straatjes van de binnenstad te kunnen vestigen door o.a. het verlenen van startsubsidies (o.a. gevelrenovatie) en/of aanpassing bestemmingsplan. Tot slot de te houden evenementen en activiteiten om Enschede te promoten, dienen in eerste instantie aantrekkelijk vóór en gericht te zijn op de eigen bewoners.


Burgerbelangen Enschede en de speerpunten in Noord

Niels van den Berg 07.03.2014

Na bijna vier jaar is het goed om als partij de balans op te maken in stadsdeel Noord.

Wij hebben er nooit een geheim van gemakt voorstander te zijn van de luchthaven. Die luchthaven gaat er nu binnen afzienbare tijd ook komen. Verder denk ik aan de studenten huisvesting problematiek, die sinds het begin onze aandacht heeft gehad en waar inmiddels een oplossing voor is gevonden een goede uitkomst voor de leefbaarheid in Twekkelerveld.
Wij hebben getracht zoveel mogelijk wijkraadvergaderingen te bezoeken. Maar met vaak volle agenda’s is het niet altijd mogelijk geweest. Echter hebben we zeer goede contacten met de wijkraad voorzitters, en op die manier is het effectief en slagvaardig werken in beide richtingen. Hier komt onze slogan ”gewoon samen doen” mooi tot uiting. Wij hebben ons vier jaar lang laten zien in uw stadsdeel. Wij hebben aan menig keukentafel gezeten, en wij zijn prima benaderbaar geweest. Voor de komende periode gaan we er wederom vanuit dat wij geen extra lastenverhoging voor de burger hoeven in te voeren. Specifiek voor Noord geld dat Verkeer m.b.t. het luchthaventerrein mag niet wijkbelastend worden en dient te passen binnen de contouren zoals die zijn vastgesteld, met indien nodig t.z.t. de aansluitingen op de A1 en nieuwe NOEK (Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark).
De recente plannen vanuit provincie en ondersteunt door de dorpsraad Lonneker om te pleiten voor een rondweg op bestaande wegen kan op onze steun rekenen. In Twekkelerveld dient een jongeren ontmoetingsplek te worden gerealiseerd. De behoefte in Twekkelerveld aan één wijkcentrum blijft bestaan. Samen met de wijkraad wil Burgerbelangen actief zoeken naar oplossingen.
De wijkpolitie dient een fysieke plek in het servicecentrum Noord te behouden. Tijdens evenementen rondom het stadion en op het UT terrein moet parkeren in de wijken zoveel mogelijk worden ontlast. Prioriteit dient te worden gelegd bij een optimale afstemming van activiteiten tussen de verschillende partners. Een in te stellen tijdelijke parkeerverbod bij wedstrijden kan hier een bijdrage aan leveren. Optimalere bezetting van de aanwezige P&R mogelijkheden.
Samen met bewoners en woningbouwcorporaties een nieuwe visie Mekkelholt ontwikkelen in combinatie met duurzaamheidmaatregelen. Met als doel de renovatie van de wijk eerder te kunnen realiseren.


Burgerbelangen Enschede en de speerpunten in Oost

Niels van den Berg 07.03.2014

Na vier jaar is het goed om als partij de balans op te maak in stadsdeel Oost.

Op voorhand stonden er een aantal speerpunten op onze politieke agenda. Ten eerste is er de verbeterde ontsluiting van de nieuwbouw wijken en de dorpskern Glanerbrug. Hier zijn inmiddels verkeerskundige aanpassingen gedaan. Dit op zich helpt, maar we blijven benadrukken dat het nog beter kan en moet! Verder zal binnenkort gestart gaan worden met de aanleg van een fietspad langs de Zuid-Esmarkerrondweg, ook een speerpunt van Burgerbelangen sinds jaar en dag. Toen kwam daar ineens de discussie rondom de nieuw te bouwen moskee. Een discussie die commissielid Niels van den Berg namens de fractie open heeft gevoerd. Hier kwam het mooiste compliment naar voren van een van de Turkse leden van de bouwcommissie. Hij zei; “We verschillen van mening op een groot aantal punten, maar jullie wijze van communiceren en handelen, daar hebben we enorme waardering voor. Een ander belangrijk punt is dat er geen grootschalige uitbreiding komt van professioneel vuurwerkopslag. Enschede en vuurwerk is en blijft geen goede combinatie.
Voor de komende periode gaan we er wederom vanuit dat wij geen extra lastenverhoging voor de burger hoeven in te voeren. Specifiek voor Oost blijft een betere verkeersveiligheid op het kruispunt Oostweg-Schukkinkweg een belangrijk aandachtspunt. Burgerbelangen blijft van mening dat er voor de Action in Glanerbrug een andere geschikte locatie moet worden gevonden om met name de verkeersoverlast en de leefbaarheid in de wijk weg te nemen. Het realiseren van een vrachtwagenparkeerplaats op het Euregio terrein moet er voor zorgen dat de leefbaarheid in wijken en dorpen kan worden geoptimaliseerd.

Wij hebben zoveel mogelijk de wijkraadvergaderingen bezocht. Maar met elf wijkraden in stadsdeel Oost is dat bijna niet te doen. Echter hebben we zeer goede contacten met de wijkraad voorzitters, en op die manier is het effectief en slagvaardig werken in beide richtingen. Hier komt onze slogan ”gewoon samen doen” mooi tot uiting. Wij hebben ons vier jaar lang laten zien in uw stadsdeel. We hebben aan menig keukentafel gezeten, en wij zijn prima benaderbaar geweest.


Burgerbelangen Enschede en de speerpunten in West

Ben Sanders 07.03.2014

Betrokkenheid van de burger staat bij Burgerbelangen hoog in het vaandel.

Het instellen van de wijkbudgetten is dan ook mede op initiatief van Burgerbelangen tot stand gekomen. Hiermee geven we ook aan er vertrouwen in te hebben dat burgers zelf initiatief kunnen nemen en daarvoor ook worden beloond door financiële ondersteuning bij de uitvoering van allerlei op te zetten activiteiten of projecten. De inwoners geven zelf de prioriteiten aan. De burgerparticipatie komt zo pas echt op gang. Burgerbelangen heeft haar betrokkenheid naar u voortvarend opgepakt. In samenwerking met de Bewoners Kotmanpark hebben we ons sterk kunnen maken voor de realisatie van de ontsluiting van de Kortmanpark kantoortorens via de Zuiderval en tevens het oplossen van het parkeer- en energieprobleem in en rond de appartementen aan de Schiermoninkooglaan. Ook hebben wij door vol te houden de Usseler Es kunnen behouden en zijn gelukkig ook enkele boerderijen in de Westkrans weer verkocht en in gebruik. Ook daarvoor hebben wij als Burgerbelangen ons sterk gemaakt.

Een ander hoogtepunt voor Burgerbelangen was het omarmen tijdens de motiemarkt Opinie053 in 2011 van de motie ‘Dorpshart Boekelo’, het uitwerken ervan en brede steun van andere partijen zoeken en krijgen en het geld er voor moest worden gevonden. Het bleef angstig stil, maar het begon te lopen nadat ons commissielid Ben Sanders in 2012 met een tweede motie is gekomen om de uitvoering van de eerste motie hiermee af te dwingen. Samen met de Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV), de Dorpsraad en de gemeente is er het ‘Voorkeursmodel Boekelo’ opgesteld. Het mooie resultaat is dat het geld werd gevonden en de versnelde werkzaamheden in 2013 zijn gestart en voltooid is.

Voor de komende periode gaan we er wederom vanuit dat wij geen extra lastenverhoging voor de burger hoeven in te voeren. Specifiek voor West dient de betrokkenheid van de inwoners bij de herstructurering Oost Boswinkel te worden voortgezet.
Door de bouw van het van der Valk hotel en de fastfood-restaurants aan het Spaansland en de Zuiderval en de moskee aan de Wethouder Beverstraat zal de verkeersdruk in dit gebied toenemen maar dit mag niet leiden tot verkeersoverlast voor omwonenden. Om vergrijzing van het kerkdorp Usselo te voorkomen moet het woonvriendelijk voor starters worden, zodat jongeren met kinderen in Usselo kunnen komen te wonen en niet alleen de gesettelde gemeenschap.
Afstemming tussen de gemeenten over de visie op het buitengebied Twekkelo is belangrijk. De gemeente Enschede en Hengelo blijken niet altijd dezelfde interpretatie van de visie te hebben, waardoor verschillend beleid wordt gehanteerd. Verdere industrialisering doet afbreuk aan de recreatieve en kleinschalige agrarische functie.
De zoutcavernes moeten op een milieuvriendelijke wijze worden gestabiliseerd.


Oudere berichten