Berichten van 17.11.2012


Het verkeer in het centrum van Enschede valt stil!

Albert Veldt 17.11.2012

Het verkeer in Enschede is momenteel een ramp. Nu is het zo dat er veel bouwwerkzaamheden plaatsvinden

onder andere op de kop van de Kuipersdijk waar de van Heekgarage een nieuwe ingang krijgt. Ook de marktkooplui ondervinden hier veel last van en uiteraard de automobilisten, maar ook de voetgangers. U zult zeggen dat dit allemaal toch ook logisch is en uiteraard hebben wij daar ook tot op zekere hoogte begrip voor. Maar toch zal het nooit meer zo worden zoals u gewend was, een rondje (klein) centrum kan ook na het gereedkomen niet meer, want achter de Mooienhof wordt het straks éénrichtingsverkeer.
Vorige week kregen we nog een interessante discussie want komend van het zuiden, Kuipersdijk richting centrum zou je niet rechtsaf mogen! Wat blijkt echter, doordat veel mensen compleet vastlopen heeft onze afdeling verkeer besloten voorlopig het rechtsaf slaan wél toe te staan. De Beltstraat, niet ingericht voor bussen, is speciaal voor Connexxion breder gemaakt en de bussen mogen zomaar in twee richtingen rijden. Dit alles zonder toestemming van de raad en blijkbaar zonder advies van verkeersdeskundigen, fietsersbond of gehandicaptenraad!! Nog geen drie jaar geleden is er door PvdA, CDA, VVD en Burgerbelangen met meerderheid een motie aangenomen van de Beltstraat weer een tweerichtingsstraat te maken. Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen, maar het college heeft er toch geen uitvoering aangegeven i.v.m. het negatieve advies van verkeersdeskundigen en de fietsersbond.
Als je dan nu de situaties bekijkt in de binnenstad met de getroffen maatregelen zonder enige inspraak van de raad, ga je toch echt twijfelen aan ons democratisch rechtsbeginsel. Er zou nog een verkeerstelling gehouden worden om te kijken hoe de intensiteit en bereikbaarheid van de stad wordt ervaren. Ik zou zeggen stop daar maar mee, al die teleurgestelde toeristen die zich compleet vast rijden zie je toch niet meer terug. Opmerkelijk dat Hengelo juist méér Duitse bezoekers krijgt, ik vraag me af hoe dat nou kan…………………….


Kick off Campagne Cruijff Court Schutte’s Bosschool.

Ben Sanders 17.11.2012

Vrijdag 16 november was ik i.v.m. de verhindering van de Wethouders Hatenboer en Wallinga uitgenodigd om

als Voorzitter van het Stadsdeel Oost een woordje te spreken namens het Gemeentebestuur tijdens een kick off bijeenkomst op de Schutte’s Bosschool aan de Floraparkstraat 390 in Enschede. Tijdens deze bijeenkomst werd het startschot gegeven voor een campagne om een aangepast Cruijff Court te kunnen realiseren op het terrein van de school.
De Schutte’s Bosschool uit Enschede is een school voor kinderen met een chronische ziekte of een beperking. De school kan via de Cruijff Foundation de beschikking krijgen over een aangepast Cruijff Court, een multifunctioneel sportveld speciaal voor kinderen met een handicap. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, maar daarvoor moet de school wel eerst zelf een groot bedrag van € 80.000 bij elkaar zien te brengen om dit financieel mogelijk te maken. Het komende jaar zullen zich daarvoor veel vrijwilligers gaan inspannen en zullen er diverse acties op touw worden gezet. De stichting Vrienden van de Schutte’s Bosschool, is hiervoor verantwoordelijk. In het bestuur van deze stichting zitten, naast een tweetal leerkrachten, een aantal ouders die een zoon of dochter op deze school hebben. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer een promotiefilmpje gepresenteerd waarmee zij sponsoren en donateurs willen werven. Ook werd tijdens de bijeenkomst de ambassadeur van deze campagne bekend gemaakt. Dit is Petra Garnier, winnares van de bronzen medaille op de Paralympics in Londen (rolstoelbasketbal). Zij is overigens ook werkzaam bij de gemeente Enschede. De openingshandeling werd ook door haar, een vertegenwoordiger van FC Twente en ondergetekende verricht. Bij de bijeenkomst waren alle kinderen en leerkrachten van de school aanwezig. Daarnaast ontvingen alle ouders eveneens een uitnodiging. Ook was de media als TC Tubantia en RTV EnschedeFM aanwezig. Voor meer informatie over de school verwijs ik u naar hun facebooksite: www.facebook.com/vriendenvanschuttesbosschool

 , zie ook www.schuttesbosschool.nl .


Begroting 2013-2016

André Le Loux 17.11.2012

In de vorige nieuwsbrief heb ik u een en ander gemeld over de begroting, vandaag het vervolg.

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad de begroting goedgekeurd. Het werd een heuse marathonzitting; om 15.00 uur begonnen en de laatste stemmingen vonden plaats om 23.50 uur. Zoals al gezegd er moet ongekend veel worden bezuinigd. We hebben kunnen bewerkstelligen dat de last niet bij de burger gelegd wordt, er wordt vooral ingeteerd op de reserves. Tijdens het debat hebben we een aantal bijstellingen in de begroting kunnen bewerkstelligen. Zo heeft Burgerbelangen samen met de andere coalitiepartijen een motie ingediend die het college opdraagt om uitvoering te geven aan de verbetering van het centrum van Boekelo. Ook hebben we, samen met VVD en PvdA, € 50.000 vrij kunnen maken om een deel van de bezuinigingen per 2014 op leerlingenvervoer ongedaan te maken. Het voorstel leerlingenvervoer moet nog worden besproken en wij zullen trachten bezuinigingen helemaal te voorkomen!! Samen met de andere coalitiepartijen hebben we een amendement ingediend om met ingang van 2014 € 200.000 extra vrij te maken voor beheer openbare ruimte. De burgers hebben recht op een nette leefomgeving.
De ingeboekte bezuiniging op de bijzondere bijstand gaat niet door,samen met de coalitiepartijen hebben we aangegeven dat geld voor bijzondere bijstand in voldoende mate beschikbaar moet blijven voor de doelgroep die hier noodgedwongen gebruik van moet maken.
Tot slot hebben we in het debat middels amendementen extra aandacht gevraagd voor de werkloosheid onder jongeren en voor de wijk Oost Boswinkel.