Berichten met label 'stadsdeelcommissie-oost'


AZC en Esmarkeveld, Hooien als de zon schijnt

Niels van den Berg 16.09.2016

De voorzitter van de omwonenden commissie, dhr. Dick Buursink vraagt in een schrijven om een actievere houding van de gemeenteraad. Tegelijkertijd verstuurt wethouder Jurgen van Houdt een memo met betrekking tot het standpunt van de gemeente Enschede. Men wil niet nog eens een jaar doorkomen met onzekerheden en onduidelijkheden. De gemeente wil verantwoordelijkheid nemen. Moeten wij die verantwoordelijkheid nemen op alle fronten?

Advies omwonenden commissie;
De vraag op dit moment is:
1. is de “Wegener” noodopvang en het laten participeren van statushouders in de Enschedese samenleving voldoende wanneer het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid?
2. moeten we onder de huidige omstandigheden en voorliggende feiten ook nog een AZC realiseren?
3. Wat doen wij met het advies van Dick Buursink als spreekbuis van de omwonenden, of beter gezegd met de open einden die hij aan de orde stelt?

Realisatie AZC een “must”?
Waarom maakt de wethouder kenbaar in zijn schrijven dat de Staatssecretaris een claim tegemoet kan zien wanneer gemaakte afspraken m.b.t. realisatie niet worden nagekomen? De wethouder lijkt kostte wat kost een AZC te willen realiseren. Uit de memo blijkt tevens dat hij met die insteek aanschuift aan de “Provinciale regietafel” en dan onder het mom van: “Het dak repareren als de zon schijnt” aldus stelt hij in zijn schrijven.

Hooien als de zon schijnt;
Volgens BBE is het gezegde “Hooien als de zon schijnt” meer treffend. Een overgrote meerderheid van de inwoners in Enschede Oost wil immers geen AZC op het Esmarkerveld. Volgens ons moeten wij, de volksvertegenwoordigers daar rekening mee houden en is het niet het College aan te rekenen. De gemeenteraad, het volk vertegenwoordigende orgaan kan hieraan sturing geven. Dat gebeurt nog steeds niet, “men” vind het allemaal prima, wij hebben dat te accepteren. Maar dit neemt niet weg dat het wel een erg bittere pil is voor de vele inwoners van Enschede Oost, die zich na twee jaar onzekerheid nog altijd niet gehoord en vertegenwoordigd voelen. Het wordt tijd dat de gemeenteraad nú gaat hooien als de zon schijnt, na de droogte van afgelopen dagen lijkt dat een redelijk eenvoudige opgave.


Pro actief in gesprek met het COA

Niels van den Berg 04.09.2016

Het AZC Esmarkerveld is en blijft een actualiteit van de dag. Er zit een behoorlijke geschiedenis op dit dossier. Een dossier waarbij een overgrote meerderheid voor een opvang voor asielzoekers heeft gestemd. Niet lang daarna is er ook voor de komst van een noodopvang gestemd. Deze noodopvang is inmiddels geheel gereed, maar staat leeg. Dat gegeven samen met een aantal andere feiten maakt dat zich de vraag weer opspeelt of er überhaupt nog wel een asielzoekerscentrum nodig is. Waar zijn de destijds verwachtte enorme asielzoekersstromen? Die vraag gaat ook op voor de regio Twente en m.n. voor Enschede. Het is het C.O.A. zelf, dat nu het aantal opvangplekken en de aangeboden locaties ter discussie stelt. Dat is ook onze collega’s van D66 Enschede opgevallen en die zijn inmiddels ook van mening dat het definitieve besluit nu niet weer uitgesteld moet gaan worden. Dat gegeven heeft ongetwijfeld ook te maken met de weerstand in de directe en omliggende wijken in het recente verleden.

Burgerbelangen Enschede is verrast en tevreden dat onze collega’s de zaak belichtten zoals zij dat onlangs duidelijk hebben gemaakt. Wij hebben al eerder gesteld dat er wat ons betreft een streep mag door het geplande AZC op het Esmarkeveld. Dit is tevens een unieke mogelijkheid voor de wethouder om de onderlinge band met de bewoners te versterken en de nodige reparaties te verrichten. Dat vraagt wel om een pro actieve houding want ik kan mij zo voorstellen dat er meerdere gemeenten zijn die zullen gaan lobbyen om het niet door te laten gaan. Het is een uitgelezen kans.

Er ligt weliswaar een contract tussen gemeente en COA, eenzijdige ontbinding van dit contract zal kosten met zich mee gaan brengen maar wat zijn de werkelijke kosten als het in overleg gaat, en wat zijn de kosten wanneer er een AZC voor leegstand wordt gebouwd? Inmiddels is de bouwgrond gesaneerd en is er een geasfalteerde uitvalsweg aangelegd voor de omwonenden in het gebied. Deze weg is niets meer of minder dan een belofte uit het verre verleden die nu is waargemaakt. De gemaakte kosten voor het saneren van de grond die kunnen mogelijk worden weggestreept tegen de drie ton die wij als gemeente nog tegoed hadden van het COA vanuit het verleden. Immers bij een situatie waarbij er geen AZC wordt gerealiseerd zijn er ook geen middelen nodig voor de sociale inbedding. Het niet realiseren van een AZC heeft niets uit te staan met wel of niet barmhartig zijn. Wel is het tijd om barmhartig te zijn naar de inwoners van onze stad toe, m.n. in dit specifieke stadsdeel. Een kans voor open doel… niet te missen lijkt mij? Mochten er hoe dan ook bedden nodig zijn voor vluchtelingen, dan staat het voormalige Wegenerpand het COA ter beschikking. De huur- c.q. beschikbaarheidsperiode mag wat ons betreft wel worden verlengt.


Drugsstrijd bijna gewonnen?

Marc Teutelink 08.07.2016

Afgelopen dinsdag avond was de stadsdeelcommissie Oost volledig gewijd aan de drugsproblematiek in Glanerbrug. Burgemeester Onno van Veldhuizen heeft in Glanerbrug tekst en uitleg gegeven over de drugsoverlast in Glanerbrug en zijn boodschap was heel duidelijk: “We zijn aan de winnende hand. Onze maatregelen hebben effect, maar we zijn er nog niet”. Inmiddels zijn er reeds 5 drugspanden gesloten, zijn er twee drugsdealers vertrokken en heeft de politie en gemeente nog een aantal panden in het vizier.

De burgemeester gaf aan dat het balletje aan het rollen was gezet door de vragen die door Burgerbelangen zijn gesteld. Ondertussen is er een actief politie team gevormd om de kopstukken op te pakken en de burgermeester en politie waren erg blij met de initiatieven die ontplooid worden in Glanerbrug, want zonder de ogen en oren van de buurtpreventie teams wordt het lastig om als politie en gemeente adequaat en daadkrachtig te reageren.

Wij vinden het fantastisch hoe de Glanerbruggers het hebben opgepakt en zijn met name trots op het burgernet initiatief van Jeroen Sluik. Deze stichting heeft inmiddels 60 vrijwilligers verzameld die de buurtpreventie van Glanerbrug willen vormen. En dat het effect heeft blijkt uit de hoeveelheid meldingen, die van meer dan 60 per dag daalde tot vrijwel nihil.

Het was mooi om te zien dat tijdens de vergadering burgers, winkeliers en de dorpsraad ook bereid bleken, om verdere samenwerking met burgernet aan te gaan. Alle lijntjes kwamen samen: gemeente, politie, burgers, winkeliers en de politiek.

Een bijzonder knap staaltje van ‘Gewoon Samen Doen’


Sluiting zwembad de Brug?!

Niels van den Berg 24.06.2016

De discussie rond de zwembaden is losgebarsten. Enige tijd geleden is het sportbedrijf opgericht. Dat is gedaan om efficiënter en goedkoper te kunnen werken. Ook is destijds een sportnota aangenomen. Die barst van de ambities in zowel de breedtesport als (semi) topsport. Om dat uit te kunnen voeren zijn goede en moderne sportaccommodaties vaak een vereiste. 

Tekorten op de zwembaden

De zwembaden, Verenigd in de NV Enschedese zwembaden, hebben jaarlijks tekorten opgeleverd. Gesubsidieerd zwemwater dus. Bij de realisatie van het buitenbad was het toen al aannemelijk dat er jaarlijks geld bij zou moeten. BBE heeft destijds tegen gestemd.

Nu moeten tekorten binnen het sportbedrijf worden opgelost. Een raadsmeerderheid heeft enige tijd geleden gezegd dat de tekorten van de zwembaden niet ten koste mogen gaan van de overige sport in onze gemeente.

Afgelopen maandag is het raadsvoorstel hierover besproken in de stedelijke commissie. Onze fractie staat nog altijd achter de harde afspraak die gemaakt is, namelijk los tekorten op water op binnen water. Maar om daarbij de juiste overwegingen te kunnen maken zijn wij van mening dat er verschillende scenario’s, onderzoeken en berekeningen moeten liggen.

2521 bad KNZB

Één zo’n onderzoek ligt er. Een haalbaarheid scan volgens het concept 2521 zwemmen van de koninklijke Nederlandse zwembond. Dat zat, merkwaardig genoeg, niet bij de stukken. Dat onderzoek van vijf jaar geleden maakte inzichtelijk dat, bij sluiting van het Slagman, er een exploitatietekort van 325 duizend euro ontstaat bij een nieuw zwembad. Stel dat we de Brug zouden sluiten dan is op dat bedrag nog eens 270 duizend Euro in mindering te brengen. Maar dan nog is er een tekort van 50.000 Euro.  Dat is dan in een scenario waarbij men uitgaat van een zwembad dat voor 70% gerund wordt door vrijwilligers van de vereniging. En ook dat wil de N.V. zwembaden niet. Dus is de verwachting dat er meer personele inzet nodig is en dus veel meer geld!

Wat te doen?

De kernvraag voor onze fractie. Burgerbelangen Enschede is van mening dat we eerst goed in beeld hebben welke keuzes tot welke gevolgen kunnen leiden. Dat hebben wij nu in zijn geheel niet. Nu besluiten om de Brug op slot te doen en een nieuw bad weer te bouwen betekent:

  • gevolgen voor het dorp op sociaal maatschappelijk gebied
  • 5 jaar lang een ondercapaciteit zwemwater

En het belangrijkste is toch het gegeven dat wij niet in beeld hebben welke kosten een nieuw bad met zich meebrengt. Hoe ziet het totale financiële plaatje eruit? De vraag is of in het nieuwe scenario de bezuiniging überhaupt wel wordt behaald. Volgens ons is dat van essentieel belang om dergelijke belangrijke beslissingen te nemen. Zolang die inzichten er niet zijn gooien wij onze oude schoenen weg!


Drugsoverlast Glanerbrug,

Niels van den Berg 20.05.2016

Het kan niemand zijn ontgaan dat de drugsoverlast in Glanerbrug momenteel een veelbesproken onderwerp is. Het onderwerp kwam helemaal onder het vergrootglas te liggen nadat de tv via de NPO een uitzending heeft gedaan over ons grensdorp. Daaruit blijkt dat de overlast misschien nog wel omvangrijker is dan velen van ons denken. Spuitende junks op het NS perron en gebruikers die te pas en te onpas verschillende woningen in Glanerbrug bezoeken. Wij als Burgerbelangen fractie hebben diverse noodkreet mailtjes ontvangen van verontruste bewoners die terecht aan de bel trekken gezien de omvang van het probleem. Het veiligheidsgevoel bij deze mensen wordt en is aangetast, of moeten we juist stellen zij hebben terecht een onveilig gevoel.
Enige tijd geleden heb ik hieromtrent vragen gesteld aan de portefeuillehouder veiligheid, t.w. onze Burgemeester Onno van Veldhuizen. Sinds die tijd zien we ook dat er wel degelijk actie ie en er iets wordt ondernomen. Maar de vraag blijft, zijn deze acties wel voldoende, en waarom anticipeert de politie in het ene geval wel, en in het andere juist weer niet op actualiteiten? Het blijkt dat in veel gevallen het in ons land zo schijnt te zijn dat door de regelgeving het handhaven van de regels weer in de weg staat, iets wat eigenlijk niet zou moeten kunnen. Daardoor ook zijn alle betrokken partijen het met elkaar eens dat dit zo niet langer kan, en gelukkig kunnen we constateren en daarbij opmerken dat er inmiddels wel aan die regelgeving gewerkt wordt. Maar intussen krijg ik nog steeds veel signalen van nog altijd verontruste omwonenden. Het wordt nu tijd voor andere actie en de Stadsdeelcommissie Oost lijkt mij nu dan ook de uitgelezen plek om bij de eerst volgende vergadering op 31 mei hierover met alle partijen in gesprek te gaan. Het is kort dag, maar wij zien als Burgerbelangen dit onderwerp wel graag als bespreekpunt op de agenda verschijnen.
Tot slot wil ik een ieder nadrukkelijk vragen om onze BBE fractie vooral te mailen wanneer men dergelijke activiteiten bespeurt. Niet om het nu strafrechtelijk aan te pakken, dat ligt niet binnen onze politieke mogelijkheden, maar wel om de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid het politieke duwtje in de rug te kunnen geven zodat de onacceptabele overlast aanzienlijk dan wel helemaal  afneemt. Wordt vervolgt!


Besluitvorming Turks Cultureel Centrum annex Moskee;

Niels van den Berg 19.04.2016

Gisteravond heeft er na jaren van discussie besluitvorming plaats gevonden m.b.t. het Moskee dossier. De fractie van Burgerbelangen Enschede heeft zich vanaf het begin in 2012 opengesteld voor een nieuw te bouwen Moskee ter vervanging van de huidige twee Moskeeën aan de Atjehstraat en die aan de Ledeboerstraat en waren wij tegelijkertijd zeer kritisch m.b.t. de gemaakte afspraken en dan m.n. de oproep tot gebed, de Azan.

Hoewel het oproepen een grondwettelijk recht betreft, hebben wij al deze jaren gemeend dat men gezien de weerstand van omwonenden op dit ene aspect, de Azan, hiervan geen gebruik hoefde te maken in het kader van wederzijds respect en begrip. De wijk heeft zelf nooit gevraagd om een Moskee in haar directe omgeving maar tegelijkertijd heeft de wijk de afgelopen jaren wél een grote mate van welwillendheid getoond en vooral ook acceptatie.

De afspraak rond de oproep tot gebed maakt onderdeel uit van het totale pakket van afspraken die zijn vastgesteld door de gemeenteraad in de kadernotitie. Daarin staat o.a. te lezen dat de gemeenteraad instemt met de realisatie van een Turks Cultureel Centrum met Moskee, met de nadrukkelijke voorwaarde dat de betrokken partijen, t.w. omwonenden en Moskeebestuur tot gezamenlijk gedragen afspraken komen. Dat laatste is met betrekking tot de Azan, ondanks vele pogingen daartoe, tot op het laatste moment niet het geval geweest. Onze fractie heeft zich vanwege het ontbreken van een overeenkomst op dat punt achter de omwonenden en de wijk geschaard, en wel op een dusdanige wijze dat wij met de fractie op het allerlaatste moment toch hebben moeten vaststellen dat wij niet kunnen instemmen met het Raadsvoorstel als blijkt dat men niet zoals de voorwaarde is, tot een akkoord komt.

Afgelopen donderdag heb ik als fractievoorzitter en woordvoerder in deze namens de fractie de betrokken partijen nogmaals gebeld, en n.a.v. die belronde heeft men diezelfde avond nog weer om de tafel gezeten. Helaas was er weer geen overeenkomst, maar een compromis was wel héél erg dicht bij. Naar onze beleving lag het dusdanig dicht bij elkaar dat het echt de moeite waard was om gisterenavond voor besluitvorming nogmaals een strategische en ultieme poging te gaan wagen tijdens de lopende Raadsvergadering. Iets wat hoogst ongebruikelijk is en wat na onze bescheiden mening nog niet eerder is voorgekomen.

Kort voor het daadwerkelijk in stemming brengen van het Raadsvoorstel hebben wij als BBE vervolgens tijdens een schorsing van ca. 20 minuten nogmaals gesproken met de beide partijen. Het Moskeebestuur en de bouwcommissie hebben wij aangesproken op het “noaberschap” en hen gevraagd om welwillendheid, en om alsnog af te zakken richting het midden van het aantal voorgestelde decibellen. Naar vervolgens nog weer veel heen en weer gepraat heeft het Moskeebestuur aan ons verzoek en bemiddeling gehoor gegeven en gaven zij aan akkoord te zijn met 1 maal per week een oproep met 55 en maximaal 57 DbA.

Met de wijkraad en de omwonenden commissie hebben wij aansluitend nadrukkelijk gesproken over het feit dat men wat ons betreft nu voor het maximaal haalbare moest gaan. Immers lag er tot op dat moment géén overeenkomst en kon er ook geen enkele afspraak worden vastgelegd in de stukken. Daarmee zou het voor het Moskeebestuur mogelijk zijn om in de toekomst zo vaak men het zou willen de oproep plaats te laten vinden en dan ook nog
eens op het maximale aantal van 63 DbA en eventueel 5 maal per dag, datgeen wat is toegestaan.

Een compromis en een akkoord waren in die context dus van essentieel belang voor de omwonenden en voor de wijk. Een akkoord schept immers rechten en verplichtingen aan beide kanten. Uiteindelijk konden alle duimen omhoog en was er een wederzijds akkoord.
Na vier jaar onderhandelen, inspreken en bespreken is het nu zover dat er daadwerkelijk is ingestemd met het Raadsvoorstel TCC met 37 voor en 2 tegen stemmers.

Voor Burgerbelangen blijft het zo dat wij van mening zijn dat een oproep niet gewenst is. Het Moskeebestuur heeft in al de gesprekken en onderhandelingen vier jaar lang de wind in de rug gehad van een absolute raadsmeerderheid en dat maakt het dat zij niet of nauwelijks iets weg hebben hoeven geven. Daar zou een ieder ander die zijn of haar belangen behartigt ook gretig gebruik van hebben gemaakt. Voor de omwonenden was dat al die tijd een zure constatering, maar ondanks dat heeft men ook al die tijd respectvol ingesproken en is er veel tijd en energie gestoken in het behartigen van hun belangen en die van de wijk. Daarbij is men voortdurend afhankelijk geweest van de woordvoerders in de Stadsdeelcommissie Oost en van de 39 volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad.

Een ruime meerderheid van die 39 volksvertegenwoordigers hebben al in een vroeg stadium aan een ieder kenbaar gemaakt hoe hun politieke standpunten waren en nog steeds zijn.
Met het nu behaalde “resultaat” van maandag 18 april hebben de wijkraad en de werkgroep omwonenden en ook wij als Burgerbelangen er het maximale uit gesleept voor de wijk. Wel willen wij nog heel duidelijk stellen dat als alle genoemde betrokken partijen gisterenavond niet hun ja-woord hadden gegeven, dan had de fractie van Burgerbelangen Enschede niet anders kunnen doen dan tegen het Raadsvoorstel stemmen.

Maar, laten we daar tot slot dan ook heel duidelijk bij aangeven dat er dan ook geen compromis en ook geen afspraken waren geweest. Wat dat betreft is het dus een hele verstandige beslissing geweest van al deze partijen. Als vervolg hierop komt in de gemeenteraad in de nabije toekomst nog de bestemmingsplanwijziging en het beeldkwaliteitsplan aan de orde. Daarna is het veelbesproken politieke Moskee dossier dan echt afgerond en gaan we in de toekomst zien hoe “noaberschap” daadwerkelijk plaats vind.


Oudere berichten