Begroting 2022-2025

Marc Teutelink 22.11.2021

Afgelopen week heeft de raadsvergadering plaatsgevonden, waarin we als raad de begroting voor 2022-2025 hebben vastgesteld. Hieronder vindt u de bijdrage van Burgerbelangen Enschede voor de begroting:

Begroting

Voor ons ligt de begroting van 2022-2025. Voor mij als raadslid de 8e begroting, als fractievoorzitter van de grootste partij van Enschede de 4e en de laatste van deze coalitieperiode. Een coalitieperiode met grote uitdagingen, maar ook één waarin veel is gedaan en veel is bereikt. En aan het eind van de periode kijken wij vooruit en hebben een fantastisch vooruitzicht. Enschede gaat verder met investeren en ook de hele begroting is doorregen met onze motie ‘’kwalitatieve groei naar 170.000 inwoners’’ mooi om het zo terug te zien. 

We staan aan de vooravond van een nieuwe periode. Er wordt gekozen om de lijn van investeren om uit de crisis te komen door te zetten. Reserves zijn goed op niveau door onder andere het spaarzame financiële beleid van de afgelopen jaren en meevallers vanuit Den Haag en nu kunnen we deze inzetten voor strategische investeringen.

Al met al wordt €25.7M beschikbaar gemaakt voor 9 prioritaire projecten. We investeren in De Kop, Centrum kwadraat, Jannink, Boddenkamp, Leuriks, Esmarkerveld en er wordt hard gewerkt aan ons 11 punten plan uit het woondebat. Stuk voor stuk projecten die bijdragen aan het realiseren van woningen, werk en verbeteren van de leefbaarheid (en gezondheid) in onze wijken. 

We zien dat clustering van sportverenigingen nu echt van de grond komt (onderdeel van investeringsagenda). Ontstaan uit een taakstelling, maar echt een kans voor de verenigingen om gezamenlijk betere en toekomst bestendige accomodaties te kunnen realiseren.

We zijn zeer enthousiast over de voortgang van de clusteringsopgave en de multi functionele sport accomodaties. Dat mag gezegd worden. De achtergrond van clustering is ook het groeperen van buurt/wijkfuncties in decentrale locaties: in de wijken… daar waar het gebeurt in onze optiek. BBE heeft zich altijd hard gemaakt voor het behouden van wijkvoorzieningen waar dit steeds lastiger te realiseren is vanwege het kosten aspect. Speeltuinen spelen hierbij ook een belangrijke rol. We zijn blij dat daar ook in wordt geïnvesteerd (<motie: investeren in speeltuinen>).

Den Haag wordt langzamerhand wakker en ziet dat decentraliseren in combinatie met budgetkortingen (lees bezuinigingen) niet werkt en er is zicht op een structurele oplossing voor de tekorten op de onder andere de jeugdzorg. Onze lobby en de transformatie van het sociale domein binnen Enschede is succesvol en we gaan daarmee door.

Er is zoveel meer inzicht in de financiën en het maatschappelijk rendement van het sociale domein (motie ‘grip op sociale domein’). Het huis van sturing is ondertussen opgezet en we doen investeringen veel gerichter. Investeren kan alleen met een aangetoond verwacht (financieel of sociaal) rendement. Zo krijgen we meer en meer grip op het sociale domein. Een gezonde financiële basis betekent betere zorg. Complimenten daarvoor aan de betrokken wethouders en organisatie; dat mag ook gezegd worden. 

De focus op jeugd en gezin en de generatie overerfbare problematiek is een groot thema geweest in deze coalitieperiode en we zijn dan ook blij dat we serieus meer investeren in jeugd en gezin, in <motie: kansengelijkheid>.

Er waren nog nooit zoveel banen en heel veel meer mensen zijn uit de bijstand gekropen en doen mee in de samenleving. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan onze motie ‘investeringsfonds in duurzame wederopbloei‘; een stadsjury heeft zijn handen vol de initiële €600K die wij beschikbaar hebben gesteld goed te verdelen en er zijn meer aanvragen dan budget.

Tegelijkertijd is er landelijk ook het besef  dat er meer warme lucht in het sociale domein moet komen, natuurlijk mede door de toeslagen crisis. Ondertussen heeft de Enschedese raad als geheel een onderzoek ingesteld naar hoe we nog meer maatwerk in kunnen zetten in het sociale domein om de ambitie van “meer warme lucht in het sociale domein” nog verder te uit te voeren. Ik vind dat erg stoer van ons als raad en ik ben blij met de uitkomst. We gaan er volgende week over spreken en ik ben er van overtuigd dat we gezamenlijk het sociale domein gaan verbeter

Het onderhoud van de openbare ruimte komt weer op peil (<motie: onderhoudsniveau openbare ruimte op pijl>) na alle bezuinigingen; de stad is en wordt nog groener (motie ‘groene daken, gevels ‘), we nemen veel klimaatadaptatie maatregelen (de wadi’s in de wijken laten direct het effect zien en steeds meer bewoners hebben droge kelders), we investeren in het buitengebied (motie ‘rondje Enschede’) en kan namens mijn collega Overink melden dat er ondertussen meerdere hectares voedselbossen in de pijplijn zitten. Er is meer aandacht voor onze mooie parken en we gaan investeren in het volkspark. De EPR blijft gelukkig de komende periode ook weg (<motie: geef de eikenprocessierups geen kans>).

We hebben grote stappen gemaakt op het gebied van de veiligheid. We zijn er nog niet, maar Enschede is aantoonbaar veiliger geworden. Ik noem de verbindingsambtenaar (stadsmarinier) die nu als een ware stadsnomade met caravan en al de stad rondtoert en we hebben structureel €600K toegevoegd voor BOAs. Wij zijn blij met de extra aandacht en investeringen die op het gebied van veiligheid worden gedaan, al zijn we er nog niet!

Enschede komt van ver. Het is een turbulente periode geweest (financiële tekorten aan het begin, Corona), maar het vooruitzicht is fantastisch. De Enschedeërs laten weer hun veerkracht zien en we komen sterker uit de crisis. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Voorzitter, nog een paar losse punten

Samenleving en bestuur

Samenleving en bestuur is voor BBE een belangrijk thema in de begroting, dat vindt u ook terug in de naam van onze partij. Één van onze doelstellingen is het stimuleren van eigen initiatief en betrokkenheid van onze mede-inwoners van Enschede en het optimaal van benutten van de kracht vanuit de bevolking. Gewoon Samen Doen is daarbij het motto, wat dit precies verwoord.

We zijn dan ook blij met de komst van een participatie team, waarmee een extra impuls wordt gegeven aan samenlevingsgericht werken. De bieb in het Wilminktheater als huiskamer van de stad zien wij als een mooi voorbeeld van samenlevingsgericht werken. Je ziet ook dat er steeds meer huiskamers komen her en der in de stad; voor jong en zeker ook oud (Bonhoeffer college Geesinkweg). 

Ook blij zijn we met het aanscherpen van onze vijf strategische opgaven waarbij onze motie 170K+ inwoners wordt meegenomen. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar het koersdocument die uit de dialoog met de stad en zijn dorpen komt. 

Meer dan voorheen is de raad aan de voorkant betrokken bij het maken van beleid, in de vorm van discussienota’s en blauwe nota’s. Ja, dat heeft heel veel tijd en energie gekost maar is wel de basis voor een sterker bestuur waarbij raad en college nog meer samenwerken met elkaar en zeker ook onderling.

Een sterke lokale democratie heeft een sterke raad nodig. De komende periode wordt een moeilijke periode. Veel seniore raadsleden vertrekken uit de raad en worden vervangen door nieuwe raadsleden. Raadsleden die lang niet allemaal op de juiste manier geëquipeerd zijn met de juiste kennis en vaardigheden om een goed tegenwicht tegen de ambtenarij en het college van B&W te vormen. De behoefte aan ondersteuning is immers alleen maar toegenomen. En ook de gevolgen van het wegnemen van budgetten vallen op: gebrek aan ontmoeting, aan gezamenlijke initiatieven, aan extern advies en bijstand, aan fractieondersteuning, aan fractiehuisvesting, aan interactie met de stad, aan training en opleiding, externe begeleiding heisessies presidium, heisessies raad (incl kosten), aan raadscommunicatie, aan state of art raadsinformatiesystemen, aan een modern betekenisvol en levendig vergadermodel, aan versterking van facilitaire ondersteuning, aan kosten voor onderzoek en validering, maar ook budget voor werkbezoeken en uitwisseling met andere raden. 

Hier dienen wij dan ook een amendement voor in om incidenteel €350K aan raadsondersteuning toe te voegen en een opdracht om te komen tot een structureel budget voor raadsondersteuning volgens een vaste normering , bijvoorbeeld 0,4% van de totale begroting, voor de komende periode zoals ook geadviseerd door de ROB. Wij hebben hier goed opgetrokken met de PVV en de SP, de net als wij als eerder hierover aan de bel hebben getrokken en moties hebben ingediend. De <motie: sterke raad, sterke ondersteuning> wordt raadsbreed ingediend.

Duurzaam wonen, leven en werken

Voorzitter, wij zijn blij dat we gaan investeren op dit thema. Investeren in Enschede. Investeren in groei naar 170K+ inwoners en investeren naar een betere leefbaarheid van onze buurten, wijken en dorpen.

Qua mobiliteit zien wij nog wel wat punten. Wij kunnen ons niet zomaar scharen achter het principe fiets eerst. Wij zien fietsen als een onderdeel van de volledige mobiliteit, waarbij de auto een belangrijk onderdeel van uit maakt. Bereikbaarheid begint in de stad. Als je als doel hebt om de kring van een uur qua bereikbaarheid van banen te vergroten, en je bent al een half uur bezig om de stad uit te komen, dan sla je de plank volledig mis.

Wij maken ons zorgen over de singels en de belangrijke toegangswegen zoals de Kuipersdijk, maar ook over Enschede Noord. De NOEK zou niet nodig zijn en over bestaande wegen kunnen, maar ondertussen is daar nog niets gebeurd. Wij roepen de wethouder op om daar toch verandering in te brengen.

Nieuwe wijken als Esmarkerveld, Leuriks, maar ook onze economische motoren als Tecbase Twente en Kennispark vereisen een betere (auto) mobiliteit/bereikbaarheid. Het onderzoek naar de 2e ontsluiting is kennelijk al in vergevorderd stadium en in 2022 worden de eerste maatregelen genomen. Voor BBE een belangrijk punt. Wij vernemen graag wanneer we inzicht krijgen in de uitslag van het onderzoek en de te nemen maatregelen.

Aantrekken en behouden talent: Voor Burgerbelangen Enschede is dit een heel belangrijk thema; het gaat immers over de toekomst van de stad en bij talent praten we niet enkel en alleen over jongeren. We zijn dan ook blij dat er aandacht voor is in deze begroting.  Maar de afgelopen 8 jaar horen we elk jaar al dat ‘’wij’’ (de gemeente) effectiever gaan samenwerken met kennisinstellingen (UT, Saxion, Aki, ROC) op dit thema en dat de (inter)nationale branding van Enschede wordt versterkt. Overal in de begroting staan flarden met allerlei maatregelen, maar een concreet integraal plan lijkt er niet te zijn.

De kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de studenten(verenigingen) moeten de sleutel zijn, om talent aan te trekken en te behouden; Wij dienen hierbij een <motie: deltaplan talentbehoud> in om middels dialoogsessies met kennisinstellingen, bedrijfsleven en studenten(verenigingen)  te komen tot een concreet en integraal deltaplan voor het aantrekken en behouden van talent. 

Vitaal en sociaal

We maken stappen, maar we zijn er nog lang niet. Er moet blijvend aandacht besteed worden aan transformatie, zelfredzaamheid, efficiënte en betaalbaar houden van de zorg. Wat ons betreft is een belangrijke stap om de 366 zorgaanbieders binnen Enschede zwaar te limiteren. Met 366 aanbieders is samenwerking onmogelijk. Dit is alleen mogelijk met een selecte groep. Kies een paar partners en geen honderden. Dit is niet alleen kostenefficiënt, maar voorkomt fraude, en zorgt voor een betere samenwerking. 

Financiën en organisatie

De Corona periode heeft ons allen doen beseffen dat er op een andere manier gewerkt kan worden en dat dit ook voordelen meebrengt. De organisatie transformeert richting hybride werken en dat brengt met zich mee dat er mogelijkheden bestaan om op lokatie en dus dichterbij de buurten, wijken en dorpen te werken.

Wij hebben al vaker gezegd dat ambtenaren “uit het stadhuis (stadskantoor) moeten komen” en in de wijken moeten werken. Met de voeten in de klei/poten in de modder, voelen wat er speelt en leeft en daarmee te komen te beter bestuur: samenlevingsgericht werken.

Samenlevingsgericht is al jaren onze oproep en hiermee zullen wij niet stoppen. Wij zullen nog verder gaan om de inwoners te betrekken bij gemeentelijke besluitvormingen. Samen met de inwoners willen wij werken aan een welvarende stad waarin iedereen zich thuis voelt, waar iedereen telt en waar iedereen kan en wil leven en werken en waarin we samen zorgen voor elkaar. 

Voorzitter, Enschede gaat groeien, gaat investeren en we zijn op de goede weg. Het vooruitzicht is mooi en hoopvol, maar we zijn nog niet klaar. Er is nog veel te doen. Wij zien deze begroting dan ook als een (belangrijke) tussenstap in onze reis, een gezamenlijk reis naar een mooie toekomst, een reis waarbij elke inwoner kan meereizen!