Sporthal MFA De Zweede in Boekelo

Ben Sanders 20.06.2021

In 2018 direct na de installatie van de nieuwe wethouders zijn we namens Burgerbelangen Enschede in samenwerking met actieve Boekeloërs bezig gegaan om de oude sporthal in Boekelo te laten vervangen door een nieuwe hal en wel op het MFA de Zweede. Een groot project waarvoor reeds een gedeelte van de benodigde financiën al beschikbaar was. Er moest gezocht worden naar ca. €700.000 aanvullende middelen vanuit de gemeente en die werden in samenwerking met de stadsdeelwethouder en de wethouder bouwzaken gevonden. De voorbereidingen voor de bouw konden dus in 2018 starten.

Echter in de laatste stadsdeelcommissie West vergadering van 1 juni jongstleden -dus 3 jaar later- deelde het bestuur van de Stichting Multifunctionele Accommodatie (MFA) de Zweede mee dat er inmiddels ernstige vertragingen waren opgetreden in het proces van o.a. de vergunningverlening, en dat zij nu geconfronteerd worden met een flinke bouwkostenstijging en meerkosten. Weer is er met vereende krachten een financiële bijdrage geleverd vanuit de eigen gelederen om het gat te dichten, zij hebben een versobering in het ontwerp doorgevoerd en daarbij ook meer eigen inbreng door zelfwerkzaamheid. Maar hoe dan ook er blijft een tekort bestaan van € 208.000.

Om de bouwbegroting nu toch sluitend te krijgen doet de stichting MFA de Zweede een beroep op de gemeenteraad om het bedrag van € 208.000 -wat tekort is- ter beschikking te stellen. Het totaal gaat € 2.5 miljoen kosten waarvan Boekelo zelf al ruim € 1,5 miljoen heeft opgebracht, geld wat bij verder uitstel mogelijk dan niet meer beschikbaar is i.v.m. contractuele afspraken.

Het zou dus zonde zijn als dit project, waar Boekelo, Usselo, Twekkelo maar ook de wijk Stadsveld e.o. gebruik van kan gaan maken zou sneuvelen. De PvdA heeft in overleg met Burgerbelangen Enscghede en mede namens de overige coalitiepartijen nu een amendement voorbereid voor de Raadsvergadering van 21 juni a.s. die moet leiden tot het beschikbaar stellen van het tekort van € 208.000, te dekken uit het overschot uit de jaarrekening 2020. Daarmee zal de bouw van de nieuwe sporthal alsnog -zoals gepland- kunnen plaatsvinden. Al met al dan alsnog een mooi resultaat….

Wordt vervolgd.