Het Coalitie Akkoord; Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk

Niels van den Berg 03.07.2018

Afgelopen maandag is het ondertekende akkoord overhandigd aan de vice voorzitter van de gemeenteraad. De titel van het document is opgebouwd uit de kernwoorden trots, lef, bouwen, kansrijk. Woorden die gestalte krijgen in het coalitie akkoord 2018- 2022.

Heel bewust en weloverwogen hebben wij gekozen voor investeren in onze stad en de mensen in de stad. Anderzijds heeft Enschede te maken met grote tekorten waardoor wij ook bezuinigingsmaatregelen hebben moeten doorvoeren. Bij de start van deze periode is er sprake van een terug gebracht tekort. Aan het einde van deze vier jaar ontstaat er een begrotingsoverschot van bijna 3 miljoen.

Voor BBE zijn er veel resultaten terug te vinden in het akkoord die als speerpunt staan genoteerd in het partij programma. De Gronausestraat wordt onder handen genomen, een tweede ontsluiting in Oost wordt nader onderzocht en het Esmarkerveld en de Leuriks gaan in ontwikkeling t.b.v. woningbouw.

Middelen voor leefomgeving blijven behouden en de toegangswegen krijgen hierbij de nodige aandacht. Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in handhaving. Onderwijs en sport zijn opgenomen in de teksten met daaraan gekoppeld mooie structurele budgetten. Via deze budgetten is het mogelijk om een verkenning te doen naar decentraal zwemmen. Al moeten we ook realistisch zijn wanneer het gaat om het kostenplaatje.

Tot slot wordt er geïnvesteerd in de wijkteams en komt de focus in het sociale domein te liggen op jeugd en gezin, zonder daarbij andere doelgroepen uit het oog te verliezen.

Al jaren lang strijdt Burgerbelangen Enschede voor de Usseler Es. Ook deze periode blijft deze onaangetast. En hoewel wij een beweging hebben moeten maken om tot een resultaat te komen op het thema duurzaamheid, blijft het buitengebied verstoken van windenergie. Slechts op 3 locaties langs de A35 kunnen er de komende jaren 3 windmolens worden geplaatst.

Wij zij erg tevreden over een aantal accenten die gelegd zijn m.b.t. burgerparticipatie. Het Enschede akkoord is een heel mooi initiatief, maar ook in de bestuursstijl zijn belangrijke accenten gelegd doet van doen hebben met goed bestuur.

Uiteindelijk hebben wij ingestemd met een verhoging van de OZB. Na dagenlang puzzelen en alle mogelijkheden onderzocht te hebben, een maatregel die onoverkomelijk is. De pijn die zal ontstaan op andere beleidsterreinen ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen, schatten wij in als nog heviger. OZB verhoging is uiteindelijk de enige optie geweest naast andere maatregelen om het tekort op te kunnen vangen.

Wij zijn trots en tevreden en kijken uit naar de komende vier jaar!

 – –