Meer ambitie burgerkracht

Niels van den Berg 11.03.2017

Maandag aanstaande volgt er na een maanden durende behandeling, besluitvorming over het nieuw Enschedees welzijn. Burgerbelangen Enschede is er op dit moment nog niet helemaal uit. Waar wij wel over uit zijn is burgerkracht. Een onderdeel uit het raadsvoorstel is namelijk het onderdeel “right to challenge”. Welzijn budgetten worden aanbesteedt vanuit de vijf stadsdelen en gegund aan professionele welzijnsinstellingen.

Een percentage van 10% van de in totaal 1,2 miljoen euro per jaar, wordt uitgezet voor het traject “right to challenge”. Bewoners en bewonersgroeperingen kunnen hierbij aanspraak maken op dit budget. Kortweg gezegd kunnen deze bewonersgroeperingen de professionele partijen uitdagen als zij denken het welzijnswerk beter of eigenhandig uit te kunnen voeren. In de sector welzijn zijn er al wel voorbeelden geweest van burgers die een dergelijk initiatief hebben genomen. Zo hebben bewoners in Enschede Zuid plannen m.b.t. het smileyveld. Een ontwikkeling die wij toejuichen. Vanuit het 10 % budget moeten in de toekomst dergelijke initiatieven worden gefinancierd.

Het stadsdeelmanagement en de professionals in het Welzijnswerk zouden daarin moeten kunnen en willen ondersteunen om de plannen te realiseren. Naar de mening van onze fractie is dit “right to challenge” een zeer positieve ontwikkeling maar mag en kan het toch wel wat ambitieuzer. Omdat te realiseren dienen wij daartoe naar alle waarschijnlijkheid maandag een amendement in en wij hopen daarvoor een meerderheid te behalen zodat het percentage omhoog kan gaan naar tussen de 30% en 35%. Over de gehele stad betreft het dan zo’n 400.000 euro. Grofweg 80.000 euro per stadsdeel dus.

Het college ontraadt dergelijke percentages en adviseert het op te rekken tot maximaal 15%. Dit omdat men “bang” is dat er niet voldoende vraag zal zijn en het geld dan op de plank blijft liggen. Wij zijn wat dat betreft ambitieus en nemen het voor lief dat een deel van het budget misschien niet gebruikt wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn, het geld kan dan een jaar later als extra worden toegevoegd aan het welzijnswerk in Enschede. Burgerkracht moet ook daadwerkelijk burgerkracht zijn en om dat te onderstrepen mag de lat wel wat hoger worden gelegd. We moeten vooral vertrouwen in de samenleving en dan vooral en m.n. in de kracht van diezelfde samenleving!