Berichten van 06.03.2015


Stichting vitale sportvereniging

Niels van den Berg 06.03.2015

Voor maandag a.s. heb ik namens onze fractie de evaluatie van de stichting vitale sportvereniging geagendeerd voor de stedelijke commissie.

Een dossier waar ik in de vorige raadsperiode al eens eerder over geschreven heb. Over het algemeen is dat vrij kritisch geweest.

Het is natuurlijk hartstikke goed dat er mensen zijn die in het belang van de breedte sport initiatieven ontplooien. Echter zijn successen behaald bij de V.V. rigtersbleek niet 1 op 1 door te vertalen en uit te rollen binnen andere verenigingen of clusters van verenigingen.

Ik heb veelvuldig contact met een aantal deelnemende verenigingen. En door de jaren heen zijn enkele veronderstellingen van onze kant helaas ook bewaarheid geworden. De evaluatie beschrijft uitgebreid het doorlopen proces en laat ook een aantal vergelijkingen zien tussen de verenigingen die hebben meegedaan aan het project.

Tot slot zijn de resultaten inzichtelijk gemaakt. De evaluatie heb ik aandachtig doorgelezen. Een aantal punten uit de evaluatie komt niet overeen met de geluiden die ik opvang vanuit in ieder geval 1 deelnemende partij. Reden om dit te agenderen en maandag a.s. de vragen te stellen en in gesprek te gaan met wethouder van Houdt.


Zorgen over vertrek van ArtEZ

Barry Overink 06.03.2015

Naast de cultuur hoofdstad van Oost-Nederland is Enschede ook een echte Muziekstad. Het conservatorium ligt in het Muziekkwartier, tezamen met HET Symfonieorkest, Poppodium Atak, Kaliber Kunstenschool, De Nationale Reisopera, het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede.

Enschede is behalve de muziekstad van Oost-Nederland ook een bruisende studentenstad met instellingen als AKI ArtEZ.

Dat is dan ook exact de reden waarom Burgerbelangen zich druk maakt over het voornemende vertrek van ArtEZ hogeschool voor kunsten en muziek. De directie is namelijk voornemens de Jazz & Pop opleiding onder te brengen in Zwolle en Arnhem.

Het vertrek van ArtEZ zou bijzonder jammer zijn omdat dit een belangrijke euregionale verbinding heeft. Door de ligging van Enschede, onmiddellijk aan de Duitse grens, is de uitwisseling met buitenlandse studenten, contacten met buitenlandse podia en organisatoren van concerten en festivals aan de orde van de dag. Er zijn een aantal partners in (vooral) Duitsland, maar natuurlijk ook van oudsher in de TOR, die series jazzconcerten van ArtEZ studentenensembles programmeren

Op 26 maart heeft de Gemeenteraad dan ook unaniem ingestemd met een motie om de Wethouder op pad te sturen richting de directie van ArtEZ en de bezorgdheid van de raad over te brengen, tot op heden helaas met weinig resultaat. De studenten zijn inmiddels zelf ook met een protest-concert begonnen en Burgerbelangen Enschede zal samen met de andere fracties via de media vol druk proberen te zetten om de directie, om deze op andere gedachten te brengen.

Muziek, kunst en cultuur is belangrijk voor onze stad en maakt het Enschedese levendig.


Voedselbank

Zehra Ceben 06.03.2015

Dagelijks voedsel is voor veel mensen onder de armoedegrens een probleem. Daarnaast is er sprake van een enorme verspilling van voedsel in de maatschappij: 1.4 tot
2.5 miljoen ton per jaar, waarvan 50% thuis en 50% bij industrie, horeca etc.

Hiervan komt slechts 0,2% bij de voedselbank terecht. De hoofddoelstellingen van de voedselbank is voedsel ondersteuning aan mensen in armoede en verspilling van voedsel tegen te gaan.

Rotterdam is in 2002 als eerste begonnen met een voedselbank. In Enschede is de voedselbank opgericht in 2006, met een kleinschalige start van 16 pakketten. Nu wordt er elke week 550 pakketten voor ruim 1400 personen door 80 vrijwilligers klaargemaakt voor gezinnen die gebruik maken van de voedselbank.

De voedselpakketten worden verstrekt aan burgers die leven onder de armoede grens. Via hulpverleningsinstanties worden aanvragen ingediend en vervolgens beoordeeld de administratie van de voedselbank of de betreffende burgers hiervoor in aanmerking komen. Naast voedselpakketten is er ook aandacht voor de kinderen (verjaardag, traktatie op school, Sinterklaas).

De voedselbank bestaat dankzij de donaties van bedrijven, scholen, kerken, particulieren, subsidie van de gemeente en niet te vergeten de vrijwilligers! Afgelopen week hebben verschillende raadsdelegaties, waaronder Burgebelangen Enschede een bezoek gebracht aan de voedselbank in Enschede en heeft de enorme inzet van alle betrokken partijen gezien. Burgerbelangen Enschede draagt de voedselbank een warm hart toe en dankt het bestuur voor de uitnodiging en de gastvrijheid tijdens het werkbezoek.


Nieuwe burgemeester

Niels van den Berg 06.03.2015

Een mooie taak ligt in het verschiet. De zoektocht naar een burgemeester gaat na de extra raadsvergadering van maandag a.s. echt beginnen. Nadat maandag de profielschets wordt vastgesteld in de raad en de vertrouwenscommissie is aangesteld, gaan de acht leden van de commissie aan de slag.

Namens de fractie van Burgerbelangen Enschede mag ik deelnemen aan dit proces. Het is een vertrouwelijke procedure. Hierdoor is het van belang dat de fractie van Burgerbelangen Enschede haar wensen en ideeen bij de profielschets goed heeft doorgesproken. En dat hebben wij met de fractie aandachtig gedaan. 

Zijdelings hebben de lokale media TV Enschede FM en TC Tubantia ook de burger betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Hoewel wij sympathiek staan tegenover deze aanpak moeten we tegelijkertijd ook concluderen dat de invloed van de Enschedese burger in principe nul is. Dan rijst de vraag of we naar een proces van een rechtstreeks gekozen burgemeester moeten overstappen. Tegelijkertijd kun je stellen dat de Enschedeeer die de gang naar de stembus heeft gemaakt wel degelijk inbreng heeft, namelijk middels zijn of haar partij waarop de stem is uitgebracht.

Het belangrijkste is echter dat de gehele Enschedese raad een gezamenlijk belang heeft voor de stad Enschede. De profielschets kenmerkt een behoorlijk aantal functie eisen. Opgesteld door alle fracties tezamen. Met vanuit iedere partij een grote betrokkenheid en input ten behoeve van de profielschets. 

Burgerbelangen Enschede is van mening dat de nieuwe burgemeester er moet zijn voor de inwoners van zijn of haar stad. Maar wij vinden het ook enorm belangrijk dat er vooral ook aandacht komt voor de sociaal economische opgave waar de stad voor staat. Tot slot hecht onze fractie waarde aan een manier van werken waarbij er stapsgewijs volgens een bepaalde prioritering mogelijkheden worden benut en ook daadwerkelijk afgerond. 

Over een aantal maanden zit de intensieve klus erop. Wij zullen ons steentje bijdragen aan de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. Daar kunt u van op aan!