Amendement Budget Burgerkracht en invulling bezuiniging welzijn

Secretaris Burgerbelangen Enschede 24.10.2014

Amendement Budget Burgerkracht en invulling bezuiniging welzijn

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 21 oktober 2014 en besprekende het raadsvoorstel Budget burgerkracht en invulling welzijn Constaterende dat:

– Momenteel in Enschede nagenoeg al het welzijnswerk is geconcentreerd bij één 
  partij, hetgeen inmiddels door alle betrokkenen als onwenselijk wordt gezien,
– het flexibel budget burgerkracht van € 1.232.000 voor welzijnswerk voor
  volwassenen daarom in 2016 onder regie van het stadsdeelmanagement
  wordt gebracht,
– dat op stadsdeel en wijkniveau in deze periode ook de ‘ drie transities’ worden
  geïmplementeerd en vandaar –zoals ook bij de wijkbudgetten
– een aanloopperiode wenselijk is van meer dan een jaar,
– we op dit moment niet afdoende kunnen overzien welke gevolgen deze 
  ontwikkelingen zullen hebben voor de kwaliteit van het welzijnswerk voor
  volwassenen,
– de € 1.232.000 wordt vrij gemaakt voor welzijnswerk voor volwassenen door de
  structurele subsidie van Alifa niet meer automatisch te garanderen,
– er als gevolg daarvan in 2015 /2016 waarschijnlijk een reorganisatie bij Alifa gaat
  plaatsvinden die direct gevolgen zal hebben op de uitvoeringsorganisatie
  vanwege bezuinigingstrajecten uit het recente verleden,
– dat de daarmee samenhangende afspiegelingsregeling ook onbedoelde gevolgen
  kan hebben op de wens van de raad het jeugd- en jongerenwerk door Alifa te
  laten uitvoeren, op behoud van kwaliteit van de dienstverlening van Alifa en op
  behoud van verbinding met vrijwilligers (organisaties) in de stad.

Overwegende dat:
– indien wij dit bedrag in 2016 verlagen tot € 616.000 en afhankelijk van
  uitkomsten van een evaluatie, dit flexibele budget te verhogen in 2017 tot een
  totaal van € 1.232.000 wij Alifa dan de gelegenheid geven om beter op de te
  veranderen situatie te kunnen inspelen
– Alifa in 2015/2016 kan inschatten welke activiteiten c.q. welk deel van de
  € 616.000 zij door de hernieuwde aanbestedingen weer in uitvoering
  kunnen nemen
– wij van het college een nadere uitwerking op stadsdeelniveau willen zien van de
  daadwerkelijke praktische invulling van flexibilsering budget burgerkracht,
– dat daartoe op stadsdeelniveau uiterlijk voor 1 juni van 2015 ‘welzijns
   implementatieplannen’ worden aangeleverd, in overleg met alle betrokkenen
   in de stadsdelen
– wij van het college voor 1 november 2016 een eerste evaluatie over de
   implementatie verwachten, om waar nodig bij te kunnen sturen voor 2017

Besluit:

Beslispunt 2 te wijzigen in :
‘Per 2016 binnen het budget burgerkracht een flexibel budget te creëren dat onder regie van het stadsdeelmanagement, afhankelijk van de situatie en kansen op stadsdeel- en wijkniveau, kan worden ingezet. Dit flexibele budget voor 2016 vast te stellen op € 616.000 en afhankelijk van uitkomsten van een evaluatie, dit flexibele budget te verhogen in 2017 tot een totaal van € 1.232.000, voor 2018 op € 1.132.000 en dit budget vrij te maken door de structurele subsidie(garantie) van Alifa voor genoemde jaren te verlagen met genoemde bedragen.’

Beslispunt 5 te wijzigen in:
‘Het college opdracht te geven om:
a. de wijze van sturing en verantwoording van het budget burgerkracht voor 1 juni
    2015 uit te werken in stadsdeelwelzijnsplannen, waarbij in ieder geval aandacht 
    is voor:
        – De criteria voor verdeling van de middelen over de stadsdelen,
        – De wijze van besluitvorming over de inzet van de middelen, rekening
          houdend met de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad
          in het bijzonder de stadsdeelcommissies.
b. voor 1 juni 2015 een nadere uitwerking van de invulling van het flexibele budget welzijnswerk volwassenen aan de raad voor te leggen, waarbij in ieder geval aandacht is voor de criteria voor:
         – verdeling van de middelen over de stadsdelen,
         – de wijze van besluitvorming over inzet van deze middelen,
         – de waarborging van kwaliteit en continuïteit van het welzijnswerk
         – de mogelijkheid van de Raad hier op bij te sturen.
c. de raad voor 1 november 2016 een evaluatie voor te leggen van de eerste
    implementatiefase van het budget burgerkracht.’

En gaat over tot de orde van de dag