Berichten van 23.10.2014


Vervolg, overlast Willem Wilminkplein.

Barry Overink 23.10.2014

Zoals eerder gemeld in deze nieuwsbrief, is de overlast op het Wilminkplein voor ons onacceptabel.

Bezoekers van het Wilminktheater en Atak, het personeel, omwonenden, ondernemers en passanten worden verbaal geterroriseerd en de groep overlast veroorzakers (junks en zwervers) gooien zelfs met lege flessen naar passanten. Des te meer reden om hier direct vragen over te stellen in de vergadering van afgelopen maandag aan de burgemeester.

Gelukkig wordt de overlast erkend, helaas bleek wel dat we de groep nog niet onder controle hebben, maar dat wel de intensiteit van surveillance van de politie en handhaving is verhoogt en men er boven op zit. Er worden lantaarns bijgeplaatst zo dat er meer verlichting is en waar mogelijk zal de burgemeester gebiedsverboden opleggen. En er heeft inmiddels een schouw met direct betrokkenen plaats gevonden waarbij ideeën zijn opgehaald om de overlast te verminderen.

De ambitie van Enschede is en blijft: Een veilige gemeente om te wonen,werken en recreëren. Daarom zal Burgerbelangen Enschede ook de vinger aan de pols houden en wanneer nodig komen met een voorstel om een van de bestaande camera’s in de binnenstad te verplaatsen naar het Wilminkplein, zodat men zich bekeken voelt en het voor hen minder aantrekkelijk zal worden om daar te verblijven. Hopelijk zal door al deze maatregelen de overlast snel verminderen.


Flexibilisering welzijn

Niels van den Berg 23.10.2014

Afgelopen dinsdag stond de flexibilisering welzijn op de raadsagenda.

Een dossier waar de fractie van Burgerbelangen Enschede enorm veel tijd en energie heeft gestoken en zal blijven steken in de toekomst. En niet voor niets, want in tijden waarin bezuinigingen aan de orde van de dag zijn krijgen velen het alsmaar zwaarder en dus ook een groot aantal burgers in onze stad. Welzijnswerk is in dat licht bezien van onschatbare waarde. Vandaar ook dat wij vele kritische vragen hebben gesteld en veel input hebben geleverd in dit dossier.
De besluiten zijn genomen en de flexibilisering gaat plaats vinden in 2016. Voor de helft van het in het raadsvoorstel genoemde bedrag, namelijk € 600.000, de andere helft blijft nog tot de beschikking van Alifa, en afhankelijk van de evaluatie en implementatieplannen verschuift dat in 2017 richting stadsdeelmanagement. Middels het amendement (zie amendement) en een aantal mondelinge toezeggingen hebben wij als fractie nu een weloverwogen besluit genomen. de oppositie heeft tegen het amendement gestemd en was zeer kritisch, wat op zich uiteraard te prijzen is. Wel waren er twee saillante details. Zo leek de PvdA fractie even niet te weten hoe het raadsvoorstel daadwerkelijk in elkaar stak, door de coalitie de vraag te stellen: Waar haalt u de dekking vandaan voor de zes ton die u niet flexibiliseert? Even later bleef de SP maar komen met twijfels en suggestieve verwijten. Ook helemaal prima, maar het was natuurlijk sterker geweest als deze fractie vanaf dag 1 na lancering van het raadsvoorstel zelf een amendement had opgesteld in plaats van iets voor de vergadering aan te sluiten bij dat van de PvdA die misschien wel niet wisten waar het nu echt om ging? Een besluit dat kansen biedt door een vernieuwende aanpak,maar ook een besluit dat mogelijkheden biedt om aan de rem te trekken indien de situatie erom vraagt. In de toekomst zullen wij dit dossier nauwlettend gaan volgen. Dit zullen we doen door goed contact te onderhouden met de welzijnsinstelling Alifa, maar ook door de nieuw te ontwikkelen plannen goed te monitoren en dus contact op te bouwen en te onderhouden met nieuwe partners in het veld. Het amendement is voor de coalitie de welkome aanvulling gebleken en is in feite te vergelijken met het gezegde ‘ gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt. voor de nieuwe aanpak gaat het gezegde op ‘ wie de schoen past trekt hem aan’ Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst en wensen alle betrokken partijen succes!


Ombudsman,juridisch loket, of klachtenlijn met le Loux of Sanders?

Niels van den Berg 23.10.2014

Het zal u niet vreemd staan dat een lokale partij veel aandacht besteedt aan het contact met de burger.

Zo nu en dan liggen er echter vraagstukken, problematiek voor, die niet zo maar even op te lossen zijn. In mijn bijdrage afgelopen maandag gaf ik zijdelings aan dat partijgenoot Andre le Loux hier al een hele tijd over nadenkt. Een informele ombudsfunctie met een deels formele status. Echter niet direct een voorstel in de blauwe nota. Even floot mevr. Broekman, op dat moment in haar rol als voorzitter, mij terug. ‘ Heer van den Berg, even niet teveel over uw goeroe dhr. le Loux uw strekking is duidelijk’ . Akkoord, accepteren en even lachen met de andere aanwezigen.
Toen over de inhoud van de blauwe nota. drie opties waarvan er een uitgewerkt zal gaan worden. De insteek van mijn goeroe zat er niet tussen en dan is het lastig kiezen. De meerderheid gaf richting aan een formele status van een ombudsfunctie. Dat bracht mij thuis op een ander idee. Burgerbelangen Enschede gaat naar eigen inzicht een frontdesk inrichten in hartje Enschede. Laagdrempelig, informeel en adviserend van aard. Voldoende kennis en kunde in de partij, en ja daaronder ook mijn goeroe le Loux. Vervolgens ben ik mij gaan oriënteren en het lijkt erop dat e.e.a. nog vorm begint te krijgen ook.

Even nog terug naar de vergadering, waar even later die ander van een lokale partij, mevr. Visser haar visie deelde met de commissie. Het kwam aardig overeen met de visie van Burgerbelangen Enschede. 1 verschil viel mij telkens weer op. Waar ik refereerde aan goeroe le Loux had zij het telkens over ons eigen Ben Sanders. ‘ wij weten er wel invulling aan te geven met Ben Sanders’ en ‘ een laag drempelig loket met bekende koppen zoals die van ons Ben Sanders.. Ik was in verwarring.. Mevr. Visser stootte mijn goeroe zo van de troon en zag toch liever Ben Sanders. Het kan zo verkeren dacht ik, Enschede s’anders..