Kadernota 2012

André Le Loux 17.06.2011

In de komende weken wordt in de stedelijke commissie en vervolgens in de raad de kadernota 2012 besproken. In deze kadernota staan de voorstellen van het college om het beleid om te buigen, staan bezuinigingsvoorstellen en ook voorstellen om te investeren.

Een eerste ronde van bespreking in de fractie hebben we inmiddels gehad. In grote lijnen kunnen we instemmen met de voorstellen, echter hebben we toch wel een paar wensen en in enkele gevallen zien wij andere oplossingen dan het college.

Wij zijn blij met de voorstellen om de wijkbudgetten te verhogen, en zullen we instemmen met een verhoging van de gelden ten behoeve van het veiligheidsbeleid.

Er zijn een aantal meevallers en ook tegenvallers. Met de verminderde bijdrage aan de Regio Twente zijn we heel blij, maar de gladheidbestrijding gaat ons meer geld kosten. Maar vooral de bezettingsgraad van Spinnerij Oosterveld baart ons grote zorgen. Er moet zoveel geld bij dat je je kunt afvragen of verkoop met verlies uiteindelijk niet goedkoper is. Dit willen we onderzocht hebben.

Op het verstrekken van subsidies kan worden bezuinigd, een vermindering van de jeugdsportsubsidie kan echter niet op onze steun rekenen.

Een wens van ons gaat in vervulling: Structureel komt er geld beschikbaar voor de aanleg van kunstgrasvelden. Hiermee kan worden voorkomen dat er concurrentievervalsing gaat ontstaan.

 In de kadernota worden ook risico’s genoemd en dan betreft het ons grondbedrijf en het muziekcentrum. Wij zijn bang dat dit deze ons de komende jaren nog heel veel geld gaat kosten.

 Voor wat betreft de rijksbezuinigingen zijn wij van mening dat we die 1 op 1 moeten verwerken in de bijbehorende programma’s. Het is onmogelijk deze forse bezuinigingen te repareren vanuit de gemeentelijke gelden. Slechts in een enkel geval zijn wij in staat de pijn voor de eerstkomende jaren te verzachten.