Het beleid omtrent de nieuwe Veiligheids Regio Twente (VRT).

Ben Sanders 06.09.2012

Veiligheidsregio Twente staat ten dienste van de veertien gemeenten. Gemeenten streven samen met de brandweer, politie, geneeskundige partners en andere veiligheidspartners naar een veilig Twente,

voor de inwoners, zij die hier werken of verblijven en al degenen die hulp verlenen in noodsituaties. Om te komen tot meer veiligheid voor diegenen die in Twente wonen, werken en verblijven zet Veiligheidsregio Twente de komende jaren nadrukkelijk in op innovatie, in samenwerking met publieke en private partners. Veiligheidsregio Twente wil het bedrijfsleven, kennisinstituten, grensoverschrijdende partners en niet in de laatste plaats de burgers van Twente hier nadrukkelijk bij betrekken daarbij optimaal gebruik makend van de ontwikkelingen die zich voordoen onder meer op het gebied van technologie, economie en social media. Innovatie kan ook veel betekenen voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van veiligheid. Twente grenst op een bijzondere manier aan Duitsland en heeft daardoor te maken met twee Bundesländer. Daarom mag van Twente een voortrekkersrol verwacht worden als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking rond veiligheid in het gebied Oost Nederland. Veiligheidsregio Twente wil deze rol oppakken onder andere door de mogelijkheden te onderzoeken voor financiering van landgrensoverschrijdende en innovatieve projecten op het gebied van veiligheid.

Als oud professioneel hulpverlener zowel binnen de brandweer, ambulancedienst en geneeskundige hulpverlening onder rampomstandigheden kortweg genoemd GHOR, ben ik een voorstander van de vorming van Veiligheidsregio’s en wel gewoon omdat het meer voordelen dan nadelen heeft. Binnen de VRT is er met name veel kennis en expertise opgedaan bij de bestrijding van de vuurwerkramp en de Grolsch Veste. Daardoor zijn we met name niet alleen deskundig met opleiding en training, maar ook ‘ervaringsdeskundigen’ op dit gebied hoewel we dat natuurlijk liever niet waren geweest!! Daar ook ik de genoemde ‘ervaringen’ heb, heb ik dan ook nog enkele vragen gesteld m.b.t. het concept beleidsplan VRT. Zo wil BBE o.a. weten wat er met de huidige Regionale Meldkamer in Hengelo gaat gebeuren, wat de gevolgen zijn bij de vorming van de nationalisering van de politie. Veiligheid en gezondheid zijn bij uitstek lokale aangelegenheden. Daarom heeft de wetgever een wijziging van de gemeentewet in voorbereiding waarin de regierol voor veiligheid van gemeenten wordt verankerd. BBE wil weten wat die wet gaat inhouden en bij wie uiteindelijk de regie komt te liggen. Ook wil ik weten of de GHOR volledig is ingebed bij de VRT en hoe het met hun beleidsplan zit. Het IOOV (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) stelt dat vele Veiligheidsregio’s nog niet aan het gestelde niveau voldoen, BBE wil weten hoe het niveau binnen de VRT is.

Tijdens de grote brand bij restaurant de Pan in de Lutte is het in de GRIP procedure niet helemaal gegaan zoals het gewenst was. GRIP betekend: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. GRIP is de naam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten anders afgehandeld moeten worden dan kleinere, omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken raken – en in dat geval er opgeschaald moet worden.
Er is tijdens de brand in de Lutte gebruik gemaakt van de sirenes (WAS) om de bevolking te waarschuwen ramen en deuren te sluiten en om naar RTV Oost te luisteren of te kijken en dit is niet helemaal goed gegaan om welke reden dan ook. Ik heb hier vervolgens vragen over gesteld aan de voorzitter van de VRT en tevens voorgesteld de procedure in een protocol op te nemen om bij GRIP 3 en 4 standaard RTV Oost als rampenzender te informeren. B & W heeft hierop als volgt geantwoord: Afgelopen vrijdag 15 juni 2012 heeft de brandweer een gesprek gehad met RTV Oost om de inzet te bespreken. In deze bespreking is onder andere afgesproken om bij grote incidenten (GRIP 3 en GRIP 4) standaard RTV Oost te alarmeren. RTV Oost zal vanuit deze alarmering contact leggen met de Commandant van Dienst over de noodzaak van het vervullen van RTV Oost als rampenzender. Dit is dus winst en kortom als ook bovenstaande vragen naar tevredenheid worden beantwoord, en daar ga ik van uit, is dit concept beleidsplan VRT voor ons als BBE een hamerstuk en winst voor de bevolking in de Regio Twente.