Gerealiseerd 2018-2022

Woonomgeving en leefbaarheid

 • Usseler Es is behouden – bestemming terug naar landbouw en natuur.
 • Op peil brengen onderhoudsniveau openbare ruimte
 • Bio diversiteit – Enschede bloeit op ( #053bloeit).
 • Visie landelijk gebied ontwikkeld.
 • Update gids buitenkans.
 • Omgekeerd inzamelen niet ingevoerd.
 • Meer duidelijkheid in ophaalmomenten afval via de app.
 • Extra investering in speeltuinen/SES.
 • Blijvende bestrijding eikenprocessierups.
 • Vergroten terrassen binnenstad.
 • Fatsoenlijk onderkomen ‘Smiley-veld’.
 • Pilot camera toezicht milieu eilanden winkelcentrum Zuid.
 • Meer aandacht voor rattenoverlast.
 • Rondje Enschede geïnitieerd.

Huisvesting en woningbouw

 • Exploitatie van woningbouw Eschmarkerveld (midden segment) gestart.
 • Exploitatie van woningbouw Leuriks 2 (hogere segment) gestart.
 • Onwenselijke uitbreiding en concentratie van onzelfstandige bewoning gestopt.
 • Reguleren / handhaving van studio- en kamer bewoning.
 • Extra aandacht voor antispeculatiebeding: zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
 • Aanpassen selectiebeleid: ‘eerlijke kans op een kavel’.
 • Extra aandacht voor seniorenhofjes.
 • Kaders gesteld voor een woningmarkt die beter in balans is (motie ’11 puntenplan’).
 • Motie ‘langer zelfstandig wonen’, voor stimuleren en initiëren van beleidsmaatregelen die langer zelfstandig wonen.

Mobiliteit

 • Onderzoek 2e ontsluiting Enschede Oost/Glanerbrug afgerond.
 • Verbeteren veiligheid kruising Oostweg/Schukkinkweg.
 • Scooterverbod in de binnenstad.
 • Lobby voor verbetering van interregionale spoorverbindingen en automobiliteit geintensiveerd.

Openbare orde en veiligheid

 • Verhoging budget openbare order en veiligheid; extra budget voor meer BOA’s (€600K).
 • Meer cameratoezicht binnenstad (bijvoorbeeld ‘van Lochemstraat’)
 • Motie cameratoezicht fietstunnels.
 • Drugsoverlast in Oost verminderd
 • Meer inzet handhaving overlast Wilminkplein
 • Blijvende controle en handhaving op hotspots
 • Realisatie en toepassing ASO WET.
 • Blijvende aandacht voor bestrijding drugs- en woonoverlast.
 • Tegengaan van wiet ontwikkelwinkels.

Cultuur

 • Realisatie van de bieb als huiskamer in het muziekkwartier.

Economie

 • Deltaplan talentbehoud.
 • Motie verdiencapaciteit.
 • Extra investering in Kennispark en aanbrengen focus op MedTech.
 • Naar voren halen extra investeren tijdens Corona periode (investeren €25M).
 • behoud ondernemersloket.
 • Transitie luchthaventerrein.

Financiën

 • FC Twente: gered van faillissement , door herstructurering van en kwijtschelding van gedeelte van lening.
 • 1Twente: gered van faillissement door incidentele financiële injectie (kwijtschelding lening); inclusief aanzet tot structurele financiering.
 • Verkoop van (niet maatschappelijk) vastgoed.
 • Geen lastenverhoging burgers.
 • Geen lastenverhoging afvalstoffenheffing (dividend Twence naar bewoner).

Gezondheidszorg en sociale voorzieningen

 • Structurele extra investeringen in kansengelijkheid / jeugd en gezin.
 • Behoud LEA.
 • Behoud kindpakket.
 • Meer inzet op zorgfraude.
 • Moties:
  • Grip op transformatie – scherpe keuzes.
  • Transformatie sociale domein: uitkomen met je inkomen.
  • Resultaat ‘Huis van sturing’.
 • Verbetering leerlingenvervoer (meer maatwerk) zonder verhoging eigen bijdrage.
 • Extra aandacht laaggeletterdheid.
 • Verbeteren informatie en voorzieningen armoedebeleid.
 • Verminderen in de bureaucratie van de zorg.
 • Waardering mantelzorgondersteuning.
 • Bouw paradijsvogelwoningen om zwervenden van de straat te halen.

Duurzaamheid

 • Energievisie: zonneladder en focus eerst op ‘zon op dak’.
 • Geen windmolens (in het buitengebied).
 • Klimaatadaptatie – groene daken en groene gevels (combinatie klimaatadaptatie, duurzaamheid, bio-diversiteit en city-marketing).
 • Voedselbos.

Sport en recreatie

 • Kunstgrasvelden vervangen met een natuurlijke (niet rubber) infill.
 • Herstructurering van de sportaccommodaties; eerste multifunctionele accommodatie gebouwd in Enschede Zuid.
 • Voortgang in topsport en talentontwikkeling op Diekman terrein.

Stadsdelen

 • Bieb in Glanerbrug behouden.
 • Realisatie nieuwe brandweerkazerne Glanerbrug.
 • Herinrichting van de ‘Stroat’ in Glanerbrug afgerond.
 • Toekomstvisie Glanerbrug in opmaak ( door dorpsraad en verbonden partijen).
 • Buurtkamers en ontmoetingsplekken (door bewoners zelf) gerealiseerd.
 • Drugsoverlast in Oost en Zuid verminderd.
 • Extra aandacht voor overlast Zuid (Veldhoflanden).
 • Behoud dorpshuis Lonneker.
 • Herstructurering oude N18 Usselo.
 • Reorganisatie herinrichting Usselo Haaksbergerstraat en Boekelosestraat.
 • Inrichten Dorpsplein Usselo.
 • Herinrichting Harberinksweg conform bewoners.
 • Realisatie uitbreiding sporthal Zweede in Boekelo.
 • Behoud bomen aan de singels.
 • Tegengaan verrommeling Zuiderspoor traject (kunstwerk in vijver).