Berichten van 12.10.2018


Hoe gaan we met elkaar om in de raad van Enschede

Marc Teutelink 12.10.2018

Afgelopen maandagavond, 8 oktober, was er weer een raadsvergadering. In principe kon deze gezien worden als de eerste na de verkiezingen met grotere inhoudelijke onderwerpen op de agenda. De verschillende nieuwe partijen en nieuwe raadsleden hadden hier hun vuurdoop, de zogenaamde maidenspeech. Naast twee inhoudelijke agendapunten, OV65+ en het zonnepark op de Schukkinkweg, stonden er ook een aantal actuele moties op de agenda: voorrangsregeling van vergunninghouders en de vlag in de raadszaal.

Aanvankelijk begon de beraadslaging prima: men debatteerde scherp maar absoluut inhoudelijk en dat kan en mag ook. De manier waarop we met elkaar omgaan als raadsleden van de Enschedese raad was, ondanks onze politieke verschillen, altijd prima en professioneel. Net als bij de F-jes in het voetbal: “Je speelt op de bal en niet op de man!”. Daar heb ik altijd met trots over gesproken.

Al snel werd de toon in de raadsvergadering echter scherper, onderbraken raadsleden elkaar tijdens interrupties en werden er beschuldigingen heen en weer geslingerd op een manier die wij in Enschede niet kennen, sterker nog … ook niet willen kennen. Ja, je hebt je politieke verschillen, maar er werd altijd samengewerkt en op een nette manier gedebatteerd. Elkaars moties overtreffen vanwege interne irritaties is niet alleen dom, maar levert nu ook nog eens niets op: “Waar twee honden vechten om een been, loopt de derde er mee heen!”. Jammer.

Burgerbelangen ziet dit met lede ogen aan en hoopt dat raadsleden hier ook goed over na denken en dan hopelijk tot de conclusie komen dat samenwerken veel meer oplevert dan het kopiëren van de Haagse retoriek. Daar zijn wij in Enschede veel te nuchter voor en daarvoor zijn onze lokale uitdagingen veel te groot.

Laten we het vooral “gewoon samen doen”


Hoe zit het eigenlijk met gratis of goedkoop in de bus voor 65+

Lourraine Lents 12.10.2018

Sinds 2011 wordt aan oudere inwoners van onze stad de mogelijkheid geboden om gratis dan wel goedkoop met de bus te reizen. Tussen 2011 en 2015 gold voor alle inwoners van 70 jaar en ouder dat zij met een aangevraagde zichtpas gratis met de bus binnen Enschede konden reizen. De regeling werd gewijzigd in 2015. Toen is besloten om -nog voor een periode van 4 jaar- de mogelijkheid te bieden voor een gratis of voordelige buskaart. Gratis kaarten werden verstrekt aan mensen met een inkomen lager dan 125% van het minimuminkomen. Was het inkomen hoger dan gold een gereduceerd tarief van € 75,-.

Doelstelling van de regeling was om oudere mensen met een laag inkomen te helpen om onder de mensen te blijven komen en niet te vereenzamen. De regeling werd afgesproken voor een periode van 4 jaar. De OV65+ regeling was een hele ruime regeling, maar ook een hele dure regeling: €250.000 per jaar.

In het coalitieakkoord van BBE, D66, VVD, PvdA en CU is de focus gelegd op jeugd en gezin, waarbij expliciet is aangemerkt dat er altijd aandacht blijft voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving en dat houdt voor ons in dat we ook op zoek willen naar een afgeslankte regeling voor sociale mobilisatie van de meeste kwetsbaren onder de ouderen.

Tijdens de stedelijke commissie heeft wethouder toegezegd een memo op te stellen waarin alternatieven worden aangegeven. Deze memo is ondertussen ook daadwerkelijk ontvangen en het doet ons deugd dat er inderdaad wel mogelijkheden zijn voor een zeer afgeslankte regeling. Voor dit jaar is er nog budget beschikbaar en ook voor volgende jaren lijkt er een pot beschikbaar te zijn. We vinden het voorstel om de verantwoordelijkheid bij de wijkteams neer te leggen een interessante optie, maar we hebben daar en over de inhoudelijke aspecten van de regeling nog wel wat vragen.

Het wachten is dus op de inhoudelijke uitwerking van een nieuwe regeling en bieden de wethouder dan ook onze hulp aan bij het opstellen. De afspraak is dat er voor het einde van het jaar een regeling moet liggen…


Huurders en gebruikers wijkcentrum De Magneet zijn boos.

Gert Kel 12.10.2018

Tijdens de druk bezochte open dag afgelopen zaterdag heeft een deel van de gebruikers van wijkcentrum De Magneet presentaties en demonstraties gegeven over wat ze te bieden hebben. Aanleiding hiervoor was een brief van de Gemeente Enschede van 2 juli jongstleden over de toekomst van wijkcentrum De Magneet. In deze brief aan de huurders/gebruikers van wijkcentrum De Magneet wordt opgeroepen om geen aanvragen voor (incidentele) zaalhuur voor 2019 toe te zeggen. De gemeente heeft besloten om scherper naar de vastgoedportefeuille te kijken.

Bovengenoemde brief heeft veel onrust veroorzaak. De vervolgbrief, na contact met Wethouder Arjan Kampman, waarin gepoogd werd om meer duidelijkheid te verschaffen, nam de ongerustheid over de toekomst van De Magneet niet weg. In deze brief van 1 oktober richting wijkcentrum de Magneet wordt aangegeven dat Servicecentrum Zuid gelegen aan de Wesselerbrinklaan 102 te koop staat en de gemeente de ambtelijke huisvesting voort wenst te zetten in De Magneet. In deze brief staat tevens dat het concept inrichtingsplan op korte termijn met de wijkraad Wesselerbrink wordt besproken

Tijdens mijn vervolggesprek van afgelopen maandag met de wijkraad Wesselerbrink heeft Burgerbelangen Enschede  te horen gekregen dat vier gebruikers al hebben laten weten naar een andere locatie te gaan. Op 30 oktober in de stadsdeelcommissievergadering Zuid zal de gemeente een toelichting geven op het proces en het concept plan. Uiteraard gaat ondergetekende voor deze vergadering nogmaals een vervolggesprek plannen met de wijkraad WesselerbrinkRichting de raad heeft de Wethouder Arjan Kampman gereageerd, dat hij druk doende is om bovenstaande in kaart te brengen. Op korte termijn zullen er gesprekken gaan plaatsvinden. In de Tubantia is Wethouder Arjan Kampman stellig: “De Magneet blijft gewoon open. Er wordt weliswaar aan gedacht om medewerkers naar De Magneet te laten verhuizen, maar daar mogen de huidige gebruikers wat mij betreft nooit onder te lijden hebben. Het kan niet zo zijn dat iemand met mijn profiel een wijk – en ontmoetingscentrum dicht doet”.

Burgerbelangen Enschede zal op 30 oktober beide brieven ter sprake brengen. Wij gaan ons er samen sterk voor maken dat de uitspraak in Tubantia van de Wethouder, dat de huidige gebruikers door de verhuizing niet mogen lijden, gestalte gaat krijgen. De activiteitenkalender van De Magneet is hiervoor een prima hulpmiddel.